HE/Prabhupada 1066 - אנשים עם תבונה פחותה, מניחים שהאמת העליונה, היא בלתי אישית

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1065 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1067

אנשים עם תבונה פחותה, מניחים שהאמת העליונה, היא בלתי אישית - פרבהופאדה 1066


ה-19-20 בפברואר, 1966 - המבוא לבְּהַגַוַד-גִיתָא, הרצאה - ניו יורק

אז הסידור כולו הוא שהדמות המרכזית, המרכזית בבריאה, דמות ההנאה המרכזית, היא הריבון העליון, וישויות החיים, הן פשוט משתפות פעולה. תוך שיתוף הפעולה, הן נהנות. היחסים הם כמו אדון ומשרת. אם האדון מרוצה, אם הוא לגמרי מרוצה, המשרתים גם הם מרוצים. זהו החוק. באופן דומה, את הריבון העליון יש לספק, למרות שהנטייה להפוך להיות היוצר, הנטייה ליהנות מן העולם החומרי, היא... גם היא נמצאת בישויות החיים, משום שהיא נמצאת בריבון העליון. הוא ברא, הוא יצר את העולם הקוסמי הנגלה לנו.

לכן אנו נמצא בבְַּהַגַוַד-גִיתָא שהשלם המלא, המורכב מהריבון העליון, ישויות החיים הנשלטות, התפשטות הבריאה הקוסמית, נצח הזמן, והפעילויות, כולם מוסברים. לדבר כולו ביחד, קוראים האמת העליונה או המוחלטת. השלם המלא, או האמת המוחלטת והעליונה, הוא אישיות אלוה העילאי, שְרִי קְרִישְנַה. כפי שכבר הוסבר, התממשות הבריאה, באה מהתפשטות אוניו השונים, וקְרִישְנַה הוא השלם המלא.

מוסבר בבְּהָגַוַד-גִיתָא שהבְּרָהְמַן הבלתי-אישי כפוף לאישיות השלמה. בְּרָהְמַנוֹ 'הַם פּרַתִישְתְהָא (ב.ג. 14.27). גם הברהמן בלתי-אישי. זה הוא... הבְּרָהְמַן הבלתי-אישי מוסבר באופן מפורש יותר בבְּרָהְמַה-סוּתְרַה כקרני אור. כפי שישנן קרני אור מן השמש, כוכב החמה, באופן דומה, הבְּרָהְמַן הבלתי-אישי הוא הקרניים הזוהרות של הבְּרָהְמַן העליון, הוא אישיות אלוה העילאי. לכן הבְּרָהְמַן הבלתי-אישי, הוא הבנה לא שלמה, של השלם המוחלט והמלא, וכך התפיסה של פַּרַמָאתְמָא. הדברים הללו גם הם מוסברים. פּוּרוּשוֹתְתָמַה-יוֹגַה. כשאנו נקרא את הפרק של פּוּרוּשוֹתָּמַה-יוֹגַה, נראה שהאישיות העליונה, פּוּרוּשוֹתָּמַה, נמצאת מעל הבְּרָהְמַן הבלתי-אישי, ומעל ההבנה החלקית של נשמת העל, או פַּרַמָאתְמָא.

אישיות אלוה העילאי נקרא סַצ'-צִ'יד-אָאנַנְדַה-וִיגְרָׂהַהּ (ב.ס. 5.1). בבְּרָהְמַה-סַמְהִיתָא, ההתחלה באה באופן הבא: "אִישְוַרָה פָּרַמַהּ קְְרִישְנַה סַצ'-צִ'יד-אָאנַנְדַה-וִיגְרָהַהּ / אַנָאדִיר אָאדִיר גוֹוִינְדַה סַרְוַה-קָארַנַה-קָארַנַם (ב.ס. 5.1)." "גוֹוִינְדַה, קְרִישְנַה, הוא סיבת כל הסיבות. הוא הריבון ההיולי." אז, אישיות אלוה העילאי הוא סַצ'-צִ'יד-אָאנַנְדַה-וִיגְרָהַהּ. הברהמן הלא-אישי, הוא ההבנה של חלק הסַת, נצח. הפַּרַמָאתְמָא היא הבנת חלק הסַצ'-צִ'ית, או ידע נצחי. אבל הבנת אישיות אלוה העילאי קְרִישְנַה, היא הבנת כל התכונות הטְרַנְסְצֶנְדֶנְטלִיוֹת (נשגבות) כגון סַת, צִ'ית, ואָאנַנְדַה, בוִיגְרָהַה, הצורה, המלאה. וִיגְרָהַה פירושה צורה. וִיגְרָהַה היא צורה. אָוְיָקְתָם וְיָקְתִים אָאפַּנַּם מָנְיַנְתֵה מָאם אָבּוּדְדְהַיַהּ (ב.ג. 7.24). אנשים עם פחות תבונה, מניחים שהאמת העליונה, היא בלתי-אישית, אלא שהאל הוא אדם, אישיות טְרָנְסְצֶנְדֶנְטָלִית ונשגבה. כל זה מאושר בספרות הוֵדִית. נִיתְיוֹ נִיתְיָאנָאם צֵ'תָנַס צֵ'תַנָאנָאם (קָתְהַה אֻפָּנִישַד 2.2.13). אז, כפי שגם אנחנו אנשים, ישויות חיים פרטיות, אנו אנשים, עם האִינְדִיוִידוּאָליוּת שלנו, כולנו אִינְדִיוִידוּאָלִים, באופן דומה האמת העליונה, המוחלטת, גם היא בסופו של דבר, אישיות. אלא שהבנה של אישיות אלוה היא הבנה של כל התכונות הנשגבות כמו סַת, צִ'ית, ואָאנַנְדַה, בוִיגְרָהַה, הצורה המלאה. וִיגְרָהַה פירושה צורה. לכן השלם המלא, אינו חסר צורה. אם הוא חסר צורה, או קטן מדבר מה אחר, הוא לא יכול להיות השלם המלא. על השלם המלא לכלול הכל, בתחומי החוויה שלנו, ומחוץ לתחום החוויה. אחרת, הוא לא יכול להיות שלם או מלא. לאישיות אלוה העילאי השלמה והמלאה יש אונים עצומים. פַּרָאשְיַה שַקְתִיר וִיוִידְהַיְוַה שרוּיַתֵה (צ'.צ' מַדְהְיַה 13.65, התעמקות). זה מוסבר בבְּהָגַוַד-גִיתָא, איך הוא פועל באוניו השונים. עולם תופעות זה, או העולם החומרי, בו אנו נמצאים כעת, שלם אף הוא בפני עצמו, משום שפּוּרְנַם אִידָם (שְׂרִי אִישׂוֹפַּנִישֲׁד, קריאה לאל). 24 האלמנטים, על פי תורת הסאנקהיה, 24 האלמנטים מהם מורכב היקום החומרי הם התפשטות זמנית, והם מתואמים לגמרי, על מנת ליצור דברים שלמים וחיוניים, למען תחזוקה וקיומו של היקום. אף מאמץ נוסף מיחידה נוספת כלשהי, נחוץ לתחזוקת היקום. הוא מתנהל על פי לוח הזמן שלו, קבוע באנרגיה ובאוניו של השלם המלא, וכאשר הזמן תם, תיפסקנה התופעות הזמניות מלהתקיים, על פי הסידור השלם.