CS/Vanipedia's Manifesto

From Vanipedia

Úvod

Šríla Prabhupáda dával na své učení velký důraz, a proto je Vanipedie věnována čistě jeho práci, která zahrnuje knihy, nahrané lekce a rozhovory, dopisy atd. Dokončená Vanipedie bude prvním chrámem vani nabízející posvátný prostor pro miliony lidí hledající pravé duchovní vedení, kteří zde najdou odpovědi na své otázky a inspiraci ve vznešeném učení Šríla Prabhupády prezentované ve formě encyklopedie v tolika jazycích, kolika jen bude možné.

Vyhlášení vize vanipedie

Spolupracovat ve vzývání a pro plné manifestování přítomnosti vani Šríly Prabhupády, umožnující stovkám milionu lidí žít vědou Kršna vědomí a asistovat sankirtanovému hnutí Pána Čaitanji ve znovu-zduchovnění lidské společnosti.

Spolupráce

Budování encyklopedie takové míry, jaké dosáhla Vanipedie, je možné jedině hromadnou snahou a spoluprací tisíců oddaných společně shromažďující a pečlivě překládající učení Šríla Prabhupády.

Ve Vanipedii bychom chtěli do listopadu 2027 dokončit překlad všech knih, lekcí, rozhovorů a dopisů do alespoň 16 jazycích a reprezentovat alespoň 108 jazyku.

V roce 2017 byla celá Bible přeložena do 679 jazyků, Nový zákon byl přeložen do 1 521 jazyků a části Bible nebo její příběhy byly přeloženy do 1 121 dalších jazyků. Tyto statistiky dokazují, že naše cíle, i když podstatným pokrokem pro učení Šríly Prabhupády, nejsou vůbec ambiciózní, když je porovnáme se snahou, kterou nakládají křesťané ve světovém šíření svého učení.

Zveme každého oddaného se zapojit do této vznešené snahy vzývání a plné manifestování mnoho-jazyčné přítomnosti vani Šríly Prabhupady na webu ve prospěch CELÉ společnosti.

Vzývání

V roce 1964 Šríla Prabhupáda přijel nepozván do Ameriky. I když dny jeho svaté vapu přítomnosti skončili v roku 1977, stále žije svou Vani a je to tato přítomnost, kterou musíme vzývat. Tak se může stát jedině voláním po a žebráním o zjevení Šríla Prabhupády. Klíčem k jeho zjevení, který vlastníme, je naše intenzivní touha ho mít mezi námi.

Plná manifestace

Pouze částečnou přítomnost Šríly Prabhupád před sebou vidět nechceme. Chceme jeho plnou přítomnost vani. Všechno jeho zaznamenané učení by mělo být shromážděno a přeloženo do mnoha jazyků. To je naše oběť budoucím generacím obyvatelů této planety – úplně útočiště (ashraja) v učení Šríly Prabhupády.

Přítomnost vani

Plná přítomnost-vani Šríly Prabhupády se vyjeví ve dvou fázích. První a ta snadnější fáze je shromáždit a přeložit všechno učení Šríla Prabhupády do všech jazyků. Druhá a těžší fáze je přimět stovky milionu lidí plně žít jeho učením.

Různé způsoby studia

 • Zatím jsme během našem výzkumu našli 60 různých způsobů, jak studovat knihy Šríla Prabhupády, kterými poučil oddané.
 • Studování knih Šríly Prabhupády těmito různými způsoby je můžeme řádně pochopit a vstřebat. Následováním tematické metologie studování a následným shromažďováním můžeme jednoduše proniknout do hlubokého významu každého slova, fráze, konceptu nebo osobnosti, kterou Šríla Prabhupáda prezentuje. Jeho učení je bez pochyb náš život a duše a když je budeme řádně studovat, můžeme spatřit a zažít přítomnost Šríly Prabhupády v mnoha hlubokých způsobech.

Deset milionu áčárjů

 • Dejme tomu, že teď máme deset tisíc. Zvětšíme se na sto tisíc. To je požadováno. Pak sto tisíc na milion a milion na deset milionu. Nebude nedostatek áčárjů a lidé porozumí Kršna vědomí velmi jednoduše. Proto udělejte takovou společnost. Nebuďte falešně nafoukaní. Následujte pokyny áčarji a snažte se stát dokonalými, vyspělými. Pak bude velmi jednoduché bojovat s májou. Ano, áčarjové, oni vyhlašují válku proti činnostem máji. – Lekce Šríla Prabhupády na Šrí Čaitanja-čaritámrtu, 6. dubna 1975

Komentář

Tento vizionářský výrok Šríly Prabhupády mluví sám za sebe – dokonalý plán pro lidi pochopit Kršna vědomí. Deset milionu zplnomocněných šikša žáků Šríly Prabhupády pokorně žijících pokyny našeho Zakladatel-áčarji a vždy snažící se o dokonalost a vyspělost. Šríla Prabhupáda jasně říká „udělejte takovou společnost.“ Vanipedia s nadšením pomáhá naplnit tuto vizi.

Věda Kršna vědomí

V deváté kapitole Bhagavad Gity je toto poznání nazvané králem všeho poznání, králem všech důvěrných věcí a svrchovaná věda transcendentálních realizací. Kršna vědomí je transcendentální věda, jež může být odhalena upřímnému oddanému, který je připraven vykonávat službu Bohu. Kršna vědomí není dosaženo suchou argumentací nebo akademickými kvalifikacemi. Kršna vědomí není víra jako například hinduismus, křesťanství, budhismus nebo islám, ale je vědou. Pokud si někdo pečlivě přečte knihy Šríly Prabhupády, zrealizuje svrchovanou vědu Kršna vědomí a bude více inspirován ho šířit každému člověku pro jeho pravé dobrodiní.

Sankirtanové hnutí Pána Čaitanji

Pán Čaitanja mahaprabhu je otec a zakladatel Sankirtanového hnutí. Ten, kdo ho uctívá odevzdáním svého života, peněz, inteligence a slov pro sankirtanového hnutí je Pánem rozpoznán a obdařen jeho požehnáním. Jelikož ze všech obětí, do kterých může člověk dávat svou energii, je oběť sankírtanovému hnutí je nejslavnější, všechny další oběti můžou být nazvány pošetilými. Celé hnutí Kršna vědomí je založeno na principech sankirtanového hnutí založené Pánem Čaitanjou. Proto ten, kdo se pokusí pochopit Nejvyšší Osobnost Božství skrze sankírtanové hnutí, zná vše dokonale. Je sumedhas, osoba s velkou inteligencí.

Znovu zduchovnění lidské společnosti

Lidská společnost v této chvíli není ve tmě nevědomosti. Udělala výrazný pokrok v poli materiálního pohodlí, vzdělání a ekonomického rozvoje v celém světě. Někde ve společnosti je ale malá trhlinka, která způsobuje obrovské konflikty i v méně důležitých záležitostech. Potřebujeme vodítko jak se může společnost sjednotit v míru, přátelství a prosperitě s jednotným cílem. Šrímad Bhagavatam naplňuje tuto potřebu, jelikož je kulturní prezentaci pro znovu zduchovnění celé lidské společnosti. Lidské masy obecně jsou nástroji v rukách moderních politiků a vůdců společnosti. Pokud se změní jen srdce vůdců, pak se zajisté v atmosféře světa stane výrazná změna. Cíl pravého poznání by měla být seberealizace - realizace duchovních hodnot duše. Každý by měl pomáhat zduchovnět aktivity světa. Těmito aktivitami se konající a vykonaná práce naplní duchovnem a transcenduje kvality hmotné přírody.

Prohlášení mise Vanipedie

 • Obětovat Šríla Prabhupádovi nekončící možnost celosvětově kázat, vzdělávat a vycvičovat lidi všech světových jazyků ve vědě Krišna vědomí.
 • Zkoumat, objevovat a srozumitelně shromažďovat učení Šríla Prabhupády z mnoha úhlů pohledu.
 • Prezentovat vani Šríla Prabhupády snadno dosažitelnými a pochopitelnými způsoby.
 • Nabízet archiv úplného tematického bádaní na pomoc při psaní mnoha tematických knih založených na vani Šríla Prabhupády.
 • Nabídnout učební osnovy pro různé vzdělávací iniciativy do učení Šríla Prabhupády.
 • Vštípit upřímným žákům Šríla Prabhupády jasné porozumění a potřebu konzultovat vani Šríla Prabhupády pro osobní vedení a také potřebu stát se dostatečně vzdělaní, aby ho mohli reprezentovat na každé úrovní.
 • Přitahovat následovníky Šríla Prabhupády všech národností, aby globálně spolupracovali s vyhlídkou dosažení všeho výše zmíněného.

Co nás motivuje budovat Vanipedii?

 • Přijímáme, že:
 • Šríla Prabhupáda je čistý oddaný a přímo zplnomocněný Pánem Šrí Kršnou, aby zaměstnal živé bytosti v láskyplné oddané službě Bohu. Jeho nesrovnatelné vysvětlení Absolutní Pravdy můžeme nalézt v jeho učení, jež toto zplnomocnění jen prokazuje .
 • V moderních časech nebylo většího zastánce Vaišnavské filosofie a nebylo ani většího sociálního kritika, který by vysvětloval tento současný svět TAKOVÝ JAKÝ JE, než jakým byl Šríla Prabhupáda.
 • Učení Šríly Prabhupády bude hlavním útočištěm milionů jeho následovníků všech budoucích generací.
 • Šríla Prabhupáda chtěl, aby jeho učení bylo hojně šířeno a řádně pochopeno.
 • Tématický přístup k učení Šríly Prabhupády velmi obohacuje proces chápání pravd v něm obsažených a je obrovskou hodnotou při bádání, objevování a řádném sestavování jeho učení ze všech úhlů pohledu.
 • Překládáním veškerého učení Šríly Prabhupády do nějakého jazyka je to samé, jako pozývání Šríla Prabhupády k věčnému pobytu v místech, kde se tímto jazykem hovoří.
 • Ve své fyzické nepřítomnosti Šríla Prabhupáda potřebuje mnoho vanislužebníků, aby mu asistovali v této misi.

Proto jsme odhodláni vytvořit dynamickou platformu pomocí hojného rozdávání a řádného pochopení dokonalého poznání a realizací, které můžeme nalézt v učení Šríla Prabhupády, abychom na tomto základě mohly s radostí jednat. Je to tak jednoduché. Jediná věc, která nás odděluje od dokončení Vanipedie, je čas a mnoho posvátných hodin vani sevy, která čeká na nabídky oddaných odevzdaných této misi.

Mnohokrát vám všem děkuji za ocenění mé pokorné služby, kterou se snažím vykonat jako povinnost nařízenou mým Gurumaharajem. Žádám všechny svoje žáky, aby spolupracovali a jsem si jistý že naše mise bude bezpochyby pokračovat. – Dopis Šríla Prabhupády Tamala Krishna dásovi (GBC) - 14 August, 1971

Tři přirozené pozice Šríla Prabhupády

Kultura útočiště lotosových nohou učení Šríla Prabhupády může být realizována pouze, když budou tyto tři pozice Šríla Prabhupády probuzené v srdci všech jeho následovníků.

Šríla Prabhupáda je náš hlavní šikša-guru

 • Přijímáme, že každý z následovníků Šríla Prabhupády může zažít jeho přítomnost a útočiště v jeho učení – individuálně a v diskuzi s ostatními.
 • Tím, že se učíme s ním žít jako se svědomím, které nás vede, se očišťujeme a budujeme si pevný vztah se Šríla Prabhupádou.
 • Povzbuzujeme oddané, kteří cítí odloučení od Šríly Prabhupády, aby si vzali ten čas hledat útěchu a jeho přítomnost v jeho Vani
 • Sdílíme soucit Šríla Prabhupády s každým jeho následovníkem včetně těch, kteří přijmou zasvěcení v jeho linii, a i těch, kteří ho následují v jiné kapacitě.
 • Učíme oddané o pravdě pozice Šríla Prabhupády jako našeho hlavního šikša-gurua a o našem šišja vztahu v odloučení od něho .
 • Ustanovujeme posloupnost žáků zplnomocněných šikšou aby prosazovali odkaz Šríly Prabhupády v následujících generacích.

Šríla Prabhupáda je zakladatel-áčarja ISKCONu

 • Propagujeme jeho vani jako hlavní sílu, která drží členy ISKCONu s ním spojené a jemu věrné, a proto inspirováni, nadšeni a odhodláni udělat toto hnutí vším, co chtěl aby bylo - teď a i v budoucnu.
 • Povzbuzujeme soběstačný rozvoj Vaišnava-Brahmanických standardů soustředěných na učení Šríla Prabhupáda a jeho kazatelskou strategii – „vani-kulturu.“
 • Učíme oddané o pravdě pozice Šríla Prabhupády jako zakladatel-áčarji ISKCONu, naší služby jemu a jeho hnutí.

Šríla Prabhupáda je světový áčarja

 • Zvedáme globální povědomí o významu duchovní pozice Šríla Prabhupáda jako světového áčarji ustanovením moderního významu jeho učení v každém kruhu každé země.
 • Inspirujeme kulturu ocenění a úcty pro učení Šríla Prabhupády, což má za výsledek aktivní účast světové populace v praktikách Kršna vědomí .
 • Realizujeme předpoklad, že Šríla Prabhupáda postavil dům, ve kterém může žít celý svět, ustanovením své vani jako jeho základy a zároveň i střechu – útočiště, ašraju – která chrání tento dům.

Nezbytné pro ustanovení přirozené pozice Šríla Prabhupády

 • Naše společnost ISKCON potřebuje vzdělávací iniciativy, politické vedení a sociální kulturu aby mohla usnadnit a živit přirozenou pozici Šríly Prabhupády u jeho následovníků a v jeho hnutí. Nestane se to automaticky nebo zbožným přáním. To může tbýt dosaženo pouze inteligentní, spojenou a spolupracující snahou nabídnutou oddanými s čistým srdcem.
 • Pět hlavních překážek překrývající přirozenou pozici Šríla Prabhupády v jeho hnutí::
 • 1. Neznalost učení Šríla Prabhupády – on dal pokyny, ale my nevíme, že existují.
 • 2. Lhostejnost k učení Šríla Prabhupády – víme, že pokyny existují, ale nezajímáme se o ně. Ignorujeme je.
 • 3. Nepochopení učení Šríla Prabhupády – aplikujeme je upřímně, ale kvůli přílišné sebejistotě nebo nedostatku vyspělosti to děláme špatně.
 • 4. Nedostatek víry učení Šríla Prabhupády – hluboko uvnitř nejsme plně přesvědčení a myslíme si, že jsou utopické, nerealistické a nepraktické pro „moderní svět.“
 • 5. Soupeření s učením Šríla Prabhupády – s plným přesvědčením a nadšením jdeme do úplně jiného směru, než nás poučil a tím ovlivňujeme další, aby šli s námi.

Komentář

Věříme, že tyto překážky můžou být jednoduše překonány představením ucelených, strukturovaných vzdělávacích a výcvikových programů, které budou zaměřené na oživení našeho vztahu se Šríla Prabhupádou a zvyšovaní našeho poznání o jeho učení. To se může stát úspěšně jedině, pokud to budeme živit vážným odevzdáním těch, kteří jsou ve vedoucích pozicích, vytvořit kulturu hluboce zakořeněnou ve vani Šríla Prabhupády. Přirozená pozice Šríly Prabhupády se tak automaticky stane a zůstane zjevnou pro všechny generace oddaných.

Oddaní jsou část Šrila Prabhupády, ISKCON je jeho tělo a jeho vani je jeho duše

 • Měla bys si vždy pamatovat, že cokoliv děláme, je to v systému parampary, která začíná u Pána Kršny a vede, až k nám. Proto by naše milující nálada měla být více zaměřená na poselství než fyzickou reprezentaci. Pokud to poselství milujeme a sloužíme mu, pak naše oddaná láska pro jeho fyzický aspekt se automaticky přidá. – Dopis Šríla Prabhupády Govinda dasi, 7 dubna 1970

Komentář

Jsme části Šríla Prabhupády. Abychom s ním mohli spolupracovat do jeho plného uspokojení, musíme se s ním ve vědomí spojit. Tato láskyplná jednota vznikne z našeho plného pohroužení, přesvědčení o a praktikovaní jeho vani. Naše holistická strategie úspěchu je začlenění učení Šríly Prabhupády a jeho smělé umístění do středu čehokoliv, co děláme pro jeho Hnutí vědomí Kršny. Tímto způsobem mohou oddaní Šríly Prabhupády vzkvétat ve svých osobních životech, i v jejich individuálních službách za cílem udělat ISKCON pevné těleso, které může naplnit touhu Šríla Prabhupády, zachránit svět od úplné katastrofy. Oddaní zvítězí, ISKCON zvítězí, Šríla Prabhupáda zvítězí, Čaitanja Maháprabhu zvítězí. Nebudou žádní poražení

Rozdávání učení Parampary

1486 Čaitanja Maháprabhu se zjevil, aby učil svět Kršna vědomí – před 534 lety

1488 Sanátan Gosvámí se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 532 lety

1489 Rúpa Gosvámí se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 531 lety

1495 Raghunátha Gosvámí se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 525 lety

1500 Mechanický tisk v Evropě způsobuje revoluci v rozdávání knih – před 520 lety

1513 Jíva Gosvámí se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 507 lety

1834 Bhaktivinoda Thákura se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 186 lety

1874 Bhaktisiddhanta Sarasvatí se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 146 lety

1896 Šríla Prabhupáda se zjevil, aby psal knihy o Kršna vědomí – před 124 lety

1914 Bhaktisiddhanta Sarasvatí poprvé použil frázi "brhat-mrdanga" – před 106 lety

1922 Šríla Prabhupáda poprvé potkal Bhaktisiddhanta Sarasvatího a byl okamžitě požádán, aby kázal v anglickém jazyce - před 98 lety

1935 Šríla Prabhupáda dostal pokyn tisknout knihy – před 85 lety

1944 Šríla Prabhupáda začal vydávat časopis "Zpátky k Bohu" – před 76 lety

1956 Šríla Prabhupáda se přestěhoval do Vrindávanu, aby psal knihy – před 64 lety

1962 Šríla Prabhupáda vydal první díl Šrímad Bhagavatamu – před 58 lety

1965 Šríla Prabhupáda přijel na západ rozdávat své knihy – před 54 lety

1968 Šríla Prabhupáda vydal zkrácenou verzi své Bhagavad gíty taková jaká je – před 52 lety

1972 Šríla Prabhupáda vydal plnou verzi své Bhagavad gíty taková jaká je – před 48 lety

1972 Šríla Prabhupáda založil BBT, aby mohl tisknout své knihy – před 48 lety

1974 Žáci Šríla Prabhupády začali vážně rozdávat jeho knihy – před 46 lety

1975 Šríla Prabhupáda dokončil Šrí Čaitanja čaritámritu – před 45 lety

1977 Šríla Prabhupáda opustil tento svět a zanechal svou vani v naší péči – před 43 lety

1978 Založení Bhaktivedanta archivu – před 42 lety

1986 Světový digitálně uložený materiál se dostává na výši 1 CD-ROM na osobu – před 34 lety

1991 Je založen word wide web (brhat-brhat-brhat mridanga) – před 29 lety

1992 Je vytvořen Bhaktivedanta VedaBase verze 1.0 – před 28 lety

2002 Přichází Digitální věk – celosvětová digitální paměť předstihuje analog – před 18 lety

2007 Světově digitálně uložený materiál vystupuje do výše 61 CD-ROM na osobu, což dělá více než 427 bilionu plných CD-ROM – před 13 lety

2007 Na webu se začíná budovat chrám vani Šríla Prabhupády – před 13 lety

2010 Ve Šrídhám Majápuru začíná konstrukce chrámu vapu Šríla Prabhupády - chrám Védského planetária – před 10 lety

2012 Vanipedie dosahla 1 906 753 citátů, 108 971 stránek a 13 946 kategorii – před 8 lety

2013 ISKCONští oddaní během 48 let rozdali 500 000 000 knih – průměrně 28 538 za každý den – před 7 lety

2019 Na den Gaura purnimy 21. března v 7:15 centrálního evropského času, je to již 11 let, kdy Vanipedie vyzývá oddané ke spolupráci a k uskutečnění plné manifestace přítomnosti vani Šríly Prabhupády. Vanipedia nyní nabízí 45 588 kategorií, 282 297 stránek a více než 2 100 000 citátů v 93 jazycích. Toho jsme dosáhli díky 1 220 oddaných, kteří vykonali více než 295 000 hodin vanisevy. Do dokončení chrámu vani Šríly Prabhupády je před námi ještě dlouhá cesta, a proto dále zveme oddané, aby se této velké mise také zúčastnili.

Komentář

Rozkvět mise Šrí Čaitanji Maháprabhua pod vlajkou Hnutí Kršna vědomí v dnešní moderní době je velmi příznivy pro vykonávaní oddané služby.

Šríla Prabhupáda, zakladatel-áčarja Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny, přinesl na světovou scénu života měnící fenomen v podobě svých překladů, Bhaktivedantových významů, lekcí, rozhovorů a dopisů. V nich leží klíč k znovu-zduchovnění celé lidské společnosti.

Vani, osobní společnost a služba v odloučení - citáty


 • Ve fyzické nepřítomnosti duchovního mistra je vaniseva důležitejší. Můj duchovní mistr, Sarasvatí Gosvámi Thákur, se může zdát jako fyzicky nepřítomen, ale protože se snažím sloužit jeho pokynům, necítím se od Něho nikdy odloučen. Očekávám, že každý z vás bude tyto pokyny následovat. – Dopis Šríla Prabhupády Karandhara dásovi (GBC), 22 srpna 1970


 • Od samého začátku jsem byl silně proti impersonalistům a každá moje kniha tento bod zdůrazňuje. Moje ústní pokyny, stejně jako moje knihy, jsou všechny k vašim službám. Nyní je v GBC konzultujte a získáte jasnou a silnou ideu, pak nebude žádný rozruch. Rozruch je způsoben nevědomostí, kde není nevědomost, tam není rozruch. – Dopis Šríla Prabhupády Hayagriva dásovi (GBC), 22 srpna 1970
Komentář

Šríla Prabhupáda v této sérii citátů odhaluje mnoho pravdivých bodů .

 • Osobní vedení Šríla Prabhupády je vždy s námi.
 • V pocitech odloučení od Šríla Prabhupády bychom měli bychom být šťastní.
 • V nepřítomnosti Šríla Prabhupády je jeho vaniseva důležitější.
 • Šríla Prabhupáda měl se svým Guru Maharajem málo osobní společnosti.
 • Ústní pokyny i knihy Šríla Prabhupády jsou v naších službách.
 • Pocity oddělení od Šríla Prabhupády se změní v transcendentální blaženost.
 • Když Šríla Prabhupáda není fyzicky přítomen, pokud budeme následovat jeho Vani, získáme jeho pomoc.
 • Šríla Prabhupáda neopustil společnost Bhaktisidhanty Sarasvatího ani na okamžik.
 • Konzultováním ústních pokynů a knih Šríla Prabhupády získáme jasné a silné idey.
 • Následováním pokynů Šríla Prabhupády se od něho nikdy nebudeme cítit odloučeni (odpojeni).
 • Šríla Prabhupáda očekává od svých následovníků následování těchto pokynů, aby se staly jeho zplnomocněnými žáky.

Používání medií pro šíření poselství Pána Kršny • Jsem velmi povzbuzen hlášením obrovského úspěchu tvých televizních a rádio programů. Snaž se pozvednout naše kazatelské programy, jak to jen bude možné, využitím všech masových medii, které jsou přístupné. Jsme Vaišnavové moderních dní a musíme energicky kázat použitím všech možností. – Dopis Šríla Prabhupády Rupanuga dásovi (GBC), 30. prosinec 1971


 • Pokud jste schopni zařídit vše tak, abych mohl jednoduše sedět ve svém pokoji a být viděn světem a mluvit k němu, pak již nikdy neopustím Los Angeles. To bude dokonalost vašeho L.A. chrámu. Jsem velmi, velmi povzbuzen vašim návrhem zaplavit média vaší země naším Kršna vědomím programem a vidět, že se to prakticky tvaruje ve vašich rukách, to mě těší ještě více. - Dopis Šríla Prabhupády Siddhesvar dásovi and Krishnakanti dásovi, 16. únor 1972Komentář

Následováním ve šlépějích svého Gurumaharaje, Šríla Prabhupáda znal umění zaměstnání všeho ve službě Kršnovi.

