HE/BG 4.13

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.12 ב.ג. 4.12 - ב.ג. 4.14 ב.ג. 4.14
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 13

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥१३॥
צָ׳אתוּר-וַרְנְּיַםּ מַיָא סְרּישְׁטַםּ גוּנַּה-קַרְמַה-ויבְּהָאגַשַׂהּ
תַסְיַה קַרְתָארַם אַפּי מָאםּ וידְדְהְי אַקַרְתָארַם אַוְיַיַם

מילה אחרי מילה

צָ׳אתוּהּ-וַרְנְּיַם—ארבע מחלקות החברה האנושית; מַיָא—בידי; סְרּישְׁטַם—נוצרו; גוּנַּה—התכונות; קַרְמַה—העבודה; ויבְּהָאגַשַׂהּ—על פי; תַסְיַה—של זה; קַרְתָארַם—היוצר; אַפּי—אף על פי; מָאם—שאני; וידְדְהי—דע; אַקַרְתָארַם—איני העושה; אַוְיַיַם—בלתי משתנה.

תרגום

ארבע מחלקות החברה האנושית נוצרו בידי בהתאם לשלוש מידות הטבע החומרי והעבודה המיוחסת להן. ואף שאני הוא יוצרה של שיטה זו, דע כי איני העושה, שהרי איני משתנה.

התעמקות

האל בורא הכול; הכול נוצר ממנו, הכול מתקיים בו, ולאחר החורבן, הכול שוכן בו. מכאן שהוא גם יוצר ארבע המחלקות החברתיות, החל במעמד המשכילים. אלה נקראים באופן טכני בְּרָאהְמַנּים, על היותם שרויים במידת הטוֹבוּת. המעמד השני הוא מעמד המינהל. בני מעמד זה נקראים קְשַׁתְרייות ושרויים במידת הלהיטות. אנשי המסחר נקראים וַיְשְׂיות ושרויים בעירוב של מידות הלהיטות והבערות, והשֻׂוּדְרות, או מעמד הפועלים, שרויים במידת הבערות. אולם אף שקְרּישְׁנַּה ברא את ארבע המחלקות החברתיות הללו, הוא אינו משתייך אף לאחת מהן, שהרי אינו אחת מן הנשמות המותנות שמרכיבות את החברה האנושית. החברה האנושית אינה שונה בעיקרה מחברת חיות. האל ברא את המחלקות הנזכרות לעיל לצורך פיתוח שיטתי של תודעת קְרּישְׁנַּה. כלומר, כדי לרומם את האדם ממצבו החייתי. נטייתו של אדם לעבודה מסוימת נקבעת על-פי מידות הטבע שחוברות לו. הפרק השמונה-עשר של ספר זה מסביר את מאפיניהן של המידות הללו בתחומי החיים השונים. מכל מקום, מי שמודע לקְרּישְׁנַּה נעלה אפילו מבְּרָאהְמַנַּה. הבְּרָאהְמַנּים אמורים אמנם, לדעת אודות הבְּרַהְמַן, או האמת המוחלטת, אלא שרובם מתוודעים רק להיבט הבְּרַהְמַן הבלתי אישי של שְׂרִי קְרּישְׁנַּה. אדם מודע לקְרּישְׁנַּה, או וַיְשְׁנַּוַה, הוא מי שעבר את גבולות ידיעתו של הבְּרָאהְמַנַּה, ויודע אודות אישיות אלוה העילאי, שְׂרִי קְרּישְׁנַּה. תודעת קְרּישְׁנַּה כוללת ידע אודות התגלויותיו המוחלטות של קְרּישְׁנַּה כגון רָאמַה, נְרּיסימְּהַה, וַרָאהַה וכו'. ממש כשם שקְרּישְׁנַּה נשגב לחלוקה החברתית, גם מי שמודע לו נשגב לחלוקות כולן – החברתיות, הלאומיות או המיניות.


ב.ג. 4.12 ב.ג. 4.12 - ב.ג. 4.14 ב.ג. 4.14