DA/Prabhupada 0963 - Kun en hengiven tæt forbundet med Krishna kan forstå Bhagavad Gita

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0962
Næste side - video 0964 Go-next.png

Kun en hengiven tæt forbundet med Krishna kan forstå Bhagavad Gita
- Prabhupāda 0963


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Nous avons indiqué, dans notre introduction à la Bhagavad-gītā, qu'il faut comprendre la Bhagavad-gītā de la façon prescrite dans la Bhagavad-gītā. Il y a des instructions. Sur la manière de lire la Bhagavad-gītā. Les gens lisent la Bhagavad-gītā sans suivre les instructions. Nous avons expliqué cela de la manière suivante: si vous prenez un médicament, il y a des instructions sur la bouteille - la dose. Prenez tant de goutes tant de fois par jour. Ce sont les instructions. De même, pour comprendre réellement la Bhagavad-gītā, vous devez accepter les instructions telle qu'elles ont été données par l'auteur lui-même, Kṛṣṇa. il dit que, il y a très très longtemps, il y a environ 40 millions d'années, il a pour la première fois dit cette Bhagavad-gītā au deva du soleil. Et le deva du soleil a transmis cette connaissance à son fils, Manu. Et Manu a transmis cette connaissance à son fis, Iksvaku.

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Ainsi, tous ces raja-rsis, ce sont des rois. Manu est un roi, Maharaja Iskvaku est aussi un roi, et le deva du soleil, Vivasvan, lui aussi est un roi. Il est le roi du globe solaire. Et son petit-fis, Iskvaku, est devenu le roi de cette planète, le Maharaja Iskvaku. Et c'est dans cette dynastie, connye sous le nom de Raghu-vamsa, que le Seigneur Ramachandra est apparu. C'est une très ancienne famille de rois. Iskvaku vamsa, Raghu vamsa. Vamsa signifie famille. Ainsi, autrefois, les rois, ceux qui étaient à la tête du pouvoir exécutif, apprenaient la connaissance et les consignes données par Dieu. Donc, selon la Bhagavad-gītā, seul un dévot de Kṛṣṇa, une personne qui entretient une relation d'intimité avec Kṛṣṇa, peut comprendre ce qu'est la Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa... Arjuna, après avoir entendu la Bhagavad-gītā des lèvres de Kṛṣṇa, a dit de lui qu'il était:

paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
(BG 10.12)

Il a compris que Kṛṣṇa était Parambrahman. Parambrahman. signifie la Vérité suprême. La vérité absolue, Parambrahman. Brahman, les êtres vivants sont aussi appelés brahman, mais les êtres vivants ne sont pas Parambrahman. Parambrahman signifie suprême. Ainsi , Arjuna s'est adresé à lui en tant que Parambrahman et Paramdhāman. Paramdhāman signifie le lieu où tout repose. Tout repose en l'énergie du Seigneur suprême. C'est pourquoi on l'appelle Paramdhāman. De même, toutes ces planètes reposent dans la lumière du soleil. La lumière du soleil est l'énergie du globe solaire. De même, cette énergie matérielle est l'énergie de Kṛṣṇa. Et tout ce qui existe, matériel ou spirituel, tout repose en l'énergie de Kṛṣṇa. Le lieu où tout repose est l'énergie de Kṛṣṇa. À un autre endroit, Kṛṣṇa dit:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
(BG 9.4)

Kṛṣṇa dit: "Dans mon aspect impersonnel, je m'étends partout." Partout présent. Dieu est partout présent dans son aspect impersonnel, c'est-à-dire, dans ses énergies. On peut donner comme exemple la chaleur, qui est l'énergie du feu. Le feu se répend par sa chaleur et sa lumière. Le feu est en un endroit, mais la chaleur et la lumière se répandent. De même, Kṛṣṇa est dans sa demeure, qui s'appelle Goloka Vrndavana. C'est une planète du monde spirituel, la planète la plus élevée.Kun en hengiven af Krishna der er nært forbundet med Ham kan forstå BG Så vi har givet vor introduktion af Bhagavad-gītā, at man må forstå Bhagavad-gītā på den måde der bliver henvist til i Bhagavad-gītā. Der er vejledning. Hvordan man skal læse Bhagavad-gītā. Folk læser Bhagavad-gītā uden at forholde sig til vejledningen. Det har vi forklaret på den måde, at hvis du tager noget medicin, så er der en vejledning på flasken, at dette er doseringen. Du tager så mange dråber så mange gange. Det er vejledningen. På samme måde må du for virkelig at forstå Bhagavad-gītā, modtage vejledningen som den gives af forfatteren selv, Kṛṣṇa. Han siger at, for lang, lang tid siden, for omkring fyrre millioner år siden, talte han først denne Bhagavad-gītā til Solguden. Og Solguden overførte denne viden til sin søn Manu. Og Manu videregav denne viden til sin søn Iksvaku.

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Så raja-rsierne, de er alle konger. Manu er konge, Maharaja Iksvaku er også konge, og solguden Vivasvan, han er også konge. Han er kongen over solplaneten. Og hans sønnesøn Iksvaku blev konge af denne planet, Maharaja Iksvaku. Og i dette dynasti, som er kendt som Raghu-vamsa, fremkom Herren Ramachandra. Det er en meget gammel kongelig familie. Iksvaku vamsa, Raghu vamsa. Vamsa betyder familie. Så tidligere plejede kongerne, lederen af de overordnede myndigheder, de plejede at lære disse påbud givet af Gud. Så i henhold til Bhagavad-gītā, er det kun en hengiven af Kṛṣṇa, en person der er nært forbundet med Kṛṣṇa, som kan forstå, hvad Bhagavad-gītā er. Kṛṣṇa... Efter at Arjuna har lyttet til Bhagavad-gītā fra Kṛṣṇa, tiltaler han Ham som:

paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
(BG 10.12)

Han forstod Kṛṣṇa som Parambrahman. Parambrahman betyder den højeste Sandhed. Absolutte Sandhed, Parambrahman. Brahman, de levende væsner, de kaldes også for brahman, men de levende væsner er ikke Parambrahman. Parambrahman betyder Den Højeste. Så Arjuna tiltalte Ham som Parambrahman, og Paramdhāman. Paramdhāman betyder altings hvilested. Alt hviler på den Højeste Herres energi. Derfor kaldes Han for Paramdhāman. Lige som alle disse planeter hviler i solskinnet. Solskinnet er Solkuglens energi. På samme måde er denne materielle energi Kṛṣṇas energi. Og alting, uanset om det er materielt eller åndeligt, så hviler alting på Kṛṣṇas energi. Hvilestedet er Kṛṣṇas energi. Et andet sted siger Kṛṣṇa:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
(BG 9.4)


Kṛṣṇa siger at; "Jeg er spredt overalt gennem min upersonlige fremtrædelsesform." Altgennemtrængende. Gud er altgennemtrængende gennem sin upersonlige fremtrædelsesform, nemlig Hans energi. Eksemplet der gives er, at det er på samme måde som varme er ildens energi. Ilden spredes ved hjælp af sin varme og sit lys. Ilden er på et sted, men varmen og lyset spreder sig. På samme måde er Kṛṣṇa i sin egen bolig, der kaldes Goloka Vrndavana. Der er en planet i den åndelige verden, den øverste planet.