 • Šríla Prabhupáda chce být viděn světem a mluvit k němu.
 • Šríla Prabhupáda touží zaplavit média s našimi Kršna vědomími programy.
 • Šríla Prabhupáda chce jeho knihy rozdávané skrze nakladatelství a další moderní média.
 • Šríla Prabhupáda rád slyšel o plánu encyklopedie jeho učení od témata k tématu
 • Šríla Prabhupáda říká, že bychom měli pozvednout naše kazatelské programy využitím všech možných masových médií.
 • Šríla Prabhupáda říká, že jsme moderní Vaišnavové a musíme energicky kázat užitím všech možných způsobu.

Šríla Prabhupáda říká, že můžeme použít vše – televizi, rádio, filmy, nebo cokoliv jiného – abychom mluvili o Kršnovi.

 • Šríla Prabhupáda říká, že masová média se můžou stát důležitým nástrojem v šíření našeho hnutí Vědomí Kršny.


Moderní media, moderní možnosti

Pro Šríla Prabhupádu v roce 1970 termín moderní média a masová média znamenali nakladatelství, rádio, televize a filmy. Od jeho odchodu se krajina masových médii dramaticky změnila na Android telefony, online programování a skladovaní, čtečky e-knih, e-obchodování, interaktivní televize a hraní, online tisknutí, podcasty a RSS kanály, sociální sítě, mediální služby streaming, technologie dotykových obrazovek, služby webové komunikace a distribuce a bezdrátové technologie.

V souladu s příkladem, který nám dal Šríla Prabhupád, používáme od roku 2007 moderní masové mediální technologie, abychom shromáždili, označili, kategorizovali a rozdávali vani Šríla Prabhupády.

 • Cíl Vanipedie je pozvednout viditelnost a přístupnost učení Šríla Prabhupády na webu nabízením bezplatného, autentického zdroje pod jednou střechou pro:
• ISKCONské kazatale
• ISKCONské vůdce a manažery
• Oddané studující oddané kurzy
• Oddané, kteří si přejí prohloubit své poznání
• Oddané zaměstnané v dialozích mezi vírami
• Autory osnov
• Oddané, kteří cítí odloučení od Šríla Prabhupády
• Řídící pracovníky
• Akademiky
• Učitele a studenty náboženského vzdělání
• Spisovatele
• Hledače duchovna
• Lidi, zajímající se o momentální sociální záležitosti
• Historiky

Komentář

Je stále mnoho co udělat, abychom udělali učení Šríla Prabhupády přístupné a významné pro dnešní svět. Spolupracující webové technologie nám dávají možnost překonat každý náš předchozí úspěch.

Vaniseva – posvátný čin služby Vani Šríla Prabhupády

Šríla Prabhupáda přestal hovořit 14. listopadu 1977, ale ve Vani, kterou nám dál, zůstává věčně čerstvá. Toto učení ale není ve svém dokonale čistém stavu a ani není všechno oddaným volně přístupné. Následovníci Šríla Prabhupády proto mají posvátnou povinnost udržovat a rozdávat jeho Vani každému. Proto vás zveme vykonávat tuto vani-sevu.

Vždy mysli na to, že jsi jedním z několika můžu, které jsem vybral jako pokračovatele mé práce ve světe a tvoje mise před tebou je obrovská. Proto se vždy modli ke Kršnovi, aby ti dal sílu pro dosažení této mise, tím že budeš dělat co dělám já. Moje první povinnost je dát oddaným řádné poznání a zaměstnat je v oddané službě, takže aby to pro tebe nebylo příliš těžké, dal jsem ti vše, tak čti a mluv z mých knih a přijde mnoho nových světel. Máme tolik knih, takže pokud budete pokračovat v kázaní z nich dalších 1000 let, bude tu dostatek zásob. – Dopis Šríla Prabhupády Satsvarúpa dásovi (GBC), 16 June 1972

V červnu 1972 Šríla Prabhupáda řekl, že "máme tolik knih" že máme "dostatek zásob" na kázání pro "dalších 1,000 let." V té době bylo vytisknuto jen 10 titulů, takže se všemi knihami navíc, které Šríla Prabhupáda vytiskl od června 1972 do listopadu 1977, počet roků zásob se může snadno zvětšit na 5 000. Pokud to přidáme k jeho ústním pokynům a dopisům, pak se zásoby zvedají na 10 000 let. Musíme expertně připravit všechno toto učení, aby bylo dosažitelné a snadno pochopené, aby se z"nich mohlo kázat "celou tuto dobu.

Není pochyby, že Šríla Prabhupáda má nekonečné nadšení a odhodlání kázat poselství Pána Čaitanji Mahaprabhua. Nezáleží na tom, že nás jeho Vapu opustilo. Zůstává tu ve svém učení a skrze digitální svět může kázat ještě ve větší míře, než když byl fyzicky přítomen. V plné závislosti na milosti Pána Čaitanji obejmeme vani misi Šríly Prabhupády a s větším odhodlání než kdy předtím expertně připravme jeho Vani na 10 000 let kázání.

Přes minulých deset let jsem dal rámec a nyní se stáváme více než britské impérium. Dokonce ani britské impérium nebylo tak expansivní jako my. Měli jen část světa a my jsme ještě neskončili v rozšiřování. Nyní ti ale musím připomenout, že musím ještě dokončit překlad Šrímad Bhagavatmu. To je náš největší příspěvek, naše knihy nám daly úctyhodnou pozici. Lidé nemají víru v tento kostel nebo chrámové uctívání. Tyto dny už jsou pryč. Samozřejmě musíme udržovat chrámy, protože je třeba držet se v dobré náladě. Jenom intelektualismus nestačí, musí být praktické očištění.

Proto vás žádám, aby jste mě více a více uvolňovali z manažerských zodpovědností abych mohl dokončit překlad Šrímad Bhagavatamu. Pokud musím neustále managerovat, pak nemůžu pracovat na knihách. Je to dokument, musím každé slovo volit velmi vážně a to nemůžu dělat, pokud musím myslet na managment. Nemůžu být jako ti darebáci, kteří presentují nějaké mentální spekulace aby podváděli publikum. Takže tento cíl nemůže být dokončen bez spolupráce mých vybraných asistentů GBC, chrámových prezidentů a sanjásínu. Vybral jsem své nejlepší muže aby byly GBC a nechci aby se chovali neuctivě k chrámovým prezidentům. Přirozeně mě můžete konzultovat, ale pokud je základní princip slabý, jak budou věci pokračovat? Takže mi prosím pomáhejte v managmentu, abych mohl dokončit Šrímad Bhagavatam, který budou naším dlouhotrvajícím příspěvkem světu. – Dopis Šríla Prabhupády GBC, 19. května 1976

Tady Prabhupáda říká "tento cíl nebudu dokončen bez spolupráce mých vybraných pomocníků" kteří mu pomůžou udělat "náš dlouhotrvající příspěvek světu." Jsou to knihy Šríla Prabhupády, které "nám dali úctyhodnou pozici" a jsou "největším příspěvkem světu."

Přes roky bylo oddanými BBT, rozdavači knih, kazateli, kteří se pevně drželi slov Šríly Prabhupády a dalším oddanými, kteří se odevzdali rozdávání a udržování jeho vani rúznými způsoby, vykonáno mnoho vani-sevy. Ale je stále mnoho co udělat. Tím že budeme pracovat společně s technologií brhat-brhat-brhat mridangy (World wide web) nyní máme možnost postavit nepřekonatelné projevení vani Šríly Prabhupády ve velmi krátkém čase. Náš návrh je sejít se dohromady ve vanisevě a postavit vani chrám dokončený do 4. listopadu 2027, kdy budeme všichni slavit poslední 50leté výročí. 50 let sloužení Šríla Prabhupádovi v odloučení. To bude velmi vhodný a krásný offering lásky Šríla Prabhupádovi a úžasný dar všem budoucím generacím jeho oddaných.

Rád slyším, že jste pojmenovali vaše nakladatelství Rádha. Je to velmi uspokojující. Nechť je vaše nakladatelství Rádha obohaceno v publikacích všech našich knih a literatury v německém jazyce. Je to velmi pěkné jméno. Radharani je nejlepší, hlavní služebník Kršny a tiskařský stroj je největší médium v této chvíli pro sloužení Kršnovi. Proto je to opravdu představitel Šrímatí Radharání. Velmi se mi tento nápad líbí. – Dopis Šríla Prabhupádovi Jaya Govinda dásovi (Book production manager), 4. července 1969

o větší část 20. století nakladatelství dodávalo nástroje pro úspěšnou propagandou tolika skupin lidí. Šríla Prabhupáda řekl, jak velkými experty jsou komunisté rozšířením jejich vlivu v Indii skrze letáky a knihy, které rozdávali. Šríla Prabhupáda použil tento příklad, aby zdůraznil, jak chtěl udělat program široké propagandy pro Kršna vědomí rozdávání knih po celém světe.

Nyní ve 21. století, výrok Šríly Prabhupády "v přítomnosti největší médium pro službu Kršnovi" se může bezpochyby aplikovat na exponenciální a nesrovnatelnou moc internetového tisku a distribuce. Ve vanipedii připravujeme učení Šríly Prabhupády pro řádnou reprezentaci na tomto moderním masmédiovým způsobu distribuce. Šríla Prabhupáda řekl, že nakladatelství Rádha v Německu je "opravdu představitelem Šrímatí Radharání." Proto jsme si také jistí, že by považoval Vanipedii také za představitele Šrímatí Radharání.

