HE/BG 4.16

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.15 ב.ג. 4.15 - ב.ג. 4.17 ב.ג. 4.17
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 16

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥१६॥
קיםּ קַרְמַה קים אַקַרְמֵתי קַוַיוֹ ׳פְּי אַתְרַה מוֹהיתָאהּ
תַת תֵא קַרְמַה פְּרַוַקְשְׁיָאמי יַג׳ גְ׳נָֿאתְוָא מוֹקְשְׁיַסֵא ׳שׂוּבְּהָאת

מילה אחרי מילה

קים—מהי; קַרְמַה—פעולה; קים—מהי; אַקַרְמַה—אי-פעולה; איתי—כך; קַוַיַהּ—החכמים; אַפּי—אפילו; אַתְרַה—בעניין זה; מוֹהיתָאהּ—מבולבלים; תַת—הזו; תֵא—לך; קַרְמַה—את הפעולה; פְּרַוַקְשְׁיָאמי—אני אסביר; יַת—אשר אותה; גְ׳נָֿאתְוָא—ביודעך; מוֹקְשְׁיַסֵא—תשתחרר; אַשׂוּבְּהָאת—מפורענות.

תרגום

אפילו אנשים רבי תבונה נבוכים בבואם לפסוק בין פעולה לאי-פעולה. עתה אסביר לך פעולה מהי, וידיעה זו תשחרר אותך מכל פורענות.

התעמקות

פעולה בתודעת קְרּישְׁנַּה צריכה להתבצע על-פי דוגמתם של דְבֵקים דגולים מהעבר. זה מומלץ בפסוק 15 . הפסוק הבא יסביר מדוע אסור שפעילות כזו תהיה עצמאית.

פעילות בתודעת קְרּישְׁנַּה דורשת הדרכתם של אנשים מוסמכים, שקשורים לשושלת מורים, כפי שמוסבר בראשית הפרק. התהליך של תודעת קְרּישְׁנַּה הוּגד לראשונה לאל השמש, הלה הסבירו לבנו מַנוּ, מַנוּ הסבירו לבנו איקְשְׁוָאקוּ, ומיני אז מוכר התהליך על פני כדור הארץ. צריך לנקוט אחר דוגמתם של בני-סמכא קודמים משושלת המורים. כי אלמלא כן, אפילו אדם רב תבונה יתקשה לקבוע מהי פעילות נכונה בתודעת קְרּישְׁנַּה. מסיבה זו בחר האל להורות לאַרְג'וּנַה תודעת קְרּישְׁנַּה בעצמו. בזכות הוראותיו הישירות, הרי שמי שצועד בעקבותיו של אַרְג'וּנַה, אינו מבולבל עוד.

נאמר שידע נסיוני הוא בלתי מושלם, ולא די בו כדי להבין את דרכי הדת. למעשה, רק אלוהים בעצמו יכול לקבוע את עקרונות הדת, ולא שום אדם, בשכלו הבלתי מושלם. דְהַרְמַםּ תוּ סָאקְשָׁאד בְּהַגַוַת-פְּרַנִּיתַם (שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם 6.3.19). מכאן שחובתו לנקוט על פי בני סמכא דגולים כבְּרַהְמָא, שׂיוַה, נָארַדַה, מַנוּ, הקוּמָארים, קַפּילַה, פְּרַהְלָאדַה, בְּהִישְׁמַה, שׂוּקַדֵוַה גוֹסְוָאמִי, יַמַרָאגַ'ה, גַ'נַקַה ובַּלי מַהָארָאגַ'ה. לא באמצעות השכל ורעיונותיו הספקולטיביים ניתן להבין מהי דת או הגשמה עצמית. ברוב חסדו נטול הסיבה לדְבֵקים, האל מסביר בעצמו מהי פעולה ומהי אי-פעולה. רק פעילות בתודעת קְרּישְׁנַּה ביכולתה לחלץ מסבך הקיום החומרי.


ב.ג. 4.15 ב.ג. 4.15 - ב.ג. 4.17 ב.ג. 4.17