Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/661002 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"כשישנה הארה, הארה זו גם היא קְרּישְׁנַּה. הזוהר המקורי היא בְּרַהְמַה-גְ'יוֹתיר. זה בשמיים הרוחניים. השמיים הרוחניים מכוסים; לפיכך הטבע של שמיים חומריים אלה הוא אופל. עתה, בלילה אנו חווים את הטבע האמיתי של העולם החומרי - הוא אפלה. למעשה, הוא מואר על ידי השמש, על ידי הירח, על ידי חשמל. אחרת, הוא אפל. לכן הארה זו היא האל."
661002 - הרצאה בּ.ג. 07.14-8 - נְיוּ יוֹרְק