TW/Prabhupada 0004 - Don't Surrender To Any NonsenseLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Ekwan a yefa so ne se... Na waka wo bhagavad gita mu. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). se wo pe se wote nyankopon ase wo sumsum mu a, enee na ese se wo te mmra yi ase. Eno ne den? Tad viddhi praṇipātena Ese se wopa woho akyi na wode woho nyinaa to nyame so. Saa so na: Tese namanta eva. Gyese se wobre woho ase, enye saa wo ntumi mfa woho nto nyame so. .Ena ehe? Praṇipāta. baabia wobehunu onipa Oye... Eha na mahunu nipa a metumi de me ho ato neso."? Enti ekyerese ese se yebeye nhwehwemu ahu obia ye de yeho betoneso. Nimdee te se wei ese se wo nya. Memfa woho nto obi a onnim nyansa so. Ese wo se... ? Na ebe ye den na wahunu obi a onim nyansa anaa obia onnim nyasa na wode wo ho ato no so? Eno so waka eho asem wo atwere no mu. . Waka no wo katha upanisa mu. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad kase tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Saa srotriyam kyere obia oye odiifoo na odi adiifoo no nsem so tese dee ono ankasa ekyerekyere no. Ena deen na ebekyere se oye odiifoo ena onam adiifoo no nkyerekyere so? Brahma nistham kyerese woate onyankopon kokoroso no ase ena ode ne ho ato no so. enti se wo nya obia ote saa wo betumi de wo ho ato ne so. Praṇipāta. Praṇipāta kyere prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, emfa biribiara ensie. se wo hunu onipa bi saa wo, Enee wobe tumi de wo ho ato neso. Praṇipāta. Na bo mmoden na som no, bo mmoden na nani nso wabrabo, na bisa no nsemfua. Ne nyinaa bekyere. Hwehwe obia okura nyame asem ne nyame tumi mu na fa woho to neso. Yeka se fa woho to saa nipa ne soa na yee pe aka akyere wo se fa wo ho to nyankopon so efiri se oye onyankopon si namu. ena emom ekwan da ho se wobe bisa nsemfua, men ntoto wo mmere ase, ena emmom se wo be te nase. Eno na efre no se pariprasna. Wei ne ekwan no. Enti bibiara wo ho. Dee ese ye ye ne se ye be di so na ya som. na se yanfa saa kwan payi so na ye sei yen mere na ye bo yetirim ye dee mfa soo nnim mua a, Oo ene na ensi yie da. Enee na wo nte nyame ase ada. Efiri se onyankopon ase tee no eden ma abofoo ne won atu mpon kakra mpo. Mmoden mmo ben na yee bo? Enti wei ne okwan no. na se wo di so a, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, , na se wo di emmra no, soa enee kakra kakra, asammūḍhaḥ, akyinye biara ennim, Se wo ye a...Eno ne... Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Se wo di so a, wo be te asee, woankasa, "Aane. Mee nya biribi." Enye se wo di anifra nsem akyi, woo di akyire keke. se woodi mmrabno so no, wobe te asee. Tese wo di nnuane pa a ahooden wom mua, wo be hunu se wo kom be ko na wanya ahooden. Enye obi na ebe aka kere wo. Woa ankasa na wo be hunu. Saa nso na, se wo nante kwan pa ne so ewo mmra kwan soa, "wo be te a see," , aan," Me tu mpon." Pratyakṣa... Ewo atwere no mu etire nkonoo waka se pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Ne ntea see enye den. Na wa tumi aye no wo akoma pamu. Na ekwan no te sen? ye bo krishna mpae di aduane a onyankopon onyankopon ahyiraso na yen kenkan bhagavad gita, Tie nyame nyom. Wei eden? Wei eden? Daabi da. Enti ewo saa kwan yi so no wo be ye asammudhah. Obiara entumi ensisi wo. Na se wo pe se ye sisi woa enee asisifoo bebree wo ho. Enti menye osisifoo ne obi a asisi no wiase. enti yenni adiifoo no nsem na akyi se dee atwere no akan no, Se dee onyankopon aka no. Bo mmoden se wo be tea see afiri asomafoo no kyen na fa ka wabrabo ho. Endee asammudhah sa martyesu. Martyesu kyerese... Martya kyere se won a wo be wu? Won ne?, Akra a won ne onyame ntam eye a atete, efiri brahma so eebe si ntatea so, Ommo nyinaa ye martya. Martya kyerese daankwamma bi no wo be wu. Enti martyesu Ewo won a wobe wuo nyinaa mu no obeye nyasafoo. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Aden? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Bone nsusuansoo biara endi nakyi. Ewo wiase yi mu, , honam wiase yi mu, me pe se me kyere se, se wo nim anaa se wo nnim, yen nyinaa ye biribi a enfata. Enti ese nsunsuansoo no nyinaa epepa. Na sedee ye be tumi apepa? Eno nso woatwere wo Bhagavad-gita mu. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Se wo ye a, ye ma Krishna nkoa...Yajna kyere visnu anaa Krishna. Se wo ye ma Krishna nkoa, enee abrabo nsusuansoo biara eni wakyi. Subhasubha-phalaih. Ye tumi ye biribi etene anaa enntene. Na mmom wonna wo sum krishna na wo di ne nsem so no, Efii ne nkeyaye biara enka no efiri osom kronkro mu kronkro ni nyankopon. Eno nti sarva-papaih pramucyate. Bone nkekaye biara enka no. Wei ne ekwan no. Se yefa saa nkyerekyere yi soa, daankwama bi yebe ka ye ho abo Krishna ho na ya brabo abe wie yie yo. Nkyerekyere yi ntiasee enye den, ena ye be tumi, obiara betumi adi so. Me da wase bebree.