HE/Prabhupada 0140 - נתיב הסגולה או נתיב השפל - אין אפשרות שלישית

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0139 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0141

נתיב הסגולה או הנתיב השפל - אין אפשרות שלישית
- פרבהופאדה 0140


הרצאה על שׂ.ב. 6.1.45 - חוף לָגוּנָה, ה-26 ביולי, 1975

זאת התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה. אנו מלמדים אתכם אנשים, שאתם סובלים חיים אחר חיים. עתה החברה האנושית הגיעה למצב בו היא לא יודעת שיש חיים אחרי החיים הללו. הם כל כך מתקדמים. בדיוק כמו כלבים וחתולים, אין הם יודעים שיש חיים אחרי החיים. פה זה מופיע: יֵנַה יָאוָאן יַתְהָאדְהַרְמוֹ דְהַרְמוֹ וֵהַה סַמִיהיתַהּ. איהַה, איהַה פירושו "בחיים האלה". סַה אֵוַה תַת-פְּהַלַםּ בְּהוּנְֹקְתֵה תַתְהָא תָאוַת אַמוּתְרַה וַי. אַמוּתְרַה משמעותו "החיים הבאים."

אז אנו מתכוננים לחיים הבאים שלנו עכשיו ב... יַתְהַה אַדְהַרְמַהּ, יַתְהָא דְהַרְמַהּ - יש שני דברים: באפשרות שלך לנהוג בטעם נעלה או בעקשנות. אין נתיב שלישי. נתיב אחד הוא נתיב הסגולה, השני הוא הנתיב השפל. אז כאן שניהם מוזכרים. יֵנַה יָאוָאן יַתְהָאדְהַרְמַהּ, דְהַרְמַהּ. דְהַרְמַה משמעותו חוּקָתִי. דְהַרְמַהלא פירושה, כפי שמביאים זאת חלק מהמילונים האנגליים, "סוג של אמונה." אמונה עשויה להיות עיוורת. זו לא דְהַרְמַה. דְהַרְמַה משמעותה מעמד מקורי, חוקתי. זו דְהַרְמַה.

כמה פעמים כבר הזכרתי... בדיוק כמו מים. מים הם נוזליים. זו הַדְהַרְמַה שלהם. מים, אם בנסיבות כלשהן הם נעשים מוצקים, קרח, עדיין, הם נוטים להפוך שוב לנוזל כי זו הַדְהַרְמַה שלהם. אתם שמים קרח, ובהדרגה הוא נעשה לנוזל. זה אומר שהמצב המוצק של המים הוא מלאכותי. עקב תהליך חומרי הופכים המים למוצק, אבל באופן הטבעי הם נעשים נוזל.

אז המצב הנוכחי שלנו הוא מוצק: "אל תשמע דבר לגבי אלוהים." אבל האופן הטבעי הוא, שאנו משרתים של אלוהים. מפני שאנחנו תרים אחרי אדון... האדון העליון הוא קְרּישְׁנַּה. בְּהוֹקְתָארַםּ יַגְ'נַֿה-תַפַּסָאםּ סַרְוַה-לוֹקַה מַהֵשְׂוַרַם (ב.ג. 5.29) - קְרּישְׁנַּה אומר, אני אדונה של הבריאה כולה. אני הנהנה." הוא האדון. בצַ'יתַנְיַה-צַ'ריתָאמְרּיתַה גם נאמר, אֵקַלַה אִישְׂוַרַה קְרּישְׁנַּה. אִישְׁוַרַה משמעותו שליט או אדון. אֵקַלַה אִישְׂוַרַה קְרּישְׁנַּה אָרַה סַבַּה בְּהְרּיתְיַה: "חוץ מִקְרּישְׁנַּה, כולם הם, ישות חיים גדולה או קטנה, הם כולם משרתים, למעט קְרּישְׁנַּה." לכן תראו: קְרּישְׁנַּה לא משרת איש. הוא פשוט נהנה - בְּהוֹקְתָארַםּ יַגְ'נַֿה-תַפַּסָאםּ סַרְוַה-לוֹקַה.

אחרים שהם כמונו, הם קודם כל עובדים קשה מאוד, למען ההנאה. קְרּישְׁנַּה אף פעם לא עובד - נַה תַסְיַה קָארְיַםּ קָארַנַםּ צַ'ה וידְיַתֵה. עדיין, הוא נהנה. זה קְרּישְׁנַּה. נַה תַסְיַה... זה המידע הַוֵּדי. נַה תַסְיַה קָארְיַםּ קָארַנַםּ צַ'ה וידְיַתֵה: "אלוהים, קְרּישְׁנַּה, דבר אין עליו לעשות." אתם רואים, לכן, את קְרּישְׁנַּה רוקד עם הגוֹפִּיוֹת תמיד ומשחק עם נערי המרעה. וכשהוא מרגיש עייפות, הוא שוכב על הַיַּמוּנָה ומיד באים חבריו. מישהו אחד מנופף עליו במניפה; מישהו אחר מעניק לו עיסוי. לכן הוא האדון. לכל מקום שהוא הולך, הוא האדון. אֵקַלַה אִישְׂוַרַה קְרּישְׁנַּה. אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַהּ קְרּישְׁנַּהּ (ב.ס. 5.1) - השליט העליון הוא קְרּישְׁנַּה. "אז מי השולט?" לא, אין מי ששולט בו. זהו קְרּישְׁנַּה.

כאן אנו יושבי ראש של זה וזה, נשיא ארצות הברית, אבל אני לא השולט העליון. מן הנקודה שהציבור רוצה, הוא מיד מושך אותי מן הכסא מטה. את זה אנו לא מבינים, שאנו מעמידים פנים כשליט האדון, אבל אני נשלט על ידי מישהו אחר. אז הוא לא שולט. היכן שנמצא איש השולט עד מידה כלשהי, הוא נשלט על ידי שליט אחר.

אז קְרּישְׁנַּה משמעותו שהוא שליט, אבל אין איש נמצא כמי ששולט עליו. זה קְרּישְׁנַּה; זה אלוהים. זה המדע של ההבנה. אלוהים משמעותו שהוא שליט של הכל, אבל אין שולט מעליו.