HE/Hebrew Main Page

From Vanipedia
Jump to: navigation, search


וַנּיפֵּדְיַה - תמצית הידע הַוֵּדי

Hebrew MainPage Banner.jpg

סרטון נבחר של שרילה פרבהופאדה

הקלטה נבחרת של שרילה פרבהופאדה


Nectar Drops from Srila Prabhupada
"Material world means these five elements, gross and subtle. Earth, water, air, fire, sky, these are gross. And mind, intelligence and ego, these are subtle. These elements, material elements, Kṛṣṇa says, bhinnā me prakṛtir aṣṭadhā (BG 7.4): 'These material elements, they are separated, but they are My energy. They are My energy'. The same example: Just like cloud. Cloud is created by the sun. It is sun's energy which creates the cloud. You know. By temperature the seawater is evaporated, forms into gas. That is cloud. So cloud is created by the energy of the sun, but when there is cloud you cannot see the sun; sun is covered. Similarly, material energy is Kṛṣṇa's energy. But when you become covered by this material energy, you do not see Kṛṣṇa. This is the position."
730710 - Lecture BG 01.04-5 - Londonוַנּיפֵּדְיַה - מִנְשָׁר ממצה

↓ גלגלו למטה על מנת לקרוא עוד...

הקדמה

שרילה פרבהופאדה שם הרבה דגש על התובנות ועל המדרשים שלו, לכן וניפדיה מוקדשת באופן ייחודי לגוף עבודתו המורכב מספרים, הרצאות מוקלטות לקהל הרחב, שיחות, מכתבים, ועוד. לכשיושלם, תהיה וניפדיה מקדש הַוַנּי הראשון בעולם המציע מרחב מקודש בו מיליוני אנשים מחפשים הדרכה רוחנית נאמנה מוצאים תשובות והשראה מכתביו המפוארים של שרילה פרבהופאדה, מוצגים כ- "אסופה אנציקלופדית במספר שפות רב ככל האפשר".

מאמר מאחד לחזון וניפדיה

שיתוף פעולה להחייאה ומימוש מלא ורב-שפתי של נוכחות הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה, מה שמקל עבור מיליוני אנשים לחיות את המדע של תודעת קרישנה ולשתף פעולה עם תנועת הסנקירטנה של צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ, בשביל לעורר מחדש רוחנית את החברה האנושית.

שיתוף פעולה

בניית אנציקלופדיה לרמה החתומה בפועל בוניפדיה אפשרית רק באמצעות שיתוף פעולה של אלפי דבקים אשר מלקטים ואוספים יחדיו בחריצות את כתביו והגיגיו של שרילה פרבהופאדה.

אנו רוצים לסיים את תרגום כל ספריו של שרילה פרבהופאדה, הופעותיו הפומביות, שיחותיו ומכתביו ב-16 שפות לפחות, ולהגיע אף ל-108 שפות אשר יש להם ייצוג כלשהו בוניפדיה, עד נובמבר 2027.

כבר מאוקטובר 2017 תורגם התנ"ך ל-670 שפות, הברית החדשה ל-1,521 שפות וחלקים מן התנ"ך או סיפורים אודותיו ל-1,121 שפות נוספות. סטטיסטיקות אלה מראות שמטרותינו חרף היותן שיפור והגדלה בפרסום כתבי שרילה פרבהופאדה, כלל אינן שאפתניות בהשוואה למאמצי הנצרות בהפצת כתביה בעולם, לדוגמא.

אנו מזמינים את כל הדבקים להצטרף אלינו ולממש את נוכחות הַוַּנּי הרב שפתית של שרילה פרבהופאדה ברשת העולמית לתועלת האנושות כולה.

הנגשה

ב-1965 הגיע שרילה פרבהופאדה ללא הזמנה ליבשת אמריקה. על אף שחלפו ימי תהילת נוכחותו, הַוַּפּוּ, שלו ב-1977, עדיין הוא ממשיך להתקיים בַּוַּנּי שלו ונוכחות זו עלינו כעת להביא לכדי המציאות. רק על ידי קריאה ותחינה לשרילה פרבהופאדה להופיע הוא יעשה זאת. רצוננו העז שיהיה כחלק בינינו הוא המפתח שאנו נושאים להופעתו.

מימוש מלא

איננו חפצים בנוכחתו החלקית של שרילה פרבהופאדה לפנינו. אנו רוצים בנוכחות הַוַּנּי המלאה שלו. כל מדרשיו המוקלטים צריכים להילקט ולהיתרגם לכמה שיותר שפות. זו המנחה שלנו לדורות העתיד של כוכב לכת זה - מקלט מלא (אָשְׂרַיַה) בכתבי שרילה פרבהופאדה.

נוכחות הַוַּנּי

נוכחות הוני המלאה של שרילה פרבהופאדה תופיע בשני שלבים. הראשון - והקל - הוא לקבץ ולתרגם את כל כתבי שרילה פרבהופאדה בכל השפות. השני - והקשה יותר - הוא להביא מיליונים של אנשים לחיות את מילותיו באופן שלם.

אופנים שונים ללמידה

 • נכון לכעת, במחקר שלנו, מצאנו שישנם 60 אופנים שונים שבהם הדריך שרילה פרבהופאדה את הדבקים לקרוא את ספריו.
 • על ידי לימוד ספרי שרילה פרבהופאדה ב אופנים שונים אלה אנו יכולים להבין אותם ולהפנימם כראוי. באמצעות שיטה זו של לימוד קודם של הספרים ואז הידור שלהם באתר לקריאה פומבית, אדם יכול לחדור בקלות למשמעות העמוקה של כל מילה, אמרה, מושג או אישיות אשר מציג שרילה פרבהופאדה. אין ספק שהמדרשים שלו הם החיים והנשמה עבורנו, וכאשר אנו לומדים אותם ביסודיות אנחנו תופסים וחווים את נוכחותו של שרילה פרבהופאדה בדרכים העמוקות ביותר.

עשרה מיליון אצ'אריות

 • נאמר שיש לך כעת עשרת אלפים. אנחנו נתרחב למאה אלף. זה נדרש. אז מאה אלף למיליון, ומיליון לעשרה מיליון. אז לא יהיה מחסור באצ'אריה, והאנשים יבינו את תודעת קרישנה בצורה מאוד קלה. אז עשו ארגון זה. אל תהיו נפוחים לשווא. שמעו מהוראות האצ'אריה ונסו לעשות את עצמכם מושלמים, בוגרים. אז יהיה זה קל מאוד להילחם במאיא. כן. א'צאריות, הם מכריזים מלחמה נגד פעילויותיה של מָאיָא. – מתוך הרצאה של שרילה פרבהופאדה על צ'יתניה צ'ריתאמריתה, ה-6 באפריל 1975

הערה

משפט החזון הבא ששרילה פרבהופאדה מדבר עבור עצמו - התוכנית המושלמת לאנשים להבין את תודעת קרישנה ובקלות. עשרה מיליון חניכי-שיקשה מועצמים של שרילה פרבהופאדה החיים בענווה את הוראותיו ותמיד חותרים לשלמות ולבגרות. שרילה פרבהופאדה מציין בבירור "עֲשׂוּ את הארגון הזה". וניפדיה לכן מסייעת בהתלהבות למלא את החזון הזה.

