FANTI/Prabhupada 0004 - Menntu wo ho mma dza no ho nnhiaLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

)kwan no nye d3... Iyi so woaka w) Bhagavad-gītā mu. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā BG 4.34). S3 ep3 d3 etse ab)dzehonyansap3 kr)nkr)n no ase a, )no dze )w) d3 idzi d3m mbra yi do. Eb3nadze nye Tad viddhi praṇipātena? )w) d3 itu woho ma. Adze kor no ara: Tsed3 namanta eva. S3 ammbr3 woho ase a, ennkotum na ak3y3 ahobrease hohom. Nna w) hen? Praṇipāta. Beebiara a ibohun obi a ")no nye... Ha nye obi a mobotum etu moho aky3"? )no na )kyer3 d3 )w) d3 y3s)wh3 beebia)w) d3 yetu h3nho hy3. Nyansa d3m yi na )w) d3 yenya. Menntu woho nky3 adze biara a noho nnyi mfaso. Na )w) d3... Nna ebesi d3n ehun d3m nyansaa no anaa d3 d3m adze no a noho nnyi mfaso no? Noso woab) dzin w) śāstra no mu. Woabodzin w) Kaṭha Upaniṣad no mu. Tad viddhi praṇipātena pari... BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad se d3 tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. D3m śrotriyam yi kyer3 d3 obi a )fir kyer3kyer3fo kr)nkr)n no h)n santser no mu. Nna eb3nadze na )kyer3 d3 woab3ka d3m kyer3kyer3fo kr)nkr)n no ho? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham kyer3 d3 woatse )sor Nokwar No ase. Nntsi h) na )w) d3 itu woho ky3. Praṇipāta. Praṇipāta kyer3 d3 prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, )tw3n biara nnyi h). Na s3 ihun d3m nyimpa no a, nna afei etu woho aky3 no. Praṇipāta.

Na som no, ma n'eyiwa ngye, na bisa no dza)kyer woadwen nyinara. Dza erohwehw3 nyinara b3da no edzi. )w) d3 ehwehw3 d3m panyin no na itu wo ho ky3 no. Irotu wo ho aky3 d3m nyimpa no kyer3 de etu wo ho aky3 Nyame osiand3 dem panyin no y3 Nyame n'anangyinafo. Na mbom ew)ho kwan d3 ebiasa no ns3m, m3nns3i mber, mbom Nya ntseasee. Iyi na w)fr3 no paripraśna. Eyi nye akwan no. Ntsi biribiara w) h). Ne tsiaba mu no )w) d3 y3 fa dza )w) h) no. Na mbom s3 y3annfa d3m kwan no na y3 s3i mber w) nsanom ho na atordzi na ndz3mba a noho nnhia a, oh, eno dze onnsi yie koraa. Inkotum atse Nyame ase. Osiand3 Nyame nny3 obia ab)fo na enyimdziifo kr)nkr)n mpo tse no ase. Eb3nadze nye h3n mb)dzenb)?

Ntsi iyi nye )kwan no. Na s3 idzi )kwan yi, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, s3 idzi d3m kwan yi do na nkakra nkakra, asammūḍhaḥ, y'enya gyedzi, s3 y3nya... iyi nye...Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. S3 idzi d3m kwan no do a, eb3tse ase d3, " Nnyew. Morosua biribi." )nnkyer3 d3 enhuadze, iridzi )kwan no do w) aber a ahata )enyiwa. Idzi d3m kwan yi do a, eb3tse ase. D3m mbr3 edzi edziban papa no, ebenya atsenka d3 ew) aho)dzen na afei amee w) wo k)m no ho. Onhia d3 ibisa obiara. Atsenka a ibenya no bekyer3. D3m ara na, s3 idua d3m Kwan pa yi do na idzi akwankyer3 no so do a, eb3tse ase d3, "Nnyew, morotu mpon." Pratyakṣa... W) kyer3w kr)nkr)n ne )fa a )t)do akr)n no Se pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Na )nny3 dzen. Na ibotum edua do w) enyingye mu. Na mbom Kwan no nye hen? )nye d3 y3b3 b) Hare Kṛṣṇa mpae na yebedzi kṛṣṇa-prasāda na yebosua nyimdzee a ofir Bhagavad-gītā kyer3w kr)nkr)n no mu, d3 yebetsei ndwom a )fata. )y3 dzen a? )y3 dzen a? )nny3 dzen koraa. Ntsi )nam d3m kwan yi do no eb3y3 asammūḍhaḥ. Obiara nntum nsisi wo. Na mbom s3 ep3d3 wosisi wo a eno dze esisifo pii w) h). Ntsi m3nny3 sisifo na nnd)m esisifo kuw. Dza ohia ara nye d3 ebedzi paramparā kwan no ne mbra do, d3 mbr3 suahoma kr)nkr) a w)fr3 no Vedas no akyer3 no, Nna afei so d3 mbr3 Kṛṣṇa aka no. Tum na tsease fir bea a)fata na dzi do w) wo abrab) mu. Nna afei asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu kyer3 d3... Martya kyer3 d3 h)n a wobotum ewu. Woana nye? D3m akra atseasefo no a, ofir Brahmā dze kesi abowa ntatsea do no, h)n nyinara w)y3 martya. Martya kyer3 d3 mber w) h) a wobowu. Ntsi martyeṣu. W) akra atseasefo mu no, )b3y3 nyansafo mapa. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Eb3nadze ntsir a? na Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Oyi wo fir b)n aketua nyinara ho. W) d3m wiadze yi mu, d3 inyim anaa d3 nnyim o, mekyer3 d3 y3y3 b)n. Ntsi yefir aketua no ho. Na ebesi d3n efir mu? No so w)akyer3 ase w) Bhagavad-gītā mu. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Dza eb3y3 biara s3 ey3 ma Kṛṣṇa a.... Yajña kyer3 d3 Viṣṇu anaa d3 Kṛṣṇa. S3 ey3 papa ma Kṛṣṇa nkotsee a, na eb3gye woho efir b)n aketua nyinara ho. Śubhāśubha-phalaiḥ. Y3y3 b)n anaa d3 papa. Mbom h)n a w)d)m Kṛṣṇa kuw no, na w)dzi ne mbra do no, )nnye b)n anaa papay3 nndzi nsanho biara Osiand3 )nye kr)nkr)n, Kṛṣṇa, dzi nkitsaho. Ntsi sarva-pāpaiḥ pramucyate. Oyi no fir b)n na ho aketua nyiara. Iyi nye kwan no. Na s3 yedua d3m kwan yi do a, yebotum nye Kṛṣṇa edzi nkitsaho Na h3n abrab) etu mpon. )kwan no nny3 dzen, yebotum, obiara botum. Meda hom ase.