HE/Prabhupada 0168 - תרבות שמובילה לענווה ושפלות-רוח

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0167 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0169

תרבות שמובילה לענווה ושפלות-רוח
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0168


שיחת חדר - ה-4 בפברואר, 1977, כַּלְכּוּתָה

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אנו יכולים לקבץ נדבות. בְּהוֹדוּ עדיין, סַנְנְיָאסִים משכילים ומוערכים, הם מקבצים. דבר זה מותר. בְּהיקְשׁוּ. הם מחבבים - תְרידַנְּדִּי-בְּהיקְשׁוּ. אז קיבוץ נדבות בתרבות הַוֵּדית אינו בלתי-חוקי או מביש עבור האדם המתאים. קיבוץ נדבות מותר לַבְּרַהְמַצָ'ארִים, לַסַּנְנְיָאסִים. והם עושים זאת בריש גלי. תְרידַנְּדִּי-בְּהיקְשׁוּ. בְּהיקְשׁוּ משמעותו קבצן.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: תְרידַנְּדִּי-בְּהיקְשׁוּ.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כאן, בתרבות הַהוֹדִית, בְּרַהְמַצָ'ארִי, סַנְנְיָאסִי וּבְּרָאהְמַנַּה, הם רשאים לקבץ נדבות. זאת התרבות הַוֵּדית. ובעלי הבתים מתייחסים אליהם כמו לילדיהם. זאת מערכת היחסים.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אבל מה אם הדבר נָעֲשָׂה בתרבות בה זה שונה לחלוטין?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לכן ישנם הִיפִּים. זאת התרבות שלך - הִיפִּים, ורוצח, בשם הדת. זאת התרבות שלהם. והפלה. מפני שאין תרבות מעין זו, התוצאה היא הפלה וְהֶרֶג והפצצה, המביאים אווירה עכורה רובה כּכולה. זאת התרבות שלך. מאבקים בין פרוטסטנטים וקתולים, והפצצות... אנשים מזועזעים. הם לא יכולים לצאת לרחוב. זאת התרבות שלך. וקיבוץ נדבות הוא רע. להחזיק את האנשים, אוכלוסיה שלמה, במצב של אימה ופחד, זה טוב מאוד, ואם מישהו באופן צנוע מקבץ משהו, זה רע. זאת התרבות שלך.

הדרך הַוֵּדית מתירה לַבְּרַהְמַצָ'ארִי לקבץ רק כדי ללמוד ענווה, לא דרכם של קבצנים. בעודם באים ממשפחות גדולות, גדולות על כל חבריהן, הם מתאמנים בכך. זאת לא קבצנות. זה לימוד של ענוה ושפלות-רוח. וִישׁוּעַ אמר: "לעני-הרוח והענו, האל בהישג יד." זו לא קבצנות. אינכם יודעים באמת מהי תרבות זו. יש לכם את התרבות שלכם, תרבות השטן, להרוג אפילו את הילד שלכם. כיצד הוא יבין מהי התרבות הזאת? האם אני צודק או טועה?

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אתה צודק.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. תאר בכתב. יש לך תרבות מדרגה-רביעית, דרגה-עשירית. איך תבין את תרבות עוני-הרוח וְהֶענוה?

סַתְסְוַרֻוּפַּה: הפרקליט המחוזי שניסה לתבוע אותנו, אָאדי-קֵשַׂוַה, הוא מגלה את השיטה שלו כאן, כיוון שעורכי דין רבים אומרים שאין לנו זכות לתרגל את הדת שלנו. זה חופש דת. הוא אומר...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: חופש... זאת דת אמת מוכרת.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: הוא אמר "אבל אין זו שאלה של דת." הוא אמר, "מה שאנו..." הוא אמר, "לשליטה בַּמֶּחְשָׁב אין דבר במחיצה עם דת. זו שאלה של הרצון החופשי של היחיד. אני לא חושב שיחיד במצבו המנטלי הראוי ירשה לאדם אחר לשלוט על הַמֶּחְשָׁב שלו. פשוט חִשְׁבוּ במושגים של היפנוזה."

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: שליטה בַּמֶחְשָׁב היא הכל.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: כל דבר בפוטנציה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אתם מנסים גם. כעת הם מנסים שליטה בְּמֶחְשָׁב, את אנשינו לחטוף בכוח. זה שליטה בַּמֶחְשָׁב במובן אחר. הם כבר ויתרו על הַמֶּחְשָׁב שלהם לנו, ואתם מנסים לשלוט במחשב שלו על ידי תִכְנוּת-הפוך-בכוח, חטיפה. האם זו לא שליטה בַּמֶחְשָׁב? הנה כאן הַמֶּחְשָׁב כבר בתודעת קְרּישְׁנַּה, ובכוח אתם מנסים להסיט אותו. האם זו לא שליטה בַּמֶּחְשָׁב? "והשליטה שלך בַּמֶּחְשָׁב טובה. השליטה שלי בַּמֶּחְשָׁב רעה." זו הפילוסופיה שלך. אז כל אחד, כל שוטה, יאמר, "הפעילויות שלי טובות, והפעילויות שלך רעות."