ISKCONští oddaní postavili tolik krásných chrámů vapu – postavme alespoň jeden velký chrám vani. Vapu chrámy nabízejí posvátný daršan podobám pána a vani chrám bude nabízet posvátný daršan učení Pána a jeho čistých oddaných, jak prezentováno Šríla Prabhupádou. Práce ISKCONských oddaných bude přirozeně úspěšnější, když bude učení Šríly Prabhupády ve své přirozené pozici hodné uctívání. Nyní je úžasná možnost pro všechny momentální"vybrané pomocníky" obejmout vani misi budování jeho Vani chrámu a inspirovat celé hnutí, aby se připojilo.

Tak jako obrovský a krásný vapu chrám zvedající se ze břehů Gangy ve Šrídhám Majápuru je určen pomoci šířit milost Pána Čaitanji po celém světe, tak může vani chrám učení Šríla Prabhupády také posílit jeho ISKCONskou misi se rozšířit po celém světe a ustanovit přirozenou pozici pro další tisíce let.

Vaniseva – praktická iniciativa sloužit

 • Dokončení Vanipedie znamená, že učení Šríla Prabhupády bude prezentováno způsobem, který pro svého duchovního učitele ještě nikdo neudělal. Zveme každého, aby se zúčastnil této svaté mise. Společně dáme Šríla Prabhupádovi jedinečnou světovou publicitu způsobem, jaký je možný pouze přes web.
 • Naše touha je udělat Vanipedie referenční encyklopedii č. 1 učení Šríla Prabhupády v mnoha jazycích. To se ale může stát pouze upřímným odevzdáním, obětmi a podporou mnoha oddaných. Do dneška přes 1 220 oddaných se účastnili ve budování Vanizdroje, Vanicitátů a překladů do 93 jazyků. Nyní, abychom mohli dokončit Vanicitáty a budovat články Vanipedie, Vaniknihy, Vanimedia a kurzy Vaniversity potřebujeme podporu od oddaných s následujícími schopnostmi:
• Administrace
• Kompilování
• Rozvoj kurikula
• Design a rozvržení
• Finance
• Management
• Reklama
• Bádaní
• údržba serveru
• rozvoj stránky
• Software Programming
• Učení
• technická editace
• výcvik
• překlad
• psaní
 • Vanislužebníci svou službu vykonávají z domova, chrámů a kanceláří, nebo se k nám můžou připojit na nějakou dobu na plný úvazek ve Šrídham Majápuru nebo Radhadeši.

Darování

 • Posledních 12 let Vanipedie byla financována hlavně rozdáváním knih z Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. Aby mohla pokračovat ve svém budování, Vanipedie potřebuje financování nad rámec momentální kapacity BLS. Dokončena, Vanipedie bude doufejme udržována malými příspěvky od procenta mnoha spokojených návštěvníků. Ale prozatím, abychom mohli dokončit základní fáze budování této bezplatné encyklopedie, služba nabízení finanční podpory je nezbytná.
 • Podporovatelé Vanipedie si můžou vybrat z následujících možností

Sponzor: osoba přispívající jakékoliv množství chce

Podporující Patron: individuální osoba nebo právní těleso přispívající alespoň 81 eur

Živící Patron: individuální osoba nebo právní těleso přispívající alespoň 810 euros s možností 9 měsíčních plateb 90 eur

Patron Růstu: individuální osoba nebo právní těleso přispívající 8,100 euros s možností 9 ročních plateb 900 eur

Patron základu: individuální osoba nebo právní těleso přispívající 81,000 euros s možností 9 ročních plateb 9000 eur

Jsme vděční - modlitby

Jsme vděční

Děkujeme Šríla Prabhupádo
Za tuto možnost vám sloužit
Uděláme to nejlepší abychom vás ve vaši misi potěšili.
Nechť vaše učení dá útočiště milionům šťastných duší
Drahý Šríla Prabhupádo
prosím zplnomocni nás
všemi dobrými vlastnostmi a schopnostmi
a dále nám posílej dlouhodobě
vážně odevzdané oddané a zdroje
abychom mohli úspěšně vybudovat tvůj úžasný chrám Vani
pro prospěch všech.


Drahá pančatattvo
Prosím pomozte nám se stát drahými oddanými Šrí Šrí Rádha Mádhavy
a drahými žáky Šríla Prabhupády a našeho Gurumaharaje
tím, že nám budete dále pomáhat pracovat tvrdě a chytře
v misi Šríla Prabhupády
pro potěšení jeho oddaných
Děkujeme za zvážení těchto modliteb


Komentář

Jedině zplnomocňující milostí Šríla Prabhupády, Šrí Šrí Pančatatvy a Šrí Šrí Rádha Mádhavy můžeme někdy doufat, že dokončíme tento obrovský úkol. Proto se neustále modlíme o jejich milost.