HE/Prabhupada 0164 - מערכת הָוַרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס בשביל להקל על הדרך

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0163 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0165

מערכת הָוַרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס בשביל להקל על הדרך
- פרבהופאדה 0164


שיחת חדר מערכת הָוַרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס - ה-14 בְּפֶבְּרוּאַר, 1977, מָאיָאפּוּרַה

הַרי-שָׂאוּרי: אבל שְׂרִי צַ'יְתַנְיַה בדוגמא המעשית שלו, הוא רק הוביל אותם לְזַמֵּר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לא אפשרי מפני אדם רגיל.

הַרי-שָׂאוּרי: מה, פשוט להוביל אנשים לזמר? הרי לא בא ממנו אַחֵר מלבד הָזִמְרָה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אבל מי יְזַמֵּר? מי יְזַמֵּר?

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אבל אם הם לא יזמרו, אז הם גם לא יִתְאַמְּנוּ בָּ- וַרְנָּאשְׂרַמַה. זה הקל ביותר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הזמרה תהיה שם, אבל לא תוכל לצפות שאנשים יזמרו כמו צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. הם לא יכולים לזמר אפילו שישה עשר סיבובים. וְהָסִכְלִים האלה הולכים להיות צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: לא. אבל אם הם לפחות יזמרו ויקחו מעט פְּרַסָאדַה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הזמרה תימשך. זה לא ייפסק. אבל באותו הזמן וַרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה צריכה להיות מבוססת כדי שהדרך תהיה קלה.

הַרי-שָׂאוּרי: ובכן, להבנתי האישית הזמרה הוצגה בעידן קַלי מפני שְׁ- וַרְנָאשְׂרַמַה איננה אפשרית.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מפני שהיא תנקה את הָמֶחְשָׁב. הזמרה לא תיפסק.

הַרי-שָׂאוּרי: אז לכן הזמרה הוצגה על מנת להחליף את כל מערכת שיטות הָ- וַרְנָּאשְׂרַמַה וכו'.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, היא יכולה להחליף, אבל מי יחליף אותה? ה... אנשים לא כל כל מתקדמים. אם אתה מחקה את הַרידָאסַה טְהָאקוּרַה בשביל לזמר, זה לא אפשרי.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אנו אומרים להם להתקדם בעבודתם אבל גם לזמר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. תְהָאקַהַה אָפַּנָארַה קָאגֵ'ה, בְּהַקְתיוינוֹדַה טְהָאקוּרַה. אָפַּנָארַה קָאגַ'ה קי. צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ המליץ, סְתְהָאנֵה סְתְהיתַהּ. ואם הם אינם נשארים במקום - סְתְהָאנַה - אז הזמרה של הָ- סַהָאגְ'יָה תבוא. בדיוק כמו שְׁלָ- סַהָאגְ'יָה השונים יש חרוזים..., אבל גם שלושה תריסרי נשים. זמרה זו תמשיך. בדיוק כמו מַדְהוּדְוישַׁה שלנו. הוא לא היה כשיר לְ- סַנְנְיָאסה אבל בכל זאת ניתנה לו סַנְנְיָאסַה. ולחמש נשים היה קשור עִמָן, והוא הסגיר זאת. לכן וַרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה נחוצה. פשוט הצגה-כלפי-חוץ לא תועיל. אז על הָ- וַרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה להיות מוצגת לפני כל העולם, ו...

סַתְסְוַרֻוּפַּה: מוצגת החל בקהילת אִיסְקוֹן רֵאשִׁית?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כן. בְּרָאהְמַנַּה, קְשַׁתְריוֹת. צריך להיות חינוך סדיר.

הַרי-שָׂאוּרי: אבל בקהילה שלנו, אם ה..., בד בבד עם האימון שלנו כְּוָיישְׁנַּוים...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

הַרי-שָׁאוּרי: אז איך נוכל ליצור מחלקות בחברה שלנו?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: וָיישְׁנַּוַה זה לא דבר קל. וַרְנָאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה צריכה להתבסס על מנת להפוך ל- וָיישְׁנַּוַה. זה לא כל כך קל להפוך לְ- וָיישְׁנַּוַה.

הַרי-שָׂאוּרי: לא, זה לא דבר זול.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. לכן זה צריך להיעשות. וָיישְׁנַּוַה, להפוך ל- וָיישְׁנַּוַה, זה לא כל כך קל. אם וָיישְׁנַּוַה, להפוך לְ- וָיישְׁנַּוַה זה קל מאוד, למה כל כך הרבה נפלו מטה, נפלו מטה? זה לא קל. הָ- סַנְנְיָאסַה היא לָ- בְּרָאהְמַנַּה המוכשר ביותר. ופשוט להתלבש כמו וָיישְׁנַּוַה, זה... ליפול מטה.

הַרי-שָׂאוּרי: אז מערכת ה- ורנאשרמה כאילו נועדה לָ- קַנישְׁטְהַה, קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קַנישְׁטְהַה?

הַרי-שָׂאוּרי: כשאדם על המישור של טירון.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כן. קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי, כן.

הַרי-שָׂאוּרי: מערכת הָ- וַרְנָאשְׂרַמַה חיונית ומועילה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי משמעותו שהוא צריך להיות בְּרָאהְמַנַּה. זה קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי. בחיים רוחניים, קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי, משמעותו שעליו להיות בְּרָאהְמַנַּה מוכשר. זה קַנישְׁטְהַה. מה שמוערך כמעמד גבוה מאוד בעולם החומרי, בְּרָאהְמַנַּה, זה קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי.