SK/Prabhupada 0456 - Živá bytosť, ktorá hýbe týmto telom, je vyššia energia

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Živá bytosť, ktorá hýbe týmto telom, je vyššia energia
- Prabhupāda 0456


Lecture on SB 7.9.6 -- Mayapur, February 26, 1977

V Bhagavad-gīte sa hovorí,

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca...
bhinnā me prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Títo materialisti - vedci, fyzici a ďalší špekulanti - majú čo do činenia s týmito prvkami, hmota - zem, voda, oheň, vzduch, éter, až na myseľ, psychológiu, trochu pokročilé, inteligencia, ale nič viac. Vzdelávajú sa na svojich univerzitách, vysokých školách, vzdelávacích inštitúciách. Sú znepokojení týmito prvkami, hmotou. Nemajú žiadne duchovné poznanie. Kṛṣṇa povedal... Získavame informácie z Bhagavad-gīty, apareyam: "Týchto osem prvkov, tie sú nižšie." A pretože sa zaoberajú len nižšími prvkami prírody, ich znalosti sú nižšie. To je skutočnosť. Nie že by som chcel obviňovať. Nie. To je ... Nemajú žiadne informácie. Veľkí, veľkí profesori, hovoria, že toto telo skončilo... "Telo je mŕtve" znamená pañcatva-prāpta. Oni nevedia, že existuje iné telo, jemnohmotné telo - myseľ, inteligencia, ego. Oni nevedia. Myslia si, že zem, voda, vzduch, oheň, éter, to všetko... "Toto skončilo. Vidím, že aj napriek tomu, že spálime telo alebo ho pochováme, zomrelo, všetko sa skončilo. A kde je niečo druhé?" Takže nemajú žiadne vedomosti. Takže nemajú žiadne vedomosti ani o jemnohmotnom tele, zemi, vode, ktorá nesie dušu, a čo by teda vedeli o duši?

Takže Kṛṣṇa nám poskytuje informácie v Bhagavad-gīte, apareyam: "Tieto prvky, dokonca aj myseľ, inteligencia, ego," bhinnā, "sú Moje oddelené energie, oddelené energie. A," apareyam," táto je nižšia. A tá má inú, vyššia podstatu." Apareyam itas tv viddhi me prakṛtiṁ parā. Parā znamená "vyššia." Teraz sa môžu pýtať: "Čo je to? Poznáme iba tieto prvky. Ale čo je tá druhá, vyššia energia?" Jīva bhūtaḥ mahā-bāho, jasne povedané: "Toto je žitie..." A myslia si, že neexistuje žiadna iná vyššia energia, okrem týchto ôsmich alebo piatich hmotných prvkov. Preto sú v nevedomosti. Je to vôbec prvýkrát, že dostávajú nejaké vedomosti, Bhagavad-gītā taká aká je, a z nej sa môžu dozvedieť, že existuje aj iná, vyššia energia, ktorá je jīva-bhūtaḥ. Živá bytosť, ktorá pohybuje týmto telom, je vyššou energiou. Takže nemajú žiadne poznatky, ani snahu pochopiť vyššiu energiu na svojich univerzitách alebo inštitúciách. Preto sú mūḍha, mūḍhas. Môžu byť veľmi naplnení ich takzvanými vedomosťami, ale vzhľadom k Védskej múdrosti sú to proste mūḍhovia. A ak nemôžu pochopiť vyššiu energiu, prakṛti, prírodu, ako môžu potom porozumieť Bohu? To je nemožné. Potom znova, jednania medzi Bohom a vyššou energiou, to je bhakti. Je to veľmi ťažké. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Toto siddhaye znamená porozumieť vyššej energii. To je siddhi. Až po tom možno pochopiť Kṛṣṇu.

Je to veľmi obtiažne, obzvlášť v tomto veku. Mandāḥ sumanda-matayo (SB 1.1.10). Oni sú... Mandāḥ znamená, že nemajú záujem, alebo ani len najmenší záujem, pretože sú veľmi pokleslí. Nerozumejú tomu, že toto je najdôležitejšie poznanie. A v prvom rade musíte vedieť, že athāto brahma jijñāsā, že to je najvyššie poznanie. Je to nevyhnutné. Ale každý to zanedbáva. Nemajú ani len najmenší záujem o to, vedieť, čo pohybuje týmto telom. Ani sa len nedotazujú. Myslia si automaticky, že kombináciou tejto hmoty... Udržujú sa na tomto bode, a keď ich vyzvete, "Vezmite teda chemikálie a pripravte živú jednotku," povedia: "To nemôžem urobiť." A čo to je? Ak to nemôžete urobiť, prečo teda hovoríte takéto nezmysly, že "Kombinácia hmoty alebo chemikálií dáva život"? Vezmite chemikálie... Náš Dr. Svarūpa Dāmodara na Kalifornskej Univerzite, jeden veľký profesor prišiel na prednášku o chemickej evolúcii, a vyzval okamžite, že "Ak vám dám chemikálie, viete vyprodukovať život?" Povedal, "Tak toto nemôžem." (smiech) Takže toto je ich názor. Nemôžu to dokázať. Môžu to urobiť.