HE/BG 17.26-27

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שבע עשרה: סוגי האמונה
ב.ג. 17.25 ב.ג. 17.25 - ב.ג. 17.28 ב.ג. 17.28
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוקים 27-26

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥
סַד-בְּהָאוֵא סָאדְהוּ-בְּהָאוֵא צַ׳ה סַד איתְי אֵתַת פְּרַיוּגְ׳יַתֵא
פְּרַשַׂסְתֵא קַרְמַנּי תַתְהָא סַץ׳-צְ׳הַבְּדַהּ פָּארְתְהַה יוּגְ׳יַתֵא
יגְ׳נֵֿא תַפַּסי דָאנֵא צַ׳ה סְתְהיתיהּ סַד איתי צ׳וֹצְ׳יַתֵא
קַרְמַה צַ׳יְוַה תַד-אַרְתְהִייַםּ סַד איתְי אֵוָאבְּהידְהִייַתֵא

מילה אחרי מילה

סַת-בְּהָאוֵא—מבחינת טבעו של העליון; סָאדְהוּ-בְּהָאוֵא—מבחינת טבעו של הדָבֵק; צַ׳ה—ו-; סַת—המילה סַת; איתי—כך; אֵתַת—זו; פְּרַיוּגְ׳יַתֵא—בשימוש; פְּרַשַׂסְתֵא—מוסמכות; קַרְמַנּי—בפעילויות; תַתְהָא—גם; סַת-שַׂבְּדַהּ—הצליל סַת; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; יוּגְ׳יַתֵא—בשימוש; יַגְ׳נֵֿא—בהקרבה; תַפַּסי—בסיגוף; דָאנֵא—בצדקה; צַ׳ה—ו-; סְתְהיתיהּ—המצב; סַת—העליון; איתי—כך; צַ׳ה—ו-; אוּצְ׳יַתֵא—מבוטא; קַרְמַה—עבודה; צַ׳ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; תַת—עבור זה; אַרְתְהִייַם—מיועד; סַת—העליון; איתי—כך; אֵוַה—בוודאי; אַבְּהידְהִייַתֵא—מצוין.

תרגום

הו בן פְּרּיתְהָא, האמת המוחלטת היא מטרת מינחת המסירות, ומצוינת במילה 'סַת'. גם מבצעה של הקרבה כזו נקרא 'סַת', כמו גם כל מעשי ההקרבה, הסיגופים והצדקה, שבטבעם המוחלט מתבצעים לסיפוקו של העליון.

התעמקות

המילים פְּרַשַׂסְתֵא קַרְמַנּי, או "חובות הכתובים", מציינות את הפעולות או התהליכים המטהרים השונים שמומלצים בוֵדות, החל מרגע ההתעברות ועד לסוף החיים. אלה נועדו להביא לגאולתה הסופית של ישות החיים, ובכולם מומלץ להגות את המילים אוֹםּ תַת סַת. המילים סַד-בְּהָאוֵא וסָאדְהוּ-בְּהָאוֵא מורות על מצב נשגב. פעולה בתודעת קְרּישְׁנַּה נקראת סַתְתְוַה, ומי שמודע כולו לפעילות שכזו נקרא סָאדְהוּ. בשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם (3.25.25) נאמר שהנושאים הנשגבים מתבהרים בחברת דְבֵקים. המילה שמופיעה שם היא סַתָאםּ פְּרַסַנְֹגָאת. כלומר, ללא חברה טובה, לא ניתן לקנות ידע נשגב. בעת ההסמכה, או מתן החוט הקדוש, מבטאים את המילים אוֹםּ תַת סַת. העליון, אוֹםּ תת סַת, הוא גם מושאם של כל ההקרבות. המילה תַד-אַרְתְהִייַם מוסיפה ומורה על מתן שירות לכל דבר שמייצג את העליון, לרבות בישול או עזרה במקדשו של אלוהים, כמו גם הפצת תפארתו. המילים העילאיות הללו משמשות בדרכים רבות להביא כל דבר ומעשה לשלמות.


ב.ג. 17.25 ב.ג. 17.25 - ב.ג. 17.28 ב.ג. 17.28