HE/Prabhupada 0533 - ראדהאראני היא הרי-פרייה, מאוד יקרה לקרישנה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0523 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0534

ראדהאראני היא הרי-פרייה, מאוד יקרה לקרישנה
- פרבהופאדה 0533


יום ההופעה של שְׂרִימַתִי רָאדְהָארָאני - לונדון, ה-29 באוגוסט, 1971

רָאדְהָארָאנִי היא הַרִי-פְּרִיַיה, מאוד יקרה לקְרִישְּׁנַּה. אז אם מתקרבים לקְרִישְּׁנַּה דרך רָאדְהָארָאני, דרך החסד של ראדהאראני, זה הופך לקל מאוד. אם רָאדְהָארָאני ממליצה באופן הזה, "הדבק הזה מאוד נחמד," קרישנה מיד מקבל, לא משנה כמה שוטה, אני עשוי להיות. מפני שזה מומלץ על ידי רָאדְהָארָאנּי, קְרִישְּׁנַה מקבל. לכן בוְרִינִדָאוַונַה תראו שכל הדבקים, מזמרים יותר את שמה של רָאדְהָארָָאני משמו של קרְישְׁנה. לאן שלא תלכו, תראו שהדבקים פונים, "גָ'יַה רָאדְהֵה." עדיין תמצאו זאת בוְרִינְדאוַונַה. הם מהללים את רָאדְהָארָאני. הם יותר מעוניינים, להוקיר את רָאדְהָארָאנִי. לא משנה כמה אני רחוק ממעמדי, אם בדרך זו או אחרת אני יכול לרצות את רָאדְהָארָאני, יהיה לי קל מאוד, להבין את קְרִישְּנַּה. אחרת,

מַנוּשְׁיָאנָאם סַהַסְרֵשוּ
קַשְׁצ'יד יַתַתי סִידְּהַיֵה
יַתַתָאם אַפּי סִידְּהָאנאם
קַשְׁצ'יד וֵתּי מאם תַתְוַותַהְּ
(ב.ג 7.3)

מי שהולך לפי התהליך הספקולטיבי כדי להבין את קרישנה, לו ייקח חיים אחר חיים. אבל מי שעסוק בשירות מסור, נסו פשוט לרצות את רָאדְהָאראני, וקרִישְּׁנה יושג בקלות רבה מאוד. זאת מפני שרָאדְהָאראני יכולה להעניק את קרִישְּׁנה. אז, היא דבקה גדולה מאוד, ההתגלמות של מַהָא-בְּהָאגַוַותַה בה' הידיעה. אפילו קְרישּׁנַּה לא יכול להבין את איכותה של רָאדְהָאראני. אפילו קרִישְׁנה, למרות שהוא אומר וֵודָאהַם סַמַתיתָאני (ב.ג. 7.26), "אני יודע הכל", עדיין, הוא לא מסוגל להבין או לתפוס את רָאדְהָאראני. ראדְהָאראני היא כֹה גדולה. הוא אומר ש... למעשה, קְרִישְׁנַה יודע הכל. בשביל להבין את רָאדְהָאראני, קרִישְּׁנּה קיבל את המעמד של ראדְהָארָאני. קרישְּׁנָּה רצה להבין את הפוטנציאל של ראדְהָאראני. קרישנה חשב, "אני מלא. אני מלא בכל היבט, ועדיין, אני רוצה להבין את רָאדְהָאראני. איך זה? היכולת הזאת גרמה לקרִישְּׁנַּה להיות מחוייב לקבל את הנטיות של ראדְהָארָאני, להבין את קְרִישְּׁנַּה, עצמו.

אלו, כמובן, מדע נשגב וגדול. מי שמתקדם בתודעת קרִישְּׁנַּה ובקיא בשָׁאסְטְרות, הוא יכול להבין. עדיין, אנחנו משוחחים מתוך השָָׁאסְטְרַה. כשקְרישְׁנַה רצה להבין את עצמו, הוא לקח את האופי של שְׁרימָתי רָאדְהָארָאנִי. וזה צ'ייטניה מהאפרבהו. רָאדְהָא-בְּהָאוַוה-דְיוּתִי-סֻוָולִיתַם. צַ'יְיטַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ הוא קְרִישּׁנה, אבל הוא קיבל את תכונות האופי של ראדְהָאראני. כפי שראדְהָאראני מרגישה תמיד את הפירוד מקְרִישְּׁנּה, באופן דומה, במקום של ראדְהָאראני, צַ'יְיטַנְיִה הריבון חש פירוד מקְרישּׁנַּה. אלו השיעורים שהריבון צַ'יְיטַנְיִה מלמד, רגשי הפירוד, לא הפגישה. התהליך של שירות מסור שלימד צַ'יְיטַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ, ושושלת התלמידים שלו היא כיצד לחוש את הפירוד מקְרישְּׁנַּה. זהו המעמד של רָאדְהָארָאני, תמיד לחוש את הפירוד.

הגוֹסְוָואמים, גם הם, כשהיו בוְרִינדָאוַונה, הם לעולם לא אמרו, "ראיתי את קְרִישְּׁנַה." למרות שהיו המושלמים ביותר, הם לעולם אמרו, "אני ראיתי את קְרִישְּׁנַה." התפילות שלהם היו כך: הֵה רָאדְהַה וְרָג'ה-דֶוִויקֵה צַ'ה לַלִיתֵה הֵה נַנְדַה-סוּנוֹ קוּתַהּ. הֵה רָאדְהֵה, רָאדְהָאראני, הֵה רָאדְהֵה וְרַגַ'ה-דֶוִויקֵה צַ'ה... רָאדְהָאראני לא נשארת לבדה. היא תמיד מלווה בחברים שלה, וְרָגַ'ה-דֵוִוי, לַלִיתַה או וִישָאקְהַה וגבירות אחרות של וְרִינְדָאוַונַה. אז הגוֹסְוָואמים מתפללים, בשיא בשלותם, כשהם חיו בוְרינְדָאוַונה, הם התפללו בדרך זו, הֵה רָאדְהֵה וְרַגַ'ה-דֶוִויקֵה צַ'ה לַלִיתֵה הֵה נַנְדַה-סוּנוֹ קוּתַהְּ."היכן, ראדהאראני, איפה את? איפה השותפות שלך? מי אתה, נַנְדַה-סוּנוֹ, הבן של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, קְרִישְּׁנַּה? איפה אתם, כולכם?" הם חיפשו אחריהם. הם לעולם לא אמרו, "ראיתי את קרִישְׁנָה רוקד עם הגוֹפּיוֹת. בלילה שעבר ראיתי." (צחוק) זו היא סַהָאגִ'יַה. כך אינו דבק בשל. זה נקרא.. הם נקראים סַהָאגִ'יָה. עבורם כל דבר הוא זול ביותר - קְרישְּׁנַּה זול מאוד, רָאדְהָאראני זולה מאוד - כאילו שהם יכולים לראות כל לילה. לא. הגוסוואמים לא לימדו אותנו ככה. הם שקועים בחיפוש אחריהם. הֵה רָאדְהֵה וְרַגַ'ה-דֶוִויקֵה צַ'ה לַלִיתֵה הֵה נַנְדַה-סוּנוֹ קוּתַהְּ, שְׁרִי-גוֹוַרְדְהַנַה-פָּאדַפַּה-תַלֵה קָאלִינְדִי-וַונְיֵה קוּתַהּ: "האם אתם שם תחת גבעת גוֹוַרְדְהַנַה, או על הגדות של נהר היַמוּנָה?" קָאלִינְדִי-וַונְיֵה קוּתַהְּ. גהוֹשַּׁנְתָאוְ אִיתי סַרְוַותוֹ וְרַג'ה-פּוּרֵה קְהֶדָיְיר מַהָא-וִיהְוַולָאוּ. הם היו שקועים בלבכות כך, "איפה אתם? איפה את רָאדְהָארָאני? איפה את, לַלִיתַה, וִישָׁאקְהַה, השותפים של רָאדְהָארָאני? איפה אתה, קרְישְּׁנּה? אתה ליד גבעת גוֹוַרְדְהַנַה או על נהר היַמוּנָה? גהוֹשַּנְתָאוְ איתי סַרְוַותוֹ וְרַגַ'ה-פּוּרֵה. אז לאורך כל רוחבה של וְרִינְדָאוַונה הם בכו וחיפשו אחריהם, קְהֵדַיִיר מַהָא-וִיהְוַולָאוּ, כמו משוגעים. קְהֵדַיִיר מַהָא-וִיהְוַולָאוּ. וַנְדֵה רוּפַּה-סַנָאתַנָאוּ רַגְהוּ-יוּגַאוּ שְׁרי-גִ'יוַה-גוֹפַּאלַקָאוּ.