HE/BG 4.40

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.39 ב.ג. 4.39 - ב.ג. 4.41 ב.ג. 4.41
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 40

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥
אַגְ׳נַֿשׂ צָ׳אשְׂרַדְדַדְהָאנַשׂ צַ׳ה סַמְּשַׂיָאתְמָא וינַשְׂיַתי
נָאיַםּ לוֹקוֹ ׳סְתי נַה פַּרוֹ נַה סוּקְהַםּ סַמְּשַׂיָאתְמַנַהּ

מילה אחרי מילה

אַגְ׳נַֿהּ—בור וחסר ידע בכתובים; צַ׳ה—ו-; אַשְׂרַדְדַדְהָאנַהּ—חסר אמונה בכתובים; צַ׳ה—ו-; סַמְּשַׂיַה-אָתְמָא—אדם המלא בספקות; וינַשְׂיַתי—נופל; נַה—לעולם לא; אַיַם—הזה; לוֹקַהּ—העולם; אַסְתי—יש; נַה—ולא; פַּרַהּ—בחיים הבאים; נַה—אין; סוּקְהַם—אושר; סַמְּשַׂיַה-אָתְמַנַהּ—לאדם המלא בספקות.

תרגום

אולם הבורים וקטני האמונה, שמטילים ספק בכתבי הקודש – אלה אינם מתעלים לתודעת-אלוהים, אלא מידרדרים מטה. הנשמה הספקנית לא תמצא אושר בעולם זה, גם לא בבא.

התעמקות

מבין ספרי הקודש הרבים, נחשבת הבְּהַגַוַד-גִיתָא לטובה ביותר. אנשים שדומים ברמתם לחיות אינם מכירים את כתבי הקודש, גם לא מאמינים בהם. ישנם לעומת זאת, שמכירים את הכתובים ואף יודעים לצטט מהם דפים שלמים, אלא שאינם מאמינים במילותיהם. וגם מאלה שמאמינים בספרים כמו הבְּהַגַוַד-גִיתָא, ישנם שאינם מאמינים באישיות אלוה, שְׂרִי קְרּישְׁנַּה, ואינם סוגדים לו. מאחר שאלה אינם מסוגלים לקנות להם אחיזה בתודעת קְרּישְׁנַּה, הרי שהם כולם מועדים לנפילה. מכל אותם שנזכרו לעיל, משוללי האמונה החדורים בספק – אלה אינם מתקדמים כלל. אנשים שאינם מאמינים באלוהים ובדבריו שבכתבי הקודש, לא ימצאו טוב בעולם הזה, גם לא בבא; סיכוייהם לאושר אבודים. כדי להתעלות למישור של ידע צריך אם כן, למלא באמונה אחר עקרונות הכתובים, שהרי הידע לבדו יכול לרומם למישור הנשגב של הבנה רוחנית. במילים אחרות, לספקנים אין כל סיכוי לגאולה רוחנית. מכאן שההצלחה טמונה בהליכה בעקבותיהם של אָצָ'ארְיות דגולים שקשורים לשושלת מורים.


ב.ג. 4.39 ב.ג. 4.39 - ב.ג. 4.41 ב.ג. 4.41