HE/Prabhupada 0164 - מערכת הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס בשביל להקל על הדרך

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0163 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0165

מערכת הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס בשביל להקל על הדרך
- פרבהופאדה 0164


שיחת חדר - מערכת הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה צריכה להתבסס - ה-14 בפברואר, 1977, מָאיָאפּוּרַה

הַרי-שַׂוּרי: אבל שְׂרִי צַ'יְתַנְיַה בדוגמא המעשית שלו, הוא רק הוביל אותם לְזַמֵּר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לא אפשרי לאדם רגיל.

הַרי-שַׂוּרי: מה, פשוט להוביל אנשים לזמר? הוא לא הציג אלא את הַזִּמְרָה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אבל מי יְזַמֵּר? מי יְזַמֵּר?

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אבל אם הם לא יזמרו, אזגם לא יתאמנו הם בַּוַּרְנָּאשְׂרַמַה. זה הקל ביותר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הזמרה תהיה שם, אבל לא תוכל לצפות שאנשים יזמרו כמו צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. הם לא יכולים לזמר אפילו שישה עשר סיבובים. והטיפשים האלה הולכים להיות צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: לא. אבל אם הם לפחות יזמרו ויקחו מעט פְּרַסָאדַה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הזמרה תימשך. זה לא ייפסק. אבל באותו הזמן וַרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה צריכה להיות מבוססת כדי שהדרך תהיה קלה.

הַרי-שַׂוּרי: ובכן, להבנתי האישית הזמרה הוצגה בעידן קַלי מפני שֶׁוַּרְנָאשְׂרַמַה איננה אפשרית.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כיוון שהיא תנקה את הַמֶּחְשָׁב. הזמרה לא תיפסק.

הַרי-שַׂוּרי: אז לכן הזמרה הוצגה על מנת להחליף את כל מערכת הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה וכו'.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, היא יכולה להחליף, אבל מי יחליף אותה? אנשים לא כל כל מתקדמים. אם אתה מחקה את הַרידָאסַה טְהָאקוּרַה בשביל לזמר, זה לא אפשרי.

סַתְסְוַרֻוּפַּה: אנו אומרים להם להתקדם בעבודתם אמנם גם לזמר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. תְהָאקַהַה אָאפַּנָארַה קָאגֵ'ה, בְּהַקְתיוינוֹדַה טְהָאקוּרַה - אָאפַּנָארַה קָאגַ'ה קי. צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ המליץ, סְתְהָאנֵה סְתְהיתַהּ. ואם הם אינם נשארים במקום, סְתְהָאנַה, אז הזמרה של הַסַּהָאגְ'יָה תבוא. בדיוק כמו שֶׁלַּסַּהָאגְ'יָה השונים יש חרוזים..., אבל גם שלושה תריסרי נשים. זמרה זו תמשיך. בדיוק כמו מַדְהוּדְוישַׁה שלנו. הוא לא היה כשיר לְסַנְנְיָאסַה אבל בכל זאת ניתנה לו סַנְנְיָאסַה. וחמש נשים - היה קשור עִמן, והוא הסגיר זאת. לכן וַרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה נחוצה. פשוט מופע-כלפי-חוץ לא יועיל. אז על הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה להיות מוצגת לפני כל העולם

סַתְסְוַרֻוּפַּה: מוצגת החל בקהילת אִיסְקוֹן?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כן. בְּרָאהְמַנַּה, קְשַׁתְריוֹת. צריך להיות חינוך סדיר.

הַרי-שַׂוּרי: אבל בקהילה שלנו, אם ה..., בד בבד עם האימון שלנו כְּוַיְשְׁנַּוים...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

הַרי-שַׁוּרי: אז איך נוכל ליצור מחלקות בחברה שלנו?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: וַיְשְׁנַּוַה זה לא דבר קל. וַרְנָאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה צריכה להתבסס על מנת להפוך לוַיְשְׁנַּוַה. זה לא כל כך קל להפוך לְוַיְשְׁנַּוַה.

הַרי-שַׂוּרי: לא, זה לא דבר זול.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. לכן זה צריך להיעשות. וַיְשְׁנַּוַה, להפוך לוַיְשְׁנַּוַה, זה לא כל כך קל. אם וַיְשְׁנַּוַה, להפוך לְוַיְשְׁנַּוַה זה קל מאוד, למה כל כך הרבה נפלו מטה, נפלו מטה? זה לא קל. הַסְַנְנְיָאסַה היא בשביל הַבְּרָאהְמַנַּה המוכשר ביותר. ופשוט להתלבש כמו וַיְשְׁנַּוַה, זה ליפול מטה.

הַרי-שָׂאוּרי: אז מערכת הַוַּרְנָּאשְׂרַמַה כמו-נועדה בשביל הַקַּנישְׁטְהַה, קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קַנישְׁטְהַה?

הַרי-שַׂוּרי: כשאדם על המישור של טירון.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כן. קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי, כן.

הַרי-שַׂוּרי: מערכת הַוַּרְנָאשְׂרַמַה חיונית ומועילה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי משמעותו שהוא צריך להיות בְּרָאהְמַנַּה. זה קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי. בחיים רוחניים, קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי, משמעותו שעליו להיות בְּרָאהְמַנַּה מוכשר. זה קַנישְׁטְהַה. מה שמוערך כמעמד גבוה מאוד בעולם החומרי, בְּרָאהְמַנַּה, זה קַנישְׁטְהַה-אַדְהיקָארִי.