HE/BG 18.63

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שמונה עשרה: שלמות הפרישות
ב.ג. 18.62 ב.ג. 18.62 - ב.ג. 18.64 ב.ג. 18.64
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 63

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥
איתי תֵא גְ׳נָֿאנַם אָקְהְיָאתַםּ גוּהְיָאד גוּהְיַה-תַרַםּ מַיָא
וימְרּישְׂיַיְתַד אַשֵׂשֵׁנַּה יַתְהֵצְ׳צְ׳הַסי תַתְהָא קוּרוּ

מילה אחרי מילה

איתי—כך; תֵא—אליך; גְ׳נ֠אנַם—ידע; אָקְהְיָאתַם—מתואר; גוּהְיָאת—מכמוס; גוּהְיַה-תַרַם—כמוס עוד יותר; מַיָא—על ידי; וימְרּישְׂיַה—חשוֹב; אֵתַת—על זה; אַשֵׂשֵׁנַּה—באופן מלא; יַתְהָא—כפי ש-; איצְ׳צְ׳הַסי—אתה רוצה; תַתְהָא—זאת; קוּרוּ—בצע.

תרגום

הידע שהסברתי עתה אף כמוס עוד יותר. שקול אותו לעומקו, ואחר, עשה כרצונך.

התעמקות

האל כבר הסביר לאַרְג'וּנַה את ידע הבְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַהּ. מי ששרוי במצב שכזה, בזכותו של הידע הכמוס הוא מלא חדווה ואינו מקונן על דבר, גם אינו מתאווה למאומה. הוא הסביר גם אודות נשמת-העל, שנחשב לידע נעלה עוד יותר אודות בְּרַהְמַן.

המילים יַתְהֵצְ'צְ'הַסי תַתְהָא קוּרוּ – "רשאי אתה לפעול כרצונך" – מצביעות על כך שאלוהים אינו מתערב בעצמאותה המזערית של ישות החיים, אף שלאורך הבְּהַגַוַד-גִיתָא כולה הוא מסביר כיצד להתעלות ולהתקדם בחיים. ההוראה להתמסר לנשמת-העל שבלב מהווה ההוראה העליונה שניתנה לאַרְג'וּנַה עד כה. על הכול להסכים ולפעול מתוך הבחנה נכונה, על-פי הוראותיו של נשמת העל. או אז הם יוכלו להתעלות לתודעת קְרּישְׁנַּה מתמדת, שמהווה השלמות העליונה של חיי אדם. אישיות אלוה מורה בעצמו לאַרְג'וּנַה להלחם. האל אינו זקוק להתמסרותה של ישות החיים, אלא שהתמסרות שכזו היא חיונית לה עצמה. לפני ההתמסרות, זו חופשית לשקול בנושא כמידת הבנתה; זו הדרך הטובה ביותר לקבלת הוראותיו של אלוהים. הוראות שכאלה מגיעות גם דרך המורה הרוחני, נציגו המוסמך של קְרּישְׁנַּה.


ב.ג. 18.62 ב.ג. 18.62 - ב.ג. 18.64 ב.ג. 18.64