HE/BG 4.2

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.1 ב.ג. 4.1 - ב.ג. 4.3 ב.ג. 4.3
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 2

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥
אֵוַםּ פַּרַמְפַּרָא-פְּרָאפְּתַם אימַםּ רָאגַ׳רְשַׁיוֹ וידוּהּ
סַה קָאלֵנֵהַה מַהַתָא יוֹגוֹ נַשְׁטַהּ פַּרַנְתַפַּה

מילה אחרי מילה

אֵוַם—כך; פַּרַמְפַּרָא—על ידי שושלת מורים; פְּרָאפְּתַם—התקבל; אימַם—את המדע הזה; רָאגַ׳ה-רּישַׁיַהּ—המלכים הקדושים; וידוּהּ—הבינו; סַהּ—הידע הזה; קָאלֵנַה—במרוצת הזמן; איהַה—בעולם הזה; מַהַתָא—ארוך; יוֹגַהּ—מדע היחסים עם העליון; נַשְׁטַהּ—אבד; פַּרַם-תַפַּה—הו אַרְג'וּנַה מייסר האויבים.

תרגום

כך התקבל מדע נשגב זה דרך שושלת מורים, ובדרך זו הבינוהו המלכים הקדושים. אלא שבמרוצת הזמן השושלת נותקה, והמדע כפי שהוא, דומה שאבד.

התעמקות

נאמר כאן במפורש שהבְּהַגַוַד-גִיתָא נועדה במיוחד למלכים קדושים, משום שעליהם מוטל היה ליישם את הוראותיה לצורך השליטה באזרחים. ברור אפוא שלא נועדה לשמש כר לפרשנויותיהם ורעיונותיהם האישיים של אנשים זדוניים, שפורטים את ערכה לפרוטות שלא לתועלת איש. הצורך לשוב ולכונן את שושלת המורים עלה בשעה שמניעיהם האישיים של מפרשים חסרי מצפון חדרו ושיבשו את משמעותה המקורית. האל אמר בעצמו לפני 5000 שנה ששושלת המורים נשברה ומסר הגִיתָא כמו אבד. גם כיום ישנן מהדורות רבות לבְּהַגַוַד-גִיתָא (במיוחד באנגלית), אלא שכמעט כולן אינן נאמנות לשושלת מורים מוסמכת. פרשנויות שכאלה של מלומדים ארציים הן רבות כיום לאינספור. אלה עושים עסקים טובים ממילותיו של קְרּישְׁנַּה, אף שרובם ככולם אינם מקבלים אותו כאישיות אלוה העילאי. זהו הלך רוח זדוני, שהרי הלא-דְבֵקים אינם מאמינים באלוהים, אולם מבקשים להתענג על קנייניו. בגלל הצורך העצום במהדורה של הגִיתָא הנאמנה לשיטת הפַּרַמְפַּרָא (שושלת הוראה), נעשה כאן נסיון למלא צורך זה. הבְּהַגַוַד-גִיתָא – כפי שהיא – מהווה ברכה לאנושות; אולם אם מתייחסים אליה כאל חיבור פילוסופי ספקולטיבי, הרי שאינה אלא ביזבוז זמן לשווא.


ב.ג. 4.1 ב.ג. 4.1 - ב.ג. 4.3 ב.ג. 4.3