המדע של תודעת קרישנה

בפרק התשיעי של בהגוד-גיתא מדע זה של תודעת קרישנה נקרא מלך כל חינוך, מלך כל הדברים הכמוסים, והמדע העליון של הבנה טרנסצנדנטלית. תודעת קרישנה הינה מדע טרנסצנדנטלי שמתגלה לפני דבק אמיתי הניחן בכנות ומוכן להעניק שירות לאל. תודעת קרישנה איננה מושגת על ידי טיעונים עקרים או כישורים אקדמיים. תודעת קרישנה אינה אמונה, כגון האמונה ההינדית, הנוצרית, הבודהיסטית או המוסלמית, אלא מדע. אם מישהו קורא את ספריו של שרילה פרבהופאדה בזהירות הוא יבין את המדע העליון של תודעת קרישנה ויהיה מלא בעוד השראה להעביר זאת הלאה לכל האנשים כפעילות-סעד המתייחסת בחסד לטובתם האמיתית.

תנועת הסנקירטנה של צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ

הריבון צ'יתניה מהאפרבהו הוא האב והמייסד של תנועת הסנקירטנה. מי שסוגד לו תוך הקרבת כל חייו, רכושו, האינטליגנציה שלו ומילותיו לתנועת הסנקירטנה מזוהה על ידי הריבון ומעניקים לו את כל ברכותיו. אחרים נאמר שהם טפשים, כיוון שמכל הקורבנות שאדם משקיע בהם את אונו ואת האנרגיה שלו, הקרבה עבור תנועת הסנקירטנה היא המשענת לתהילה. תנועת תודעת קרישנה מבוססת כולה על עקרונות הסנקירטנה שביסס שְׂרִי צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ.

לעורר מחדש רוחנית את החברה האנושית

החברה האנושית, ברגע הנוכחי, אינה בחשכת התוהו. היא צברה התקדמות זריזה בשדות הנוחות החומרית, החינוך והפיתוח הכלכלי ברחבי העולם כולו. אלא שישנו צוואר בקבוק או דקירת סיכה במקום כלשהו בגוף החברתי במידה גדולה, ולכן קיימות מריבות רחבות-היקף, גם על נושאים פחות חשובים. ישנו צורך ברמז לכיצד יכולה האנושות להפוך אחת בשלום, ידידות, ושגשוג עם ייעוד משותף. שרימד-בהאגוותם ממלא צורך זה, כיוון שהוא מובא בצורה תרבותית בשביל לעורר מחדש את החברה האנושית כולה. רוב האנשים, באופן כללי, הם כלים בידי המדינאים המודרניים ומנהיגי העם. אם ישנו שינוי בלב המנהיגים גרידא, קל וחומר יבוא שינוי באווירת העולם. המטרה של חינוך אמיתי צריכה להיות הגשמה-עצמית, הגשמה של ערכים רוחניים של הנשמה. כולם צריכים לסייע למימוש כל פעולות העולם בצורה הרוחנית. בעצם פעילויות אלה, גם המבצע והעבודה המתבצעת נעשים טעונים ברוחניות ומתעלים מעל מידות הטבע.

הצהרת משימת וניפדיה

 • להציע לשרילה פרבהופאדה עמדה עולמית, מתמשכת על מנת להזמין ולהסביר, לחנך ולאמן אנשים במדע של תודעת קרישנה בכל השפות בעולם.
 • לחקור, לגלות וללקט באופן קליט ויסודי את מדרשיו של שרילה פרבהופאדה מזוויות מבט שונות.
 • להציג את הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה באופנים נגישים, קלים ומובנים.
 • להציע מאגר של מחקר נושאי מקיף על מנת להקל על הכתיבה של ספרי סוגיות רבים בהתבסס על הַוַּנּי של פרבהופאדה.
 • להציע משאבי חומר לימוד ליוזמות חינוכיות שונות לתוך הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה.
 • לנטוע תחושה בקרב ההולכים הכנים בעקבות שרילה פרבהופאדה של הבנה בלתי-משתמעת לשני פנים לצורך מחד להתייעץ עם הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה להנחיה אישית, ומאידך לצבור מספיק למידה לייצגו בכל רמה אפשרית.
 • למשוך את ההולכים בעקבות שרילה פרבהופאדה מכל האומות לשיתוף פעולה גלובלי עם המבט להשגת כל האמור לעיל.

מה מניע אותנו לבנות את וניפדיה?

 • אנו מקבלים זאת
 • ששרילה פרבהופאדה הוא דבק טהור, מועצם באופן ישיר ע"י הריבון קרישנה להעסקת כל ישויות החיים בשירות מסור ואוהב לאלוהים. העצמה זו מוכחת בחשיפה שאין לה תחליף של האמת ההחלטית העולה מתוך כתביו.
 • לא היה נציג משמעותי יותר של פילוסופיה ויישנווית בימים המודרניים, ואף לא מבקר חברתי המסביר את העולם העכשווי כפי שהוא, לבד משרילה פרבהופאדה.
 • המדרשים של שרילה פרבהופאדה יהיו המקלט העיקרי למיליונים ההולכים בעקבותיו בכל הדורות העתידיים.
 • שרילה פרבהופאדה רצה שהמדרשים שלו יופצו בשפע ויובנו כראוי.
 • גישה נושאית למדרשים של שרילה פרבהופאדה משפרת מאוד את תהליך הבנת האמיתות שבהם, וזו של הערך העצום שבחקירה, גילו וליקוט יסודי של מדרשים אלה מכל זווית מבט אפשרית.
 • תרגום כל כתבי שרילה פרבהופאדה לשפה מסויימת כמוה כהזמנתו לשכון לנצח במקומות בהם מדוברות שפות אלה.
 • בהיעדר נוכחותו הפיזית, שרילה פרבהופאדה זקוק להרבה משרתי-וַנּי לסיוע לו במשימתו.

