HE/BG 17.5-6

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שבע עשרה: סוגי האמונה
ב.ג. 17.4 ב.ג. 17.4 - ב.ג. 17.7 ב.ג. 17.7
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוקים 6-5

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥६॥
אַשָׂאסְתְרַה-ויהיתַםּ גְהוֹרַםּ תַפְּיַנְתֵא יֵא תַפּוֹ גַ׳נָאהּ
דַמְבְּהָאהַנְֹקָארַה-סַמְּיוּקְתָאהּ קָאמַה-רָאגַה-בַּלָאנְויתָאהּ
קרְשַׁיַנְתַהּ שַׂרִירַה-סְתְהַםּ בְּהֻוּתַה-גְרָאמַם אַצֵ׳תַסַהּ
מָאםּ צַ׳יְוָאנְתַהּ שַׂרִירַה-סְתְהַםּ תָאן וידְדְהְי אָסוּרַה-נישְׂצַ׳יָאן

מילה אחרי מילה

אַשָׂאסְתְרַה—שלא בכתובים; ויהיתַם—מכוּון; גְהוֹרַם—מזיק לאחרים; תַפְּיַנְתֵא—נושאים ב-; יֵא—אלה אשר; תַפַּהּ—סיגופים; גַ׳נָאהּ—אנשים; דַמְבְּהַה—עם גאווה; אַהַנְֹקָארַה—ואנוכיות; סַמְּיוּקְתָאהּ—מועסקים; קָאמַה—של תאווה; רָאגַה—והתקשרות; בַּלַה—באמצעות כוח; אַנְויתָאהּ—נדחפים; קַרְשַׁיַנְתַהּ—מענים; שַׂרִירַה-סְתְהַם—שוכן בתוך הגוף; בְּהֻוּתַה-גְרָאמַם—הרכב היסודות החומריים; אַצֵ׳תַסַהּ—בעלי מנטליות מוטעית; מָאם—אותי; צַ׳ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; אַנְתַהּ—בתוך; שַׂרִירַה-סְתְהַם—שוכן בתוך הגוף; תָאן—שהם; וידְדְהי—דע; אָסוּרַה-נישְׂצַ׳יָאן—זדים.

תרגום

מי שמתרגלים סיגופים קשים שאינם מומלצים בכתובים, ומבצעים את אלה מתוך גאווה ואנוכיות, הנם שטופי תאווה וקשורים לחומר. סכלים שכאלה, שמענים את יסודות גופם החומרי כמו גם את נשמת-העל ששוכן בתוכם, ידועים כזדים.

התעמקות

אנשים ממציאים לעיתים סיגופים שאינם נזכרים בכתובים. לא נזכר למשל, צום לקידומם של יעדים פוליטיים. צום, על-פי הכתובים, תכליתו התקדמות רוחנית, ולא השגת מטרות פוליטיות או חברתיות. מי שמבצעים סיגופים כאלה, לפי הבְּהַגַוַד-גִיתָא הם זדים. מעשיהם נוגדים את כללי הכתובים, ולא מועילים לאיש. למעשה, מניעיהם הם גאווה, חשיבות כוזבת, תאווה, וזיקה עזה להנאות חומריות. פעילותם פוגעת לא רק ביסודות המרכיבים את גופם, אלא גם באישיות אלוה שבתוכו. אין ספק שתעניות וסיגופים בלתי מוסמכים שכאלה שמניעיהם פוליטיים אינם אלא מטרד לאחרים. אלה גם אינם נזכרים בספרות הוֵדית. אדם זדוני סבור אולי שיוכל לכפות על אויבו, או על קבוצות מתנגדות, להיעתר לשאיפותיו, אלא שקורה שמתים במהלכם של צומות שכאלה. אישיות אלוה אינו מאשר אותם, גם אומר שמבצעיהם הם זדים. למעשה, יש במעשיהם משום פגיעה באלוהים, שהרי אינם מצייתים להוראות הספרות הוֵדית. המילה אַצֵ'תַסַהּ היא רבת משמעות בהקשר זה. אנשים שפויים מצייתים לכללי הכתובים, בעוד שהלא שפויים מתעלמים מאלה וממציאים סיגופים משלהם. מכאן שחשוב לזכור מה אחריתם של זדים שכאלה. זה נזכר בפרק הקודם. אלוהים שולח אותם לרחמם של זדים כמותם. חיים אחר חיים אלה מצייתים אז לעקרונות זדוניים, מבלי לדעת על יחסיהם עם אלוהים. מכל מקום, גם אלה יכולים להפוך לבני מזל, שהרי אם הם זוכים ופוגשים במורה רוחני שמדריכם לנתיב החכמה הוֵדית ביכולתם להיחלץ משעבודם ולהגשים את המטרה העליונה.


ב.ג. 17.4 ב.ג. 17.4 - ב.ג. 17.7 ב.ג. 17.7