Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/680202 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה לוֹס אָנְגֵ'לֶס

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"אז התקדמות בהבנת האל לא תלויה בשפע החומרי שיש למישהו. שפע חומרי פירושו לְהיוָלֵד במשפחה גבוהה, גַ'נְמַה. גַ'נְמַה פירושו ייחוס משפחתי. אז... גַ'נְמַישְׂוַרְיַה, ועושר, ממון רב. כאלה הם השפעים החומריים: ייחוס גבוה מלידה, ממון ועושר, למדנות מרובה ויופי מנקר-עיניים. ארבעה דברים אלה הם השפעים החומריים. גַ'נְמָיְשְׂוַרְיַה-שְׂרוּתַה-שְׂרִי (שׂ.ב 1.8.26). גַ'נְמַה פירושו לידה, אַיְשְׂוַרְיַַה משמעותו קניין, וְשְׂרוּתַה כלומר חינוך וְשְׂרִי שפשרו יופי. אז להתקדמות בהבנת האל דברים אלה אינם חיוניים, חרף העובדה שהתנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה יכולה לנצל כל דבר. דבר אינו מוזנח. זו נקודה נוספת. אם מישהו חושב 'יש לי את כל השפעים הללו; לכן הבנת אלוהים קלה מאוד עבורי,', לא, היא איננה."
680202 - הרצאה צ'.צ' מַדְהיַה 06.254 - לוֹס אָנְגֵ'לֶס