כך, אנו מחוייבים ליצור עמדה דינמית בפועל בשביל להקל על ההפצה בשפע וההבנה הברורה של הידע המושלם והתובנות המצויות בספריו של שרילה פרבהופאדה, כל שניתן יהיה בשמחה לפעול עליהם. זה פשוט. הדבר היחיד המפריד אותנו מהשלמת וניפדיה הוא זמן והשעות הקדושות הרבות של שירות-וַנּי שעוד עליהן להיות מוצעות בידי הדבקים הרתומים לחזון זה.

אני מודה לכם מאוד, לכולכם, שאתם מעריכים את השירות הצנוע שלי אותו אני מנסה כעניין של חובה לבצע לפי ההוראה של גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי. אני מבקש מכל התלמידים שלי לשתף פעולה בעבודה ואני בטוח שהמשימה שלנו תתקדם ללא כל ספק. – מכתב משרילה פרבהופאדה לְתַמַלַה קרישנה דאס - ה-14 באוגוסט 1971

שלוש העמדות הטבעיות של שרילה פרבהופאדה

תרבות של מקלט בכפות רגלי הלוטוס של מדרשי שרילה פרבהופאדה יכולה להתממש כששלוש עמדות אלו של שרילה פרבהופאדה ניעורות בלב כל ההולכים אחריו.

שרילה פרבהופאדה הוא השיקשה-גורו למופת שלנו

 • אנו מקבלים זאת שכל ההולכים בעקבות שרילה פרבהופאדה יכולים לחוות את הנוכחות והמקלט שלו במדרשיו - גם באופן אינדיוידואלי וגם בשוחחם זה עם זה.
 • אנו מטהרים את עצמנו ומקימים מערכת יחסים מוצקה עם שרילה פרבהופאדה בלומדנו לחיות איתו כמצפון המנחה שלנו.
 • אנו מעודדים דבקים החשים נפרדות משרילה פרבהופאדה, לקחת את הזמן ולחפש את הנוכחות שלו ואת הנחמה בתוך הַוַנּי שלו.
 • אנו חולקים את החמלה של שרילה פרבהופאדה עם כל ההולכים אחריו, כולל אלה המקבלים חניכה בשורותיו כמו גם אלה ההולכים בעקבותיו ביכולות שונות.
 • אנו מחנכים דבקים לאמת במעמדו של שרילה פרבהופאדה כגורו-השיקשה למופת שלנו, ויחסנו כתלמידים שלו אליו בנפרדות.
 • אנו מבססים שושלת של תלמידי שיקשה מועצמים לקיים את מורשת שרילה פרבהופאדה לאורך דורות רצופים.

שרילה פרבהופאדה הוא המייסד - הַאָצָ'ארְיַה של אִיסְקּוֹן

 • אנו מקדמים את הַוַּנּי שלו ככוח המניע העיקרי ששומר על חברי איסקון מחוברים ונאמנים אליו, וכך מלאי השראה, התלהבות והחלטיות לעשות את התנועה ככל דבר שרצה בכך שתהיה - כך גם כעת כמו בעתיד.
 • אנו מעודדים את הפיתוח המתמשך של סטנדרטים ויישנווה-ברהמיניים הנעים סביב מדרשיו של שרילה פרבהופאדה ושיטות ההטפה שלו - "תרבות וַנּי".
 • אנו מחנכים דבקים לאמת אודות מעמדו של שרילה פרבהופאדה כמייסד-אָצָ'ארְיַה של אִיסְקּוֹן והַשֵּירוּת לו ולתנועה.

שרילה פרבהופאדה הוא הַאָצָ'ארְיַה העולמי

 • אנו מעלים את המודעות הגלובלית לחשיבות העמדה הרוחנית של שרילה פרבהופאדה כאצ'אריה העולמי בביסוס הרלוונטיות העכשווית של מדרשיו בחוגים של כל מדינה.
 • אנו משרים תרבות של הערכה וכבוד למדרשים של שרילה פרבהופאדה, המביאים לידי השתתפות פעילה במנהגים של תודעת קרישנה על ידי אוכלוסיית העולם.
 • אנו מממשים את ההבטחה ששרילה פרבהופאדה בנה בית בו יכול כל העולם לשכון בכיבוד הַוַּנּי כמסד וכטפחות בו זמנית - המקלט, הַאָשְׂרַיַה - שמגן על הבית.

חיוני לביסוס העמדה הטבעית של שרילה פרבהופאדה

 • חברת איסקון שלנו זקוקה ליוזמות חינוכיות, צווים ומדיניות פוליטיים, ותרבות חברתית להקל ולטפח את העמדה הטבעית של שרילה פרבהופאדה עם ההולכים אחריו ובתוך התנועה. זה לא יקרה אוטומטית או בחלומות באספמיה. זה יתרחש רק הודות למאמצים נבונים, מתואמים ומשותפים בחסות דבקיו טהורי-הלב.
 • חמישה מכשולים עיקריים המצילים על מעמדו הטבעי של שרילה פרבהופאדה בתנועה:
 • 1. בערות לגבי מדרשיו של שרילה פרבהופאדה - הוא נתן הוראות אבל איננו מודעים לקיומן.
 • 2. שוויון נפש למדרשיו של שרילה פרבהופאדה - אנו יודעים שההוראות ניתנו אבל לא איכפת לנו מהן. אנו מתעלמים מהן.
 • 3. אי-הבנה של מדרשיו של שרילה פרבהופאדה - אנו מתייחסים להם בכנות אמנם בגלל בטחון-יתר או אי-בשלות, הם מיושמים לא במקום.
 • 4. חוסר באמונה בכתביו של שרילה פרבהופאדה - עמוק בפנים אנו איננו משוכנעים וחושבים עליהם כעל אוּטוֹפּיה, דבר-מה לא-מעשי שאיננו מתקיים במציאות.
 • 5. בתחרות עם כתבי שרילה פרבהופאדה - בשכנוע מלא והתלהבות אנו הולכים בכיוון שונה לחלוטין ממה שהורה שרילה פרבהופאדה לנו, ובכך משפיעים על אחרים ללכת בעקבותינו.

הערה

אנו מאמינים שעל מכשולים אלה ניתן להתגבר בקלות תוך הצגה של תוכניות חינוכיות מובנות בעלות יושרה ואימון המכוונות לטיפוח מערכות היחסים שלנו והגדלת הידע שלנו של מדרשיו של שרילה פרבהופאדה. דבר זה יכול עם זאת להצליח רק עם מתודלק במחויבות הנהגה אמיתית ליצירת תרבות הנטועה עמוק בַּוַנּי של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה. המעמד הטבעי של שרילה פרבהופאדה כך יהפוך באופן אוטומטי, ויישאר, נגלה לכל הדורות של הדבקים.

דבקים הם זרועותיו, אִיסְקּוֹן גופו וְהַוַּנּי נשמתו

 • עליכם לזכור תמיד שכל מה שאתם עושים, נמצא במערכת הַפַּרַמְפַּרָא מקרישנה הריבון, עד אלינו. לכן, רוח האהבה שלנו צריכה להיות כלפי המסר מהייצוג הפיזי. כשאנו אוהבים את המסר ומשרתים אותו (את האל), אוטומטית האהבה המסורה שלנו בצד הפיזי עשויה. – מכתב מִשרילה פרבהופאדה לגוֹוינְדה דַסי, ה-7 באפריל 1970

הערה

אנחנו הגפיים של שרילה פרבהופאדה. על מנת לשתף פעולה בהצלחה איתו לסיפוקו המלא עלינו להיות מאוחדים איתו בתודעה. איחוד אוהב זה מתפתח מההשתקעות המלאה שלנו בו, משוכנעים ומתרגלים את הַוַּנּי שלו. אסטרטגיית ההצלחה ההוליסטית שלנו היא לכולם להטמיע את מדרשיו של שרילה פרבהופאדה ולמקם אותם באופן אמיץ בלב כל מה שאנחנו עושים בשביל התנועה לתודעת קרישנה. בדרך זו, הדבקים של שרילה פרבהופאדה יכולים לפרוח אישית, ובשירותים השונים לעשות את איסקון גוף מוצק שיכול לממש את רצונו של שרילה פרבהופאדה להצלת העולם מאסון מוחלט. הדבקים מנצחים, הג'י בי סי מנצח, העולם מנצח, שרילה פרבהופאדה מנצח, והריבון צ'יתניה מנצח. לא יהיו מפסידים.

הפצת מדרשי הַפַּרַמְפַּרָא

1486 צַ'יְתַנְיה מַהָאפְּרַבְּהוּ מופיע כדי ללמד את העולם תודעת קרישנה – מלפני 533 שנה

1488 סַנָאתַנַה גוֹסְוָאמִי מופיע כדי לכתוב ספרים על תודעת קרישנה – " 531 שנה

1489 רוֻּפַּה גוסואמי מופיע על מנת לכתוב ספרים על תודעת קרישנה – " 530 שנה

1495 רַגְהוּנַתְהַה גוסואמי מופיע בשביל לכתוב ספרים על תודעת קרישנה – " 524 שנה

1500 מכבש הדפוס המודרני מתחיל לחולל מהפיכה בהוצאה לאור ברחבי אירופה – " 520 שנה

1513 גִ'יוַה גוסאמי מופיע עבור כתיבת ספרים על תודעת קרישנה – " 506 שנה

1834 בְּהַקְתיוינוֹדַה טְהָאקוּרה מופיע למען כתיבת ספרים על תודעת קרישנה – " 185 שנה

1874 בְּהַקְתיסידְדְהָאנְתה סַרַסְוַתי מופיע למטרת כתיבת ספרים על תודעת קרישנה – " 145 שנה

1896 שרילה פרבהופאדה מופיע לתוך יעד כתיבת ספרים על תודעת קרישנה – " 123 שנה

1914 בְּהַקְתיסידְדְהָאנְתה סַרַסְוַתי משתמש בביטוי "בְּרּיהַת-מְרּידַנְֿגַה" לראשונה – " 105 שנה

1922 שרילה פרבהופאדה פוגש את בהקתיסידדהאנתה לראשונה ומיד מתבקש להסביר, להזמין ולהטיף בשפה האנגלית - " 97 שנה

1935 שרילה פרבהופאדה מקבל את ההוראה להדפיס ספרים – " 84 שנה

1944 שרילה פרבהופאדה מקים את מגזין "השיבה הביתה לאלוהות" (Back to Godhead) – מלפני 75 שנה

1956 שרילה פרבהופאדה עובר לְוְרּינְדָאוַנּה לכתוב ספרים – " 63 שנה

1962 שרילה פרבהופאדה מפרסם את הכרך הראשון שלו של הַשְּׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם – " 57 שנה

1965 שרילה פרבהופאדה מופיע במערב על מנת להפיץ את הספרים שלו – " 54 שנה

1968 שרילה פרבהופאדה מפרסם את המהדורה המקוצרת שלו של בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא – " 52 שנה

1972 שרילה פרבהופאדה מפרסם את המהדורה המלאה שלו של בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא – " 47 שנה

1972 שרילה פרבהופאדה מייסד את נאמנות ספרי בְּהַקְתיוֵדָאנְתה (BBT) לפרסום הספרים שלו – מלפני 47 שנה

1974 התלמידים של שרילה פרבהופאדה מתחילים בהפצה רצינית של הספרים שלו – " 45 שנה

1975 שרילה פרבהופאדה מסיים את הַצַּ'יְתַנְיַה צַ'ריתָאמְרּיתַה – " 44 שנה

1977 שרילה פרבהופאדה חדל מלדבר ומשאיר את הַוַּנּי תחת הטיפול שלנו – " 42 שנה

1978 נוסדו ארכיוני בְּהַקְתיוֵדָאנְתַה – " 41 שנה

1986 כמות החומר הדיגיטלי המאוחסן לאדם מגיעה לתקליטור אחד על כל אדם – " 33 שנה

1991 רשת האינטרנט (בְּרּיהַד-בְּרּיהַד-בְּרּיהַת מְרּידַנְֿגַה) נוסדה – " 28 שנה

1992 תוכנת בְּהַקְתיוֵדָאנְתה וֵדָבֶּיְיס 1.0 (Bhaktivedanta Vedabase) נוצרה – " 27 שנה

2002 העידן הדיגיטלי בפתח - שיטת האחסון הדיגיטלית מאפילה על האנלוגית – " 17 שנה

2007 כמות החומר הדיגיטלי המאוחסן לאדם מגיעה ל-61 תקליטורים לאדם - מלפני 12 שנה, פירושה 427 מיליארד תקליטורים מלאים.

2007 מקדש הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה, הבניה של וַנּיפֵּדְיה מתחילה באינטרנט – " 12 שנה

2010 מקדש-הַוַּפּוּ של שרילה פרבהופאדה, המקדש של הפְּלָנֵטָרְיוּם הַוֵּדי מתחילה בְּשְׂרִידְהַמַה מָאיָאפּוּר – " 9 שנים

2012 וַנּיפֵּדיה מגיעה ל-1,906,753 ציטוטים, 108,971 דפים ו-13,946 קטגוריות – " 7 שנים

2013 מספריו של שרילה פרבהופאדה הופצו על ידי דבקים של איסְקוֹן ב-48 שנים - זהו ממוצע של 28,538 ספרים מידי יום. - " 6 שנים

2019 ב-21 במרץ, יום גָאוּרה פֻּוּרְנימַה בשבע ורבע לפי שעון אירופה, וַנּיפֵּדְיה חוגגת 11 שנה של הזמנת דבקים לשתף פעולה יחדיו להזמנה ומימוש מלא של נוכחות הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה. וַּנּיפֵּדְיה כעת מציעה 45,588 קטגוריות, 282,297 דפים, 2,100,000 ומעלה של ציטוטים המיוצגים ב-93 שפות. כל זה הושג על ידי 1,220 דבקים שנתנו יותר מ-295,000 שעות שירות לַוַּנּי. עדיין יש לפנינו דרך ארוכה על מנת להשלים את מקדש הוני של שרילה פרבהופאדה כך שאנו ממשיכים להזמין דבקים להשתתף במשימה רבת-תהילה זו.

הערה

משימתו ההולכת וגדלה של שרי צ'יתניה מהאפרבהו תחת דגל התנועה בת-זמננו לתודעת קרישנה היא זמן מרגש לביצוע שירות מסור.

שרילה פרבהופאדה, המייסד-אָ'צָארְיה של התנועה העולמית לתודעת קרישנה הביא לבמה העולמית תופעה משנת-חיים הבאה דרך התרגומים שלו, התעמקויות בְּהַקְתיוֵדָאנְתה, הופעות פומביות, שיחות ומכתבים. כאן נעוץ המפתח להתעוררות הרוחנית המחודשת של כל החברה האנושית.

וַּנּי, התרועעות אישית ושירות מתוך נפרדות - ציטוטים

 • הַגּוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי נפטר ב-1936, ואני התחלתי את התנועה ב-1965, שלושים שנה לאחר מכן. אז? אני מקבל את החסד של הגורו. זה וַנּי. אפילו הגורו איננו נוכח באופן פיזי, אם תעקבו אחרי הַוַּנּי, תקבלו עזרה. – שרילה פרבהופאדה בשיחת הליכת בוקר, ה-21 ביולי 1975


הערה

שרילה פרבהופאדה מציע אמיתות חושפות רבות בסדרה זו של אמירות.

 • הנוכחות האישית של שרילה פרבהופאדה תמיד כאן.
 • עלינו לשמוח ברגשות הנפרדות משרילה פרבהופאדה.
 • בהיעדר הנוכחות הפיזית של שרילה פרבהופאדה, השירות לַוַּנּי חשוב יותר.
 • לשרילה פרבהופאדה היתה התרועעות אישית קצרה מאוד עם גורו מהאראג'ה שלו.
 • ההוראה בעל פה של שרילה פרבהופאדה, כמו גם הספרים שלו, הם כולם לשירותנו.
 • רגשות הנפרדות משרילה פרבהופאדה הופכים לחדווה נשגבת.
 • כששרילה פרבהופאדה לא נוכח בגופו, אם נעקוב אחר הַוַּנּי שלו, נקבל את עזרתו.
 • שרילה פרבהופאדה לא עזב את נוכחותו של בְּהַקְתיסּידְדְהָאנְתה סַרַסְוַתי, אף לא לרגע קט.
 • בהתייעצות בהוראות שנתן שרילה פרבהופאדה בעל פה ובספריו נקבל רעיונות ברורים וחזקים.
 • הליכה בעקבות הוראותיו של שרילה פרבהופאדה לעולם לא תגרום לנו להרגיש נפרדים ומנותקים ממנו.
 • שרילה פרבהופאדה מצפה מכל ההולכים בעקבותיו ללכת אחר ההוראות הללו כדי להפוך תלמידי-שיקשה מועצמים שלו.

השימוש בתקשורת להפצת המסר של קרישנה


הערה

בעקבות צעדיו של גורו מהאראג'ה שלו שרילה פרהופאדה ידע את אמנות העסקת הכל בשירות לקרישנה.

 • שרילה פרבהופאדה רוצה להיראות על ידי העולם ולדבר לעולם.
 • שרילה פרבהופאדה רוצה להציף את התקשורת בתוכניות שלנו לתודעת קרישנה.
 • שרילה פרבהופאדה רוצה שהספרים שלו יופצו דרך ההוצאה לאור ואמצעי תקשורת מודרניים נוספים.
 • שרילה פרבהופאדה היה שמח לשמוע אודות התוכנית להצגה נושאית על ידי פריסה אנציקלופדית של מדרשיו.
 • שרילה פרבהופאדה אומר שעלינו להגדיל את תוכניות ההטפה שלנו תוך שימוש בכל תקשורת ההמון הזמינה.
 • שרילה פרבהופאדה אומר כיוון שאנחנו וַיְשׁנַּוים של הזמן המודרני על כן צריכים אנו להסביר ולהזמין בכל האמצעים הנתונים.
 • שרילה פרבהופאדה קורא לנו להשתמש בהכל - טלויזיה, רדיו, סרטים, או כל דבר שהוא - כדי לספר על קרישנה.
 • שרילה פרבהופאדה אומר שתקשורת-ההמונים יכולה כולה להפוך לכלי חשוב בהפצת תודעת קרישנה שלנו.

תקשורת עכשווית, הזדמנות מודרנית

לשרילה פרבהופאדה, בשנות השבעים, המושגים תקשורת מודרנית ותקשורת המונים פירושם היו מכבש הדפוס, הרדיו, הטלויזיה והסרטים. מאז עזיבתו, נוף תקשורת ההמונים השתנה באופן דרמטי וכולל מאז גם טלפונים ניידים של אנדרואיד לדוגמא, מחשוב ענן ואחסון, קוראי ספרות אלקטרונית, מסחר אלקטרוני, טלויזיה אינטראקטיבית ומשחקים, פרסום והוצאה לאור מקוונים, לרבות היזנים (פידים) של RSS למשל, אתרי רשתות חברתיות, שירותי הזרמת תוכן, התקני מסך מגע, תקשורת מבוססת-מִרְשֶׁתֶת ושירותי הפצה אונליין וטכנולוגיות אלחוט.

נאמר ליישר קו עם מילותיו של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה אנו משתמשים, מאז 2007, באמצעי תקשורת המונים טכנולוגיים לאיסוף, הידור, מיון, והפצת הַוַּנּי של שרילה פרבהופאדה.

