HE/BG 4.33

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.32 ב.ג. 4.32 - ב.ג. 4.34 ב.ג. 4.34
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 33

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥
שְׂרֵיָאן דְרַוְיַה-מַיָאד יַגְ׳נָֿאג׳ גְ׳נָֿאנַה-יַגְ׳נַֿהּ פַּרַנְתַפַּה
סַרְוַםּ קַרְמָאקְהילַםּ פָּארְתְהַה גְ׳נָֿאנֵא פַּריסַמָאפְּיַתֵא

מילה אחרי מילה

שְׂרֵיָאן—עדיף; דְרַוְיַה-מַיָאת—של קניינים חומריים; יַגְ׳נָֿאת—מאשר הקרבה; גְ׳נָֿאנַה-יַגְ׳נַֿהּ—הקרבה המבוצעת בידע; פַּרַם-תַפַּה—הו ממגר האויבים; סַרְוַם—כל; קַרְמַה—הפעילות; אַקְהילַם—כולה; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; גְ׳נָֿאנֵא—בידע; פַּריסַמָאפְּיַתֵא—מסתיימים.

תרגום

הו ממגר האויבים, הקרבה אשר מבוצעת בידע עדיפה על הקרבת קניינים חומריים, שהרי ככלות הכול, הו בן פְּרּיתְהָא, כל הקרבות העמל מגיעות לשיאן בידע נשגב.

התעמקות

ידע מושלם מהווה מטרת כל ההקרבות. בעקבותיו מושג שיחרור מן המצוקות החומריות, ולבסוף, עיסוק בשירות אוהב ונשגב לאל (תודעת קְרּישְׁנַּה). מכל מקום, פעולות ההקרבה הללו כולן אפופות במסתורין כלשהו, שחשוב להבינו. אמונת המבצע מכתיבה את צורת ההקרבה. מי שאמונתו הגיעה למישור של ידע נשגב נחשב למתקדם יותר מאלה שמקריבים קניינים חומריים, ללא ידע שכזה. ללא ידע, נשארת ההקרבה במישור החומרי, ואינה מקנה כל ברכה רוחנית. ידע אמיתי מגיע לשיאו בתודעת קְרּישְׁנַּה, שמהווה השלב העליון של ידע נשגב. ללא פיתוח ידע הופכות ההקרבות לפעילות חומרית גרידא. אולם עם שאלה מתעלות לרמה של ידע נשגב, הריהן נכנסות למישור הרוחני. פעולות ההקרבה נחלקות בהתאם להבדלים שבמצבי התודעה לקַרְמַה-קָאנְּדַּה (פעילות למען טובת הנאה) ולגְ'נָאנַה-קָאנְּדַּה (חיפוש אחר ידע אודות האמת). עדיף מכל מקום, כשהתכלית היא ידע.


ב.ג. 4.32 ב.ג. 4.32 - ב.ג. 4.34 ב.ג. 4.34