HE/BG 4.31

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.30 ב.ג. 4.30 - ב.ג. 4.32 ב.ג. 4.32
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 31

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥
נָאיַםּ לוֹקוֹ ׳סְתְי אַיַגְ׳נַֿסְיַה קוּתוֹ ׳נְיַהּ קוּרוּ-סַתְתַמַה

מילה אחרי מילה

נַה—לעולם לא; אַיַם—הזה; לוֹקַהּ—הכוכב; אַסְתי—ישנו; אַיַגְ׳נַֿסְיַה—למי שאינו מבצע הקרבה; קוּתַהּ—היכן; אַנְיַהּ—האחר; קוּרוּ-סַת-תַמַה—הו הטוב בשושלת הקוּרוּ.

תרגום

הו הטוב בשושלת הקוּרוּ, ללא הקרבה לא יכול איש לחיות באושר על כוכב זה או בחיים אלה; מה תקווה לו אפוא בבאים?

התעמקות

ישות החיים, בצורות חייה כולן, היא בורה לגבי מצבה האמיתי. במילים אחרות, קיומנו בעולם החומרי הוא תולדה של תגובות לאינספור לחיינו החטאים. בערות היא שורש החטא, וחיי חטא הם הסיבה להמשכת קיומנו החומרי. חיי אדם מהווים המוצא היחיד למילכוד זה. הוֵדות מצביעות על מוצא – הן מורות על נתיבי הדת, פיתוח כלכלי, עינוג חושים מווּסת, ולבסוף, על האמצעים להיחלצות מן המצב האומלל בכללותו. נתיב הדת, או ההקרבות השונות שנזכרו לעיל, פותר מוכנית את הבעיות הכלכליות. ביצוע יַגְ'נַֿה מעניק כפי מספקת של מזון, חלב וכו' – גם אם לכאורה גדלה האוכלוסייה. לאחר שצרכי הגוף מסופקים כליל, רק טבעי שהשלב הבא יהיה השבעת החושים. הוֵדות מורות לכן, על נישואים מקודשים, שמווסתים את הנאות החושים. זוהי דרך התקדמות הדרגתית לעבר השתחררות משיעבוד חומרי. מכל מקום, ההתרועעות עם האל מהווה השלמות העליונה של חיי גאולה. ביצוע יַגְ'נַֿה (הקרבה) כמתואר לעיל מקנה אם כן, שלמות, ומי שאינו נוטה לבצע יַגְ'נַֿה על-פי הוֵדות אינו יכול לצפות לאושר בחייו בגוף זה, קל וחומר בגוף אחר ובכוכב אחר. בכוכבי עדן השונים ניתן למצוא רמות נוחוּת שונות. אך בכל מקרה מובטחים למבצע היַגְ'נַֿה שיפעה ואושר רב. ומכל סוגי האושר, העליון הוא התעלות לכוכבים הרוחניים. זה מושג על-ידי תירגול תודעת קְרּישְׁנַּה. מכאן שחיים בתודעת קְרּישְׁנַּה מהווים הפיתרון לבעיות הקיום החומרי כולן.


ב.ג. 4.30 ב.ג. 4.30 - ב.ג. 4.32 ב.ג. 4.32