SH/Prabhupada 1062 - Mi svi imamo tendenciju da kontrolišemo materijalnu prirodu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1061
Next Page - Video 1063 Go-next.png

We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Mi grešimo u mnogo čemu. Kada vidimo da se u kosmičkoj prirodi dešavaju predivne stvari - trebali bi da znamo da iza tih čudnovatih kosmičkih manifestacija - stoji Kontrolor; ništa ne može da se ispolji, desi --- a da to nije pod nečijom kontrolom.

Bilo bi detinjasto ne uzeti u obzir postojanje Kontrolora. Na primer, neki veoma brz, dobro dizajniran i izrađen automobil, - vozi ulicom; dete može da pomisli, "ovo vozilo se kreće bez pomoći konja ili neke druge vučne sile"; međutim, razuman čovek, stariji čovek, zna da uprkos inžinjeringa primenjenog u tom vozilu - ono ne može da se pokrene bez pomoći vozača.

E, sad, taj inžinjering može da se odnosi na vozilo ili na električnu centralu; u sadašnje vreme najčešće se radi o mašineriji; bez obzira na to, mi uvek treba da znamo da iza sve te mašinerije, iza svog tog čudnovatnog delovanja te mašinerije --- stoji vozač.

Dakle, taj ‘vozač’, ili 'adhjakša' je - Vrhovni Gospod Bog. Bog je Svevišnja Ličnost pod čijom upravom sve radi. Tu su još i 'đive', ili 'živa bića', koja su u ovoj ‘Bhagavad-giti’ definisana od strane Gospoda - što ćemo saznati iz kasnijih poglavlja - kao sastavni delovi i delići Njega, Vrhovnog Boga: "mamaivamšo...điva-bhutaha" (Bhagavad-gita 15.7: "Moji fragmenti, utelovljena živa bića..."). Reč "amša" znači ‘delovi i delići’.

Naravno, kao što je delić zlata - zlato, a kap okeanske vode je slana isto kao i okean --- tako i mi, živa stvorenja - zato što smo fragmenti i delići Vrhovnog Kontrolora, Išvare, Bhagavana, ili Gospodina Šri Krišne --- tako i mi posedujemo takoreći sve kvalitete Vrhovnog Boga - ali u minijaturnoj srazmeri. To je zato što smo mi minijaturne 'išvare' (kontrolori), tj. ‘podredjene išvare’; mi doduše pokušavamo da kontrolišemo materijalnu prirodu; u ovom trenutku, vi, Amerikanci, pokušavate da kontrolišete svemirski prostor, i da učinite da imitacije planeta (sateliti, sonde) počnu da lebde; dakle, ta tendencija za kontrolom, ili za stvaranjem je prisutna --- zato što i mi delimično posedujemo tendenciju za kontrolom koja je prisutna u Bogu.

Ipak, treba da znamo da ta tendencija, sama po sebi - nije dovoljna. Mi imamo tendenciju da kontrolišemo materijalnu prirodu, da gospodarimo materijalnom prirodom --- međutim, mi nismo vrhovni kontrolor. Taj subjekt je objašnjen u ‘Bhagavad-giti’.

Tu je onda i pitanje: ‘šta je zapravo ova materijalna priroda?’ Ta priroda, tj. materijalna priroda je objašnjena u ‘Bhagavad-Giti’ kao inferiorna, "inferiorna prakriti", ili 'inferiorna priroda'; dok se materijalna priroda definiše kao 'inferiorna prakriti' --- živa bića se definišu kao "superiorna prakriti".

"Prakriti" znači 'ono što je pod kontrolom, ono što je kontrolisano', što će reći da pravi smisao reči "prakriti" jeste 'žena', ili 'ženstveno'. Isto kao što muž kontroliše aktivnosti svoje supruge, tako se i "prakriti" smatra podređenom, dominiranom stranom.

Bog, tj. Vrhovna Božanska Ličnost, je taj glavni Dominator, a "prakriti" - tj. živa bića i materijalna priroda - su zapravo dve različite vrste "prakritis", obe 'predominirane', obe kontrolisane od strane Vrhovnog Boga.

Znači, po ‘Bhagavad-giti’, živa bića - iako delovi i delići Vrhovnog Boga - su prihvaćena kao 'prakrti'. To je jasno naznačeno u Sedmom Poglavlju ‘Bhagavad-gite’: "aparejam itas tv anijam prakrtim vidhi me param..." (BG 7.5: "Ova prakrti je Moja niža priroda..."). Ova materijalna priroda je 'apara-ijam', 'inferiorna'.

Reči 'itas tu' znače 'pored ove', ili 'iznad ove ... postoji još jedna prakriti'. I kakva je to vrsta prakriti? To su 'điva-bhuta', 'živa bića'. Dakle, ova prakrti, tj. priroda, je sastavljena od tri kvaliteta: režima dobrote, režima strasti i režima neznanja.

A iznad tih režima, tj. modusa dobrote, strasti i neznanja, postoji još i večno, večno vreme. Dakle, kombinacijom tih režima prirode - i pod kontrolom i uticajem večnog vremena - postoje razne aktivnosti. Te aktivnosti se nazivaju 'karma', one se odvijaju odvajkada, i mi ili patimo ili uživamo plodove tih naših aktivnosti.