Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660720 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"הריבון בּוּדְהַה מתקבל כהופעה של קְרּישְׁנַּה בַּשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. גם אנו, ההינדים, אנו סוגדים לְבוּדְהַה הריבון כהתגלמות של אלוהים. ישנו פסוק נחמד מאוד מושר על ידי משורר גדול אחד, משורר וַיישְׁנַּוַה. אתם תשמחו לשמוע, אצוטט אותו.
נינְדַסי יַגְ'נַֿה-וידְהֵר אַהַהַה שְׂרוּתי-גָ'אתַםּ
סַדַיַה-הְרּידַיַה דַרְשׂיתַה-פַּשׂוּ-גְהָאתַם
קֵשַׂוַה דְהְרּיתַה-בּוּדְדְהַה-שַׂרִירַה
גַ'יַה גַ'גַדִישַׂה הַרֵא גַ'יַה גַ'גַדִישַׂה הַרֵא
מוסר ההשכל של הפסוק הוא 'הוֹ קְרּישְׁנַּה הריבון, אתה הופעת בצורתו של הריבון בּוּדְדְהַה, וחסת בחמלה על החיות חסרות-המזל'. זאת כיוון שהגותו של בּוּדְדְהַה הייתה לחדול מהרג החיות. אַהימּסָא, אי-אלימות. מטרתו העיקרית הייתה להפסיק את הרג החיות"
660720 - הרצאה בּ.ג. 04.08-6 - נְיוּ יוֹרְק