SK/Prabhupada 0387 - Význam Gaurangera Duti Pada

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Význam Gaurangera Duti Pada
- Prabhupāda 0387


Purport to Gaurangera Duti Pada -- Los Angeles, January 6, 1969

Gaurāṅgera saṅge-gaṇe, nitya-siddha boli māne. Každý, kto porozumel, že spoločníci Pána Čaitanju, nie sú obyčajné živé bytosti...Oni sú oslobodené duše. Nitya-siddha bole māni. Existujú tri druhy oddaných. Jeden z nich sa nazýva sādhana-siddha. Sadhana-siddha znamená, že následovaním regulatívnych princípov oddanej služby, ak sa stane niekto dokonalý, nazýva sa sādhana-sidha. Ďalší oddaný sa nazýva kṛpā-siddha. Kṛpā-siddha zanmená, že dokonca ak aj nenásleduje striktne všetky regulatívne princípy, tak stále milosťou ácáryu, alebo oddaného, alebo Krišnu je povýšený na dokonalú úroveň.To je špeciálne. A další oddaný sa nazýva nitya-siddha. Nitya-siddha znamená, že nebol nikdy kontaminovaný. Sādhana-siddha a kṛpā-siddha boli kontaminovaní materiálnym dotykom a následovaním regulatívnych princípov, alebo milosťou oddaného a ácaryu boli povýšení na dokonalú úroveň. Ale nitya-siddha znamená, že nebol nikdy kontaminovaný. On je vždy oslobodený. Tak všetci spoločníci Pána Čaitanyu, presne ako Advaita Prabhu. Śrīvāsa, Gadādhara, Nityānanda, oni sú Višnu-tattva. Oni sú všetci oslobodení. Nie len oni, Goswámiovia... Je veľa dalších.Tak oni sú vždy oslobodení. Tak ten kto môže porozumiet, že spoločníci Pána Čaitanyu sú vždy oslobodení... Nitya-siddha bale māni, sei yaya vrajendra suta-pāśa. Okamžite sa stáva spôsobilý vstúpiť do kráľovstva Krišnu.

A potom hovorí gauḍa-maṇḍala-bhūmi, yebā jāni cintāmaṇi. Gaura-mandala je miesto v Západnom Bengálsku kde Pán Čaitanya prevádzal svoje zábavy. V Navadvípe počas slávnosti zjavenia Pána Čaitanju idú oddaní a obchádzajú rozličné miesta zábav Pána Čaitanju. Zaberie to deväť dní. Takže tá časť Bengálska sa volá gauḍa-maṇḍala. Takže Narottama dāsa Ṭhākura hovorí, "Ten kto rozumie, že neexistuje rozdiel medzi touto časťou krajiny a Vṛndāvanom," tāra haya vraja-bhūmi vāsa, "je to tak dobré ako žiť vo Vṛndāvane." Potom hovorí, gaura-prema rasārṇarve. Činnosti Pána Čaitanju sú ako oceán milostných zábav Krišnu. Preto ten, kto sa ponorí do tohto oceánu, gaura-prema-rasārṇave, sei taraṅga yebā ḍube. Tak ako sa ponárame a kúpeme a hráme, športujeme vo vlnách oceánu, alebo mora. Podobne, ten kto nachádza potešenie v ponáraní sa a športovaní vo vlnách oceánu šírenia lásky k Bohu Pánom Čaitanjom, taká osoba sa okamžite stane dôverným oddaným Pána Krišnu. Sei rādhā-mādhava-antaraṅga. Antaraṅga znamená nie obyčajný oddaný. Oni sú dôverní oddaní. Narottama dāsa Ṭhākura hovorí, gṛhe vā vanete thāke. "Taký oddaný, ktorý nachádza potešenie vo vlnách hnutia Pána Čaitanju," pretože sa stal veľmi dôverným oddaným Pána...

Preto Narottama dāsa Ṭhākura hovorí, "Taký oddaný, nezáleží na tom, či je v odriekavom štádiu života, alebo či je hospodár." Gṛha. Gṛha znamená hospodár. Takže hnutie Pána Čaitanju nehovorí, že sa človek musí stať mníchom, sanjásínom. Tak ako mayavádsky sanjási, impersonalisti, Śaṅkarācārya, oni majú hneď zo začiatku podmeinku že "Staň sa najpred mníchom a potom hovor o duchovnom pokroku." Tak v Śaṅkarovej sampradáyi nie je nikto prijatý sa pravého impersonalistu pokým sa nestal mníchom. Ale tu, v hnutí Čiatanju, tu nie je taký príkaz. Advaita Prabhu, On bol hospodárom. Nityānanda, On bol hospodárom. Gadādhara, On bol hospodár. A Śrīvāsa bol tiež hospodárom. A Čaitanja Mahāprabhu sa oženil dvakrát. Takže na tom nezáleží. Narottama dāsa Ṭhākura hovorí, že stať sa mníchom, alebo ostať ako hospodár, že na tom nezáleží. Ak sa v skutočnosti zapája sankírtanovými činnosťami hnutia Čaitanju, a naozaj chápe čo to je, športuje vo vlnách takéhoto oceánu oddanosti, tak taká osoba je vždy oslobodená. A Narottama dāsa Ṭhākura usiluje o jeho spoločnosť čoraz väčšmi. To je podstatou tejto piesne.