Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660729 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"אין הבטחה למה שאהיה בחיים הבאים. זה תלוי בעבודה שלי כיוון שהגוף כולו ניתן ע"י הטבע החומרי. הוא איננו עשוי בהתאם לפקודתי. פְּרַקרּיתֵהּ קְריַמָאנָּאני גוּנַּיּהְ קַרְמָאנּי סַרְוַשַׂהּ (בּ.ג. 3.27). ניתנה לכם ההזדמנות לפעול פה, חרף העובדה שלפי פעולתכם, יישפט ויוחלט מה יהיה באמתחתכם בחיים הבאים. זאת בעיה שלכם. לא, על תעשו חיים אלה של חמישים שנה, שישים שנה, או שבעים שנה, או מאה שנה, כהכל מכל. יש לכם חיים מתמשכים של הגירה מגוף אחד לאחר. דבר זה מתמשך. עליכם לדעת זאת. עתה ישנה הזדמנות לעצור עסק ביש זה של הגירה מגוף אחד למשנהו ולסבול את המועקות החומריות. הנה היא ההזדמנות."
660729 - הרצאה בּ.ג. 04.13-12 - נְיוּ יוֹרְק