FA/Prabhupada 0290 - وقتی شهوت ارضا نشود، خشمگین می شوید

From Vanipedia


وقتی شهوت ارضا نشود، خشمگین می شوید - Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

اپندرا: پرابهوپادا، طبیعت خشم چیست؟ چگونه خشم... Prabhupāda: خشم یعنی حرص و آز. وقتی که حریص هستی و خواسته تو ارضاء نمیشود، خشمگین میشوی. فقط همین. این یک تظاهر دیگر از حرص است. Kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. وقتی که بشدت تحت نفوذ گونه شهوت قرار میگیرید، دجارحرص میشوید. و هنگامی که خواسته شما ارضاء نمیشود ، خشمگین میشوید، مرحله ی بعد. و مرحله بعدی سردرگمی و گیجی است. و سپس مرحله ی بعد praṇaśyati, است، بعد شما تباه میشوید. بنابراین فرد باید شهوت و خشم خود را کنترل کتد. این کنترل کردن بدین معنا است که شما باید خود را درگونه نیکی قرار دهید، نه در گونه شهوت. سه گونه ی طبیعت مادی وجود دارد: گونه جهل، گونه شهوت و کونه ی نیکی. بنابراین اگر کسی بخواهد دانش الهی را بداند، پس او باید خود را در گونه ی نیکی قرار دهد. در غیر اینصورت او نمیتواند. بنابراین ما به شاگردان خود اینگونه آموزش میدهیم "شما این کار را نکن، اینکار را نکن، اینکار را نکن، اینکار را نکن،" زیرا او باید خود را در گونه ی نیکی حفظ کند. در غیر اینصورت قادر به فهمیدن نخواهد بود. کریشنا آگاهی نمیتواند در سکوی جهل و شهوت درک شود. تمام جهان تحت نفوذ جهل و شهوت است. اما این روش خیلی ساده ای است که اگر شما فقط اصول چهارگانه ی محدودیت ها را رعایت کرده و هاره کریشنا ذکر کنید، بلافاصله تمام گونه های طبیعت مادی را پشت سر خواهید گذاشت. پس خشم برروی سکوی شهوت قرار دارد.