Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/661119 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"באשר לראייה הרוחנית ברגע הנוכחי, מפני שאנו מכוסים על ידי הלבוש הגשמי, או החושים החומריים, לפיכך העולם הרוחני או כל דבר רוחני איננו נתפס לחושינו החומריים. אמנם אנו מסוגלים להרגיש שישנו דבר-מה רוחני. זה אפשרי. על אף שאנו בבערות מוחלטת לדבר הרוחני, עדיין, אנו יכולים להרגיש. אם תנתח את עצמך בשקט, "מי אני? אני האצבע? אני הגוף הזה? אני השיער הזה?" אתה תכחיש, "לא אני לא זה." אז מעבר לגוף הזה, מה שישנו, זה רוחני."
661119 - הרצאה בּ.ג. 08.22-21 - נְיוּ יוֹרְק