 • המטרה של וניפדיה היא להגדיל את הנראות והנגישות של מדרשיו של שרילה פרבהופאדה ברשת תוך כדי הצעה של משאב חינמי, נאמן-למקור, תחת קורת-גג אחת עבור:
• אנשי ההטפה של איסְקוֹן
• מנהיגי ומנהלי איסְקוֹן
• דבקים הלוקחים השתלמויות וקורסים סביב מסירות
• דבקים המעוניינים להעמיק את הידע שלהם
• דבקים המעורבים בדו-שיח לקירוב בין אמונות שונות
• מפתחי תוכנית לימוד
• דבקים החשים נפרדות משרילה פרבהופאדה
• מנהיגי חבר הנהלה
• אקדמאים
• מורים ותלמידים של החינוך הדתי
• סופרים
• מחפשי רוחניות
• אנשים שלעניינם או עיסוקם נגיעה בנושאים אקטואליים וחברתיים
• היסטוריונים

הערה

There is still more to be done to make Srila Prabhupada's teachings accessible and prominent in the world today. Collaborative web technologies provide us the opportunity to surpass all our previous successes.

Vaniseva – the Sacred Act of Serving Srila Prabhupada's Vani

Srila Prabhupada stopped speaking on the 14th of November, 1977, but the Vani he gave us remains ever fresh. However, these teachings are not yet in their pristine condition, nor are all of them readily accessible to his devotees. Srila Prabhupada's followers have a sacred duty to preserve and to distribute his Vani to everyone. We are therefore inviting you to perform this vaniseva.

Always remember that you are one of the few men I have appointed to carry on my work throughout the world and your mission before you is huge. Therefore, always pray to Krishna to give you strength for accomplishing this mission by doing what I am doing. My first business is to give the devotees the proper knowledge and engage them in devotional service, so that is not very difficult task for you, I have given you everything, so read and speak from the books and so many new lights will come out. We have got so many books, so if we go on preaching from them for the next 1,000 years, there is enough stock. – Srila Prabhupada Letter to Satsvarupa das (GBC), 16 June 1972

In June of 1972 Srila Prabhupada said that "we have got so many books" that we have "enough stock" to preach from for the "next 1,000 years." At that time, only 10 titles had been printed, so with all the extra books that Srila Prabhupada published from July 1972 to November 1977 the number of years of stock could easily be expanded to 5,000. If we add to this his oral instructions and letters, then the stock expands to 10,000 years. We need to expertly prepare all these teachings to be accessed and properly understood so that they can be "preached from" for this whole period of time.

There is no doubt that Srila Prabhupada has unending enthusiasm and determination to preach the message of Lord Caitanya Mahaprabhu. It does not matter that his vapu has left us. He remains in his teachings, and via the digital platform, he can now preach even more widely than when he was physically present. With complete dependence on Lord Caitanya's mercy, let us embrace Srila Prabhupada's vani-mission, and with more resolve than ever before, expertly prepare his Vani for 10,000 years of preaching.

Over the past ten years I have given the framework and now we have become more than the British Empire. Even the British Empire was not as expansive as we. They had only a portion of the world, and we have not completed expanding. We must expand more and more unlimitedly. But I must now remind you that I have to complete the translation of the Srimad-Bhagavatam. This is the greatest contribution; our books have given us a respectable position. People have no faith in this church or temple worship. Those days are gone. Of course, we have to maintain the temples as it is necessary to keep our spirits high. Simply intellectualism will not do, there must be practical purification.

So I request you to relieve me of management responsibilities more and more so that I can complete the Srimad-Bhagavatam translation. If I am always having to manage, then I cannot do my work on the books. It is document, I have to choose each word very soberly and if I have to think of management then I cannot do this. I cannot be like these rascals who present something mental concoction to cheat the public. So this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants, the GBC, temple presidents, and sannyasis. I have chosen my best men to be GBC and I do not want that the GBC should be disrespectful to the temple presidents. You can naturally consult me, but if the basic principle is weak, how will things go on? So please assist me in the management so that I can be free to finish the Srimad-Bhagavatam which will be our lasting contribution to the world. – Srila Prabhupada Letter to All Governing Body Commissioners, 19 May 1976

Here Srila Prabhupada is stating "this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants" to help him make "our lasting contribution to the world." It is Srila Prabhupada's books that have "given us a respectable position" and they are "the greatest contribution to the world."

Over the years, so much vaniseva has been performed by BBT devotees, book distributors, preachers who have held firmly to Srila Prabhupada's words, and by other devotees who have been dedicated to distribute and preserve his Vani in one way or another. But there is still much more to do. By working together via the technologies of the brhat-brhat-brhat mrdanga (the World Wide Web) we now have an opportunity to build an unparalleled manifestation of Srila Prabhupada's Vani in a very short period of time. Our proposal is to come together in vaniseva and build a Vani-temple to be completed by November 4th, 2027, at which time we will all be celebrating the final 50th anniversary. 50 years of serving Srila Prabhupada in separation. This will be a very appropriate and beautiful offering of love to Srila Prabhupada, and a glorious gift to all the future generations of his devotees.

I am glad that you have named your printing press the Radha Press. It is very gratifying. May your Radha Press be enriched in publishing all our books and literatures in the German language. It is a very nice name. Radharani is the best, topmost servitor of Krishna, and the printing machine is the biggest medium at the present moment for serving Krishna. Therefore, it is really a representative of Srimati Radharani. I like the idea very much. – Srila Prabhupada Letter to Jaya Govinda das (Book production manager), 4 July 1969

For the better part of the 20th century, the printing press provided the tools for successful propaganda from so many groups of people. Srila Prabhupada stated how expert the communists were to spread their influence in India via the pamphlets and books they distributed. Srila Prabhupada used this example to express how he wanted to make a large propaganda program for Krishna consciousness by distributing his books all over the world.

Now, in the 21st century, Srila Prabhupada's statement "the biggest medium at the present moment for serving Krishna" can undoubtedly be applied to the exponential and unparalleled power of internet publishing and distribution. In Vanipedia, we are preparing Srila Prabhupada's teachings for proper representation on this modern mass distribution platform. Srila Prabhupada stated that the Radha Press of his devotees in Germany was "really a representative of Srimati Radharani." We are therefore certain that he would consider Vanipedia to be a representative of Srimati Radharani as well.

So many beautiful Vapu-temples have already been built by ISKCON devotees – let us now build at least one glorious Vani-temple. The Vapu-temples offer sacred darshans to the forms of the Lord, and a Vani-temple will offer the sacred darshan to the teachings of the Lord and His pure devotees, as presented by Srila Prabhupada. The work of ISKCON devotees will naturally be more successful when Srila Prabhupada's teachings are situated in their rightful, worshipable position. Now there is a wonderful opportunity for all his current "appointed assistants" to embrace the vani-mission of building his Vani-temple and to inspire the whole movement to participate.

Just as the enormous and beautiful Vapu-temple rising from the banks of the Ganges in Sridham Mayapur is destined to help spread Lord Caitanya's mercy all over the world, so too can a Vani-temple of Srila Prabhupada's teachings strengthen his ISKCON mission to spread all over the world and establish Srila Prabhupada's natural position for thousands of years to come.

Vaniseva – Taking Practical Action to Serve

 • Completing Vanipedia means Srila Prabhupada's teachings will be presented in a way that no one has ever done for the works of any spiritual teacher. We invite everyone to take part in this sacred mission. Together we will give Srila Prabhupada a unique exposure to the world on a magnitude only possible via the web.
 • Our desire is to make Vanipedia the No.1 reference encyclopedia of Srila Prabhupada's teachings in multiple languages. This will only happen with the sincere commitment, sacrifice, and support of many devotees. To date, over 1,220 devotees have participated in building Vanisource and Vaniquotes and translations in 93 languages. Now in order to complete Vaniquotes and build the Vanipedia articles, the Vanibooks, the Vanimedia, and the Vaniversity courses we need more support from devotees with the following skills:
• Administration
• Compiling
• Curriculum Development
• Design and Layout
• Finance
• Management
• Promotion
• Researching
• Server Maintenance
• Site Development
• Software Programming
• Teaching
• Technical Editing
• Training
• Translating
• Writing
 • Vaniservants offer their service from their homes, temples, and offices, or they can join us full-time for certain periods in Sridham Mayapur or Radhadesh.

Donating

 • For the past 12 years Vanipedia has been primarily financed by the book distribution from Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. To continue its construction, Vanipedia needs funding beyond the current capacity of BLS. Once completed, Vanipedia will hopefully be sustained by small donations from a percentage of many satisfied visitors. But for now, in order to complete the initial phases of building this free encyclopedia, the service of offering financial support is crucial.
 • Supporters of Vanipedia can choose from one of the following options

Sponsor: A person donating any amount they desire

Supporting Patron: An individual person or legal entity donating at least 81 euros

Sustaining Patron: An individual person or legal entity donating at least 810 euros with the possibility to make 9 monthly payments of 90 euros

Growth Patron: An individual person or legal entity donating 8,100 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 900 euros

Foundational Patron: An individual person or legal entity donating 81,000 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 9,000 euros

 • Donations can be received online or through our PayPal account titled vaniseva@pamho.net. If you prefer another method or have more queries before donating, then email us at vaniseva@pamho.net

We Are Grateful - Prayers

We Are Grateful

Thank you Srila Prabhupada
for giving us this opportunity to serve you.
We will do our best to please you in your mission.
May your teachings give shelter to millions of fortunate souls.


Dear Srila Prabhupada,
please empower us
with all good qualities and abilities
and continue to send us long term
seriously committed devotees and resources
to successfully build your glorious Vani-temple
for the benefit of All.


Dear Sri Sri Panca Tattva,
please help us to become dear devotees of Sri Sri Radha Madhava
and dear disciples of Srila Prabhupada and our Guru Maharaja
by continuing to facilitate us to work hard and smart
in the mission of Srila Prabhupada
for the pleasure of his devotees.

Thank you for considering these prayers

Comment

Only by the empowering grace of Srila Prabhupada, Sri Sri Panca Tattva, and Sri Sri Radha Madhava can we ever hope to achieve this herculean task. Thus we incessantly pray for Their mercy.


מהי וַנּיפֵּדְיַה

וַנִּיפֵּדְיַה היא אנציקלופדיה מקוונת של מילותיו של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה (ואני). באמצעות שיתוף הפעולה, אנחנו חוקרים ובאופן יסודי מציגים את מילותיו של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה מזוויות מבט שונות ומציגים אותם באופנים נגישים וקליטים. אנו בונים מאגר שאין דומה לו של מדרשיו המתועדים בצורה דיגיטלית כדי להציע לו מרחב מתמשך וחובק-עולם, על מנת להציג את המדע של תודעת קרישנה לפני תֵבֵל, לתועלת הכול.

מיזם וַנּיפֵּדְיַה הוא מאמץ שיתופי גלובלי ורב-שפתי, שהצלחתו חבה ונשענת על הדבקים הרבים של שרילה פרבהופאדה הבאים קדימה להשתתפות בדרכים שונות. כל שפה נמצאת בשלבי פיתוח שונים. אנו רוצים שכל הופעותיו הפומביות המוקלטות, שיחותיו ומכתביו יתורגמו לפחות ל-16 שפות ו-32 שפות כאשר לפחות רבע יסתיימו כהצעה ליום ההולדת ה-50 של העזיבה שלו בנובמבר 2027. עלינו להיות עֲרַבִים לכך שעברית תהיה אחת מן השפות הנ"ל.

אין כמו ניסוח משפטים קצרים וקליטים מפי פרבהופאדה, בשביל להשפיע וללוות את היום. לכן קיימות טיפות הנקטר, וישנם הסרטונים המלווים בכתוביות ולהם דפי המידע, הנגישים במחשב השולחני כמו גם בכול מכשיר נייד. אנו עומדים על כך שספרות המקור תוצג באתר בעברית, וכל דבר שנאמר מפי פרבהופאדה ילווה בקישור אליה באתר במידה המתאימה, רק ליתר ביטחון, שדבריו יוצגו בפשטות כפי שהם, מבלי להוסיף או לגרוע דבר. "

קישורים לתוכן האתר בעברית

הנה כל הקישורים לתוכן שזמין כעת בְּוַנּיפֵּדְיַה בְּעִבְרִית :

תרגום של בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא בְּעִבְרִית

כאן תוכלו למצוא את כל 1080 סרטוני הַוִּידֵאוֹ של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה עם כתוביות מוטבעות בְּעִבְרִית.

טיפות הנקטר הן קטעים קצרים מתוך הופעות פומביות, שיחות וטיולי בוקר עם שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה. קטעי שמע קצרים (פחות מ-90 שניות) אלה הם כל כך עָצְמָתִיִים, יאירו את נשמתכם וימלאו אותה בשלווה ובאושר!

ֹדפי הופעות פומביות של שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה עם וידֵאוֹ וכתוביות.

מִנְשָׁר זה מְתָאֵּר באופן מקיף את תכלית האתר וַנּיפֵּדְיַה. הוא זקוק לתרגום לעברית.

השתתפו איתנו

"פינה זו היא הקריאה אליכם לפעולה - הזמנה פתוחה להצטרף למשימה של בניית וַנִּיפֵּדְיַה - היא יכולה להיות חדשותית - ואף להתעדכן על בסיס קבוע."

פסוק מתוך הַבְּהַגַוַד-גִיתָא

בְּהַגַוַד-גִיתא 18.66

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥
סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ׳יַה מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַּםּ וְרַגַ׳ה
אַהַםּ תְוָאםּ סַרְוַה-פָּאפֵּבְּהְיוֹ מוֹקְשַׁיישְׁיָאמי מָא שׂוּצַ׳הּ

מילה אחרי מילה

סַרְוַה-דְהַרְמָאן—את כל צורות הדת; פַּריתְיַגְ׳יַה—נטוש; מָאם—אלי; אֵקַם—בלבד; שַׂרַנַּם—למקלט; וְרַגַ׳ה—לֵךְ; אַהַם—אני; תְוָאם—אותך; סַרְוַה—מכל; פָּאפֵּבְּהְיַהּ—תגובות החטא; מוֹקְשַׁיישְׁיָאמי—אגאל; מָא—אַל; שׂוּצַ׳הּ—תדאג.

תרגום

נטוש את כל צורות הדת והתמסר רק לי. אני אגאלך מן התגובות לחטא כולן. אל תירא.

התעמקות

האל תיאר סוגי ידע ותהליכים דתיים שונים – ידע אודות הבְּרַהְמַן העליון, ידע אודות נשמת-העל, ידע אודות מעמדות החברה והשלבים הרוחניים, ידע אודות שלב הנזירות, ידע אודות אי-התקשרות, שליטה במֶחשָב ובחושים, הגות וכו'. הוא תיאר צורות דת רבות. אולם עתה, לסיכום הבְּהַגַוַד-גִיתָא, הוא מורה לאַרְג'וּנַה לנטוש את כל אלה, ולהתמסר רק לו. התמסרות שכזו תציל אותו מן התגובות הנפשעות כולן, שהרי האל בעצמו מבטיח לגונן עליו.

בפרק השביעי נאמר שרק מי שהשתחרר מכל תגובה רעה יכול לסגוד לקְרּישְׁנַּה. אפשר לחשוב שמי שלא השתחרר מאלה אינו יכול להתחיל בתהליך ההתמסרות. כדי להסיר ספקות שכאלה, נאמר כאן שעצם תהליך ההתמסרות לשְׂרִי קְרּישְׁנַּה משחרר מתגובות החטא מוכנית, ללא כל מאמץ נפרד. אל לנו להסס לקבל את קְרּישְׁנַּה כמצילן העליון של ישויות החיים; עלינו להתמסר לו באמונה ובאהבה. תהליך ההתמסרות לקְרּישְׁנַּה מתואר בהַרי-בְּהַקְתי-וילָאסַה (11.676):

אָנוּקֻוּלְיַסְיַה סַנְֹקַלְפַּהּ פְּרָאתיקֻוּלְיַסְיַה וַרְגַ'נַם
רַקְשׁישְׁיַתִיתי וישְׂוָאסוֹ גוֹפְּתְרּיתְוֵא וַרַנַּםּ תַתְהָא
אָתְמַה-ניקְשֵׁפַּה-קָארְפַּנְּיֵא שַׁדּ-וידְהָא שַׂרַנָּאגַתיהּ

על-פי תהליך השירות המסור, יש לאמץ רק אותם עקרונות שמובילים בסופו של דבר לשירות לאל. אפשר אמנם להמשיך ולעסוק במשלח היד ובחובות המעמד החברתי, אלא שמי שלא הופך באמצעות אלה מודע לקְרּישְׁנַּה, עמלו כולו לשוא. מכאן שיש לדחות כל דבר שאינו מוביל לתודעת קְרּישְׁנַּה מושלמת. על הדָבֵק גם להיות בטוח תמיד שקְרּישְׁנַּה יגונן עליו מפני כל קושי. אל-לו לדאוג לקיום גופו ונשמתו יחדיו, שהרי קְרּישְׁנַּה דואג לזה. עליו לחשוב עצמו חסר ישע תמיד, ולדעת שהתקדמותו תלויה כולה בקְרּישְׁנַּה. מי שעוסק ברצינות בשירות מסור שכזה, בתודעת קְרּישְׁנַּה מלאה, משתחרר מוכנית מכל זוהמת הטבע החומרי. רבים תהליכי הדת, גם דרכי ההיטהרות, כגון פיתוח ידע, הגות, תירגול יוגה מיסטית וכו'. אולם מי שמתמסר לקְרּישְׁנַּה פטור מכל אלה. ההתמסרות לקְרּישְׁנַּה תציל אותו מבזבוז זמן רב ומיותר, שהרי הוא מתקדם בבת אחת ומשתחרר מכל תגובות החטא.

יפי מראהו של קְרּישְׁנַּה נועד למשוך את הכול, ועל כן שמו קְרּישְׁנַּה, או שובה לב כול. בני מזל הם מי שנמשכים אחר דמות יפיפיה, רבת עוצמה וכל-יכולה זו. השואפים לנשגב הנם ממינים שונים – אחדים נמשכים להיבט הבְּרַהְמַן הבלתי אישי, אחדים להיבט נשמת-העל, וכו'. אולם המושלמים מכולם הם מי שנמשכים להיבטו האישי של אלוהים, ובמיוחד לאישיות אלוה, קְרּישְׁנַּה עצמו. במילים אחרות, השירות המסור לקְרּישְׁנַּה מתוך מודעות מלאה מהווה הידע הכמוס ביותר, ותמצית הבְּהַגַוַד-גִיתָא כולה. קַרְמַה-יוגים, הוגי דעות, יוגים ודְבֵקים – כולם נקראים טראנסצנדנטאליסטים, אלא שהנעלים שבהם הם הדְבֵקים הטהורים. המילים מָא שׂוּצַ'הּ, או "אל תירא, אל תהסס, אל תדאג", הן רבות משמעות כאן. המחשבה לנטוש את כל צורות הדת ולהתמסר לקְרּישְׁנַּה, אפשר שהיא מפחידה כלשהו, אלא שזו חרדת שוא.


משאבים נוספים

אֲתָּרֵי וַנּיפֵּדְיה: וַנּיפֵּדְיה וַנּימָקוֹר וַנּיציטוּט

הַרֵא קְרּישְׁנַּה הַרֵא קְרּישְׁנַּה קְרּישְׁנַּה קְרּישְׁנַּה הַרֵא הַרֵא הַרֵא רָאמַה הַרֵא רָאמַה רָאמַה רָאמַה הַרֵא הַרֵא