MN/Prabhupada 1062 - Бид материаллаг байгалийг удирдах сонирхол чиг хандлагатай байдаг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1061
Next Page - Video 1063 Go-next.png

We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

иймээс бид алдаа хийж байгаа юм. Од гаригст олон гайхалтай зүйлс болж өрнөдөг энэ бүх гайхалтай болж буй зүйлсийн цаана хянагч байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй хяналтгүйгээр юу ч илэрч тодрохгүй хянагчийн талаар бодохгүй байх нь хүүхдийн гэмээр үйлдэл яг л маш сайн мотоцикл байна маш хурдтай маш сайн инжеречлэл байгаа тул зам дээр явж байгаа билээ хүүхэд энэ машин яаж явж байна ямар ч хүн болон морь зэрэг чирэх хүчин зүйлгүйгээр гэж бодож болох юм харин арай ахимаг настай нэг нь хэн нэгэн инженер үүнийг хийсэн гэхдээ жолоочгүйгээр энэ хөдлөхгүй гэдгийг мэддэг гэхдээ инженергүйгээр мөн тог цахилгаангүйгээр одоо энэ цаг үе бол машины эрин үе гэхдээ энэ машины ард хэн нэгэн машинист жолооч байгаа гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй Бүхний дээд Жолооч, адхйакша Түүний удирдлага дор Бүхний Дээд Бурханы удирдлага дор бүх зүйл хөдөлгөөнд ордог одоо энэ жива, амьд оршнолуудыг Бурхан Бхагавад гитад хүлээн зөвшөөрсөн байдаг сүүлийн хэдэн бүлэгт нь Бүхний Дээд Бурханы хэсэг хэлтэрхий гэдгийг хэлсэн байдаг Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa гэдэг нь хэсэг хэлтэрхий гэсэн утгатай алтны хэсэг хэлтэрхий нь ч мөн алттай адил далайн дусал ус ч далайтай адил үүнтэй адилаар амьд оршнол бүр дээдийн хянагчийн хэсэг хэлтэрхий Ишвара, Бхагаван эсвэл Бурхан Шри Кришна бид ч мөн Бурхантай шинж чанарын хувьд адил гэхдээ маш бага хэмжэээгээ учир нь бид маш өчүүхэн ишвара. Ишварагийн хэлтэрхий. Иймээс бид удирдахыг хичээдэг Бид байгалийг удирдахыг хичээж байдаг. Орчин цагт та нь гариг эрхэсийг эрхшээхийг хүсч байна та нар өөр гариг дээр хүрч очихыг хүсч байна иймээс ямар нэгэн зүйлийг хянах эсвэл зохион бүтээх хандлага байна учир нь бид ч мөн адил удирдах шинж байгаа тул гэхдээ бид энэ чадвар нь хангалттай биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй бид материаллаг байгалийн удирдахыг хүсч байна захирахыг гэхдээ бид дээдийн дээд удирдагчид биш үүнийг Бхагавад - гитад тайлбарладаг тэгвэл энэ материаллаг байгаль юм вэ? үүнийг ч мөн тайлбарласан байдаг байгаль материаллаг байгалийг Бхагавад гитад дотоод эрчим гэж тайлбарладаг дотоод эрчим, харин амьд оршнолууд нь дээд пракрити пракрити гэдэг нь хяналтанд байдаг гэсэн утгатай.. юуны... Пракрити гэдэг нь жинхэнэ утга нь эмэгтэй эм хүйсийг заадаг яг л нөхөр хүн эхнэрийнхээ үйл ажиллагааг хянаж байдаг шиг үүнтэй адилаар Бүхний Дээд Бурхан нь удирдагч харин пракрити, амьд оршнол болон материаллаг байгаль нь тэд өөр пракрити хяналтанд удирдлага дор байдаг Бурханы Бхагавад гитагийн дагуу амьд оршнолууд нь Бурханы Дээд Бодгалийн хэсэг хэлтэрхий нар хэдий ч тэднийг пракрити гэж үздэг үүнийг Бхагавад гитагийн 7-р бүлэгт тодорхой дурддаг apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). энэ материаллаг байгаль нь aparā iyam. итас ту, үүний цаана өөр нэг пракрити байдаг энэ нь ямар пракрити вэ? Жива- бхута энэ энэ пракрити нь шинж чанарын хувьд 3 төлөвтэй буяны хүсэл тачаалын харанхуй мунхагийн энэ 3 шинж чанарын цаана өөр буяны хүсэл тачаалын харанхуй мунхагийн шинж чанар байдаг энэ бол мөнхийн цаг хугацаа . тэр бол мөнхийн цаг хугацаа энэ 3 шинж чанарын нийлүүлээд хяналтанд оршдог, мөнхийн цаг хугацааны дор үйл ажиллагаа өрнөдөг энэ үйл ажиллагааг карма гэж нэрлэдэг энэ үйлүүдийн эхэлсэн цаг нь тодорхойгүй үүнээс хамаарч бид зовж жаргаж